Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Biodiversity dynamics and tipping points in our future freshwater ecosystems

Tildelt: kr 0,54 mill.

Den norske andelen av prosjektet har vært beskjeden, 666 000 totalt fordelt primært på 2013 og 2014. For dette beløpet er to personer lønnet i forskerstilling for å samle og analysere relevante data. Vi har fokusert innsatsen på 2 hovedtema relatert til diversitet av dyreplankton i innsjøer, siden dette er en gruppe hvor det finnes ganske unike data for et stort antall norske sjøer. Del 1 går ut på beregning av innsjøtetthet basert på GIS-data, og sammenlikning av innsjøtetthet med lokal og regional diversitet . Videre ser vi på kobling mellom innsjøer i nettverk (ved elver) og innsjøens posisjon i nedbørfeltet som mulige prediktorer på innsjødiversitet. Dette vil gi generell informasjon om hva som styrer lokalitets- og regional diversitet. Denne delen av arbeidet er ikke sluttført, men vil bli koblet mot et større arbeid der data fra Cordex-databasen vil bli benyttet til å gi nedbørfeltinformasjon som kan benyttes videre i dette arbeidet. Del 2 består av innhenting av data fra eksisterende publikasjoner og databaser som så er koblet mot data fra nær 2000 norske innsjøer for å se på diversitet av zooplankton langs klimatiske gradienter, nord-sør og øst-vest, korrigert for innsjøstørrelse, produktivitet og økosystemalder. Dette vil gi informasjon om eventuelle gradienter i diversitet, og og brukes til å forutsi forventede, langsiktige endringer i diversitet som følge av klimaendringer. Del 1 av arbeidet er som nevnt påbegynt, men endelig dato for ferdigstillelse av dette er ikke klart. Del 2 er avsluttet når det gjelder datainnsamling, og det meste av databearbeiding og statistisk analyse er gjennomført. Skrivingen av 2 artikler er påbegynt, der den ene vil da for seg hele datasettet, og den andre vil fokusere spesielt på alpine områder der vi nå har ganske store, sammenliknbare datasett for Spania, Italia, sentral-Europa og Norge. Analysene viser at maksimalt artsantall faller sterkt mot nord og i høyden, men at det er stort variasjon i artsantall som må tilskrives innsjøspesifikke forhold. For alpine områder er ikke artsrikheten mye større i sørlige områder, men det skjer en markant endring mht hvilke arter som dominerer fra sør til nord. Noen entydige terskler i artsantall lar seg ikke påvise, det er snakk om ganske jevne gradienter. Sammenskrivningen er som sagt påbegynt, og to artikler vil sendes inn ila 2016.

The accelerating loss of global biodiversity has affected species in all biomes and ecosystem types. However, recent reports suggest that freshwater species are lost at a rate higher than in any other biome (Millennium Ecosystem Assessment 2005, Conventio n on Biological Diversity 2010). In addition to their major importance as natural habitats and sources of biodiversity at all levels ? genetic, species and ecosystems ? freshwater ecosystems also provide a wide array of ecosystem services for humans, incl uding harvestable goods (fish, fibre, fodder), water supply (drinking water, irrigation, etc), water storage (flood prevention) and sites for recreational activities. Further, lakes and wetlands are important in the carbon cycle dynamics with a high rate of carbon storage in some systems, while other are important conduits of CO2 and CH4. For this reason they have become increasingly important in the feedback processes in a climate change context. Even though freshwater ecosystems constitute Here we prop ose a trans-European research project addressing the ecological and social mechanisms behind tipping points, biodiversity loss and water resource deterioration in different climate change scenarios. We will use these scenarios as a basis for social-ecolog ical modelling and studies of both land use and management of ecosystem services for different regions in Europe to allow for proactive decision-making. The proposed project is organised in five strongly integrated work packages arranged under three umbre llas, including ?Past trends, early warnings and present situation?, ?Future scenarios? and ?The way back ? reversion from tipping points? Work package 1. Identification of patterns, structure and early warning signals WP 2:: Mechanistic understanding of biodiversity changes WP 2a: Effects of higher trophic levels on tipping points WP 3: Social-ecological integration WP 4: Reversion from tipping points WP 5. Post-doc program

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling