Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Årskonferansen i Norsk Antropologisk Forening, 3.-5. mai, 2013 - Representasjon

Tildelt: kr 0,12 mill.

Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse er den eneste nasjonale fagkonferansen i sosialantropologi som samler alle norske antropologer. Konferansen i 2013 arrangeres av Institutt for arkeologi og sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø. Hovedtema for konferansen er ?Representasjon?. Dette er et omfattende, men sentralt anliggende i antropologisk forskning, og innbefatter både hvordan grupper, ideer, natur og samfunn forstås og representeres, og hvordan slike representasjoner og forståelser får be tydning og konsekvenser for symbolsk, definitorisk og politisk makt. Samtidig er spørsmålet om representasjon viktig for antropologiens orientering mot betydningen av kultur og kulturelle forskjeller. Knyttet til postmoderne strømninger, ?representasjonsk risa? og post-kolonial teori ble representasjon mye problematisert et par tiår tilbake. Som en del av disse debattene ble sentrale begreper innenfor antropologien gått etter i sømmene, og man ønsket å utvikle begreper som også fanget opp de fundamentalt e ndrede samfunnsforhold, hvor geografisk forankring mister relevans og hvor sosiale dynamikker av alskens sorter og med alskens ulikheter (også rovdrift på naturen) utspiller seg i et akselererende tempo. I globaliseringens tidsalder, hevder mange at vi i kke lengre studerer avgrensede enheter men lokale forhold som står i en form for relasjon til det globale. Betyr dette av vi som antropologer i mindre grad enn tidligere studerer noe fremmed, og at det grunnleggende spørsmålet om hvordan det fremmede fors tås og representeres antropologisk ikke er like relevant som før? Et fokus på representasjon er en måte å nærme seg denne problematikken på. Om de kulturelle forskjellene i verden har blitt mindre, så har de ikke blitt mindre betydningsfulle politisk og s osialt. Vi tenker oss også at temaet kan knyttes til satsingsområdene som er definert for forskningsutvikling i norsk sosialantropologi; "globale ulikheter" og "menneske, natur, miljø".

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder