Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land (FORFOOD)

Tildelt: kr 9,3 mill.

Jordbruksarealene er en viktig, men begrenset, ressurs som vi er avhengige av for kunne dyrke planter til mat og fôr til husdyr. I økende grad er disse arealene utsatt for konkurranse om bruken. Urbanisering med boligbygging og næringsutvikling og utbygging av infrastruktur er viktige konkurrenter om arealene. Matproduksjon konkurrerer også mot andre produksjoner, slik som vekster til energi (f.eks. bio-drivstoff), eller med vern - av arter, kulturelle verdier eller klima. Landbruksinteresser, miljøinteresser, økonomiske og politiske interesser har ulike og potensielt motstridende tilnærminger til samme landareal når matproduksjonen konkurrerer med en rødlistet salamander, med multinasjonale selskaper eller kommunepolitikerne. Dette konkurranseforholdet virker inn på både nasjonale og internasjonale debatter om matsikkerhet og retten til å bestemme over arealene. Oppfatninger om matsikkerhet, og usikkerhet i forhold til å kunne skaffe nok mat til befolkningen forsterkes av store samfunnsmessige utfordringer som befolkningsvekst, miljøødeleggelser, klimaendringer og økt finansiell spekulasjon og uro i det globale matmarkedet. FORFOOD har studert hvordan kultur, verdier, etikk, argumentasjon og begrunnelser påvirker og har påvirket forvaltningen av jordbruksland i fortid, nåtid og framtid. FORFOOD bidrar til økt forståelse av hvordan ressurs-hierarkier blir kulturelt konstruert når ulike interesser og agendaer konkurrerer om jordbruksressursene og hvilke etiske utfordringer som oppstår i, mellom og innenfor de ulike hierarkiene. Analysene i FORFOOD baserer seg på empirisk materiale som intervju- og observasjonsdata og tekst fra offentlige og private organisasjoner og fra media. FORFOOD har gjennomført feltarbeid i Norge, Canada, Australia og i den globale organisasjonen FAO (FNs organisasjon for mat og landbruk). Analysene viser at de store samfunnsutfordringene som ble tydeliggjort og fikk fornyet fokus etter finans og matkrisen i 2007/2008, kommer til utrykk både politisk og i sivilsamfunnet. På den ene siden ser vi at begrep og argumenter om matsikkerhet og tilgang til nok og riktig mat, som tidligere var knyttet til utviklingsland, har fått fornyet fokus i den vestlige verden. På den andre siden ser vi at utfordringene trigger etablering av nye allianser mellom tidligere sektorielle og nasjonale interesser. Statlige interesser forenes med privat sektor og filantropiske aktører for utvikling av matproduksjonen i utviklingsland, mens miljøinteresser og bønder finner sammen for å søke vern om jordressursene i den vestlige verden. Også i Norge kommer dette til utrykk som en felles kamp for vern av en ikke-fornybar naturressurs. Vi ser likevel at økonomiske aktører spiller en stadig tyngre rolle i forvaltning av jord, til ulike formål som gir finansiell gevinst, og fortrinnsvis rask gevinst. Den økonomiske verdien slår ut de andre verdiene i et kortsiktig forvaltningsperspektiv. Hvem har ansvar for å ta vare på ressursene for fremtiden? Klimaendringer, miljøforringelse, økende befolkninger, urbanisering, fattigdom og maktforhold, konflikt og krig, utfordrer alle muligheten til å produsere og distribuere et tilstrekkelig volum sunn mat til rett tid til verdens befolkning. Jordbruksjord er fortsatt den viktigste ressursen for matproduksjon, og tilgjengeligheten er avgjørende. FORFOOD har analysert måter kultur skaper og forvandler diskurser og praksiser i jorforvaltningen og gir ny kunnskap til beslutningstakere, det sivile samfunn, økonomiske aktører og forskere om de etiske, moralske og verdibaserte faktorene som er i spill i dette økonomiske og eiendomsbasert empiriske fagområde. FORFOOD tilbyr verktøy fra humaniora og samfunnsvitenskap som kan hjelpe forvaltning, politikere og samfunnsaktører å tenke både kort- og langsiktig om jordressursene med begrep som etikk, moral og ansvar. Dette krever at beslutningsaktører forlenger omfanget av sine forvaltningsforpliktelser, ikke bare i tid, men også utover nasjonale samfunn og utover mennesket som art, og utfordrer rådende diskurser om økonomisk vekst og menneskelig velstand i konkurranse med naturens rettigheter. Slik komplementerer og utfordrer FORFOOD de dominerende finansielle og økonomiske ideologier og praksiser i jord- og arealbruksfeltet. Vår anbefaling for arealplanleggere, politikere og andre beslutningstakere er at så lenge den økonomiske og kulturelle verdsettingen av matjord som egenverdi er lav, må den ses i sammenheng med andre interesser for å sikre gjennomslagskraft. http://forfood.bygdeforskning.no/

Agricultural land is a vital yet limited resource. We depend upon it for food production, but it is also in direct competition with other land-based activities, such as housing, infrastructure, mining, investment, carbon off-setting, nature conservation a nd industry. This competition has direct impacts for national and international food security. The spectre of food insecurity is also intensified by the combination of global population growth, environmental degradation, climate change and excessive marke t speculation - or land-grabbing - of agricultural assets. The overarching objective of FORFOOD is to explore how culture, values, ethics, arguments and justifications influence decisions related to management of agricultural land in the recent past, the present and in the future. The project employs a case based and comparative approach. Five interrelated work packages lead up to an integrated analysis and discussion through exploration and analyses of the cultural preconditions for or in relation to 1) Maintenance of agricultural land within three nature resource-based economies; Norway, Australia and Canada 2) Land preservation in environmental politics 3) The Norwegian pension fund's investment in agricultural land abroad 4) Ethical valuation in ag ricultural land governance and 5) Frogs, fuel, finance and food in new global land use. The project will benefit from a multidisciplinary, international research team and a broad range of perspectives and approaches. Situational analysis is a methodologic al design for multi-site research, combining a discourse analytical approach with a grounded theory approach. Such analysis will be employed to capture the cultural prerequisites for thought, communication, action and meaning-making across different actor s and locations related to management of agricultural land.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell