Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Mirror, mirror on the wall, who's most powerful of them all? Gender as a symbolic and social structure in organizations

Tildelt: kr 8,3 mill.

Hva er det med kjønn, makt og lederskap som er med på å skape en situasjon der menn fortsetter å inneha posisjonene på toppen? Dette er det grunnleggende spørsmålet som stilles i Mirror Mirror, med et formål om å utforske kjønn som sosial og kulturell dynamikk. Prosjektet består av en rekke empiriske studier som retter blikket mot mektige institusjoner og organisasjoner; forsvaret, maritim sektor, oljebransjen, finansbransjen. Videre studeres også kritiske- og idealistiske arenaer, i form av grønn politikk og humanitære organisasjoner, for å belyse hovedspørsmålet i prosjektet. Et kulturanalytisk perspektiv kjennetegner delstudiene i prosjektet. Det forskningsmessige hovedresultatet fra arbeidet i prosjektet presenteres i boka Bodies, Symbols and Organizational Practice: The Gendered Dynamics of Power (Routledge, 2017). Boka adresserer hovedformålet med prosjektet og transdisiplinaritet anlegges som ramme. Bidragene som er basert på delprosjekter i Mirror, Mirror, samt bidrag fra det internasjonale nettverket for prosjektet. Boka viser blant annet hvordan analyser av estetikk, visuell kultur, kulturelle narrativer og politiske visjoner kan bidra til å utdype forståelsen for hvordan kjønn virker i organisasjoner. For øvrig er forskningsresultater fra prosjektet publisert i flere fagfellevurderte tidsskrifter, inkludert Tidsskrift for kjønnsforskning, Gender, Work and Organisation, Nordic Journal of Feminist and Gender Research (NORA), Arr. Idéhistorisk tidsskrift. Èn artikkel er klar for publisering i Nordiske Organisasjonsstudier 1/2017. Bolsø og Svendsen ble tildelt prisen for årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning for artikkelen ? Grønn likestilling: Miljøpartiet de grønne og mulighetene for en grønn likestillingspolitikk?. De ulike delprosjektene har noen hovedfunn, her nevnes noen utvalgte: Ulla-Britt Lilleaas? forsking på kjønnsblandede rom i Forsvaret, er mye brukt i Forsvaret, og gjør norsk forskning interessant internasjonalt. Under bestemte forutsetninger anbefaler forskerne mixed rooms. I maritim sektor finner Bolsø, Langåker og Mühleisen at seksualitet spiller en sentral rolle for mulighetene kvinner har for å bli sett som mulige ledere i sektoren. På skip, hvor ledere helst rekrutteres fra, voktes seksualmoralen av kvinnene, og menn tillates å være menn; alltid lystne og med mindre ansvar for å vokte sin atferd. Dette er likevel et taust felt som bør politiseres, men da uten å gjøre kvinnene til offer og kapteinen til eneste trygge person om bord, slik at paternalsk ordning opprettholdes. Prosjekttilknyttede Torkild Thanem og Louise Wallenbergs forskning på estetikk i modellbransjen koblet med en analyse av rådende maktforhold i bransjen, der også produksjonslinjen av klær er inkludert, er original. Her blir de kjønnede strukturer og kjønnskultur skrevet med bred penn i en sektor som er tett knyttet til den globaliserte økonomien. Marit Aure tematiserer en tilsynelatende kjønnsnøytral rekrutteringsprosess i oljebransjen gjennom en narrativ analyse med avsats i bibelens skapelsesberetning. Hun viser hvilke dypkulturelle røtter kjønnsnøytralitet og meriotakriske idealer har, og også hvor risikofylt det er for kvinnene med lederambisjoner å tematisere kjønn. I finanssektoren viser Anne Gjelsvik hvordan ?the face of finance? fortsatt er mannlig og Lotta Snickares etnografiske tilnærming viser på hvilke måter mannsidealene i finanssektoren medfører store omkostninger for menn som må leve opp til dem. Siri Øyslebø Sørensen har i sin studie av kvinnelige ledere i idealistiske organisasjoner vist hvordan idealisme som motivasjonsform også gir rom for motstand mot en bestemt form for kjønning av makt assosiert med finans- og næringsliv. Mirror Mirror har, i tillegg til forskningsresultater i form av vitenskapelige publikasjoner, drevet en rekke formidlingstiltak rettet mot interessenter i samfunns- og organisasjonsliv. Formidlingsarbeidet foregår i stor grad gjennom kronikkpublikasjon og foredragsvirksomhet rettet mot alt fra de studerte næringene til offentlig forvaltning, skole og for et allment publikum. Sammenstillingen av analyser fra de ulike delstudiene i prosjektet danner grunnlag for et policy-paper, som skal formidles til aktører i det norske arbeidslivsfeltet i forbindelse med lansering av boka Bodies, Symbols and Organizational Practice: The Gendered Dynamics of Power.

The organizations selected for empirical study are central to the Norwegian social organism: the financial sector, the military and the petroleum/maritime sector. Powerful institutions produce visions and strategies, which will also be studied. In additio n, the empirical material includes data about organizations and discourses that are critical towards contemporary institutions and politics. The main research questions are: which symbolic constructions of gender and leadership are found in powerful or ganizations and in alternative political organizations and political visions? How are these symbolic constructions connected with structural distribution of power between the sexes? What are the backward-looking and/or forward-looking scientific, cultural and symbolic meanings of gendered power? How do cultural representations effect recruitment and career development of women and men in the organizations? The methodological approach includes interviews and field work within the organizations mentioned above, and also analysis of textual and visual representations. The project is organized in sub-projects and the empirical material will to a large extent be used across the sub-projects, which implies direct empirical, analytical and theoretical exchange between the researchers involved. It is important in this project to apply analytical theory from the Humanities, when until now, Economy and Social Science have dominated the field. The project is interdisciplinary and will be carried out in collabora tion between researchers from Stord/Haugesund University College, the University of Oslo, Norwegian University of Science and Technology, Norwegian Institute for Water Research, University of Stavanger and University of London.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell