Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Identifisering og karakterisering av bakterielle sykdommer hos rensefisk (berggylt og rognkjeks) til bruk i biologisk kontroll av lakselus

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektnummer:

226695

Prosjektperiode:

2012 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Den økende lakseoppdrettsnæringa i Norge har som kjent gjennom de senere årene hatt tiltagende problemer med lakselus. Ved at lakselusa over generasjonene utvikler resistens mot ulike kjemiske avlusningsmidler, er det stadig færre slike midler som effekti vt dreper lusa. Én tilnærming til dette problemet har blitt såkalt biologiske avlusningsstrategier, med bruk av rensefisk (leppefisk og rognkjeks) i merdene, til nedbeiting av lakselus. Mange oppdrettere har gode erfaringer med bruk av rensefisk til avlusning, men dens introduksjon til laksemerdene har gitt opphav til helse- og velferdsproblemer hos rensefisken selv. Av helsemessige problemer man ser hos rensefisken er bakteriologiske sykdommer kanskje av størst betydning. Dette ligner mye på situasjonen for oppdrettslaksen før effektiv vaksinering mot en rekke bakterielle sykdommer kom i gang. Skal man imidlertid kunne angripe dette problemet på en rasjonell måte, må man først identifisere de bakterieartene som er av størst betydning for rensefisken. Dette prosjektet vil ta fatt på denne oppgaven, og selv om noen arter (atypiske Aeromonas salmonicida, noen vibrioarter, m.m.) er blitt hyppig isolert fra syk og død rensefisk, gjenstår mye arbeid i forhold til nærmere karakterisering av disse. Videre må man se nøye på hvorvidt disse bakteriene representerer primærpatogener (sykdomsfremkallende i seg selv) eller opportunistiske patogener (sykdomsfremkallende under gitte forhold, så som hos immunsupprimerte, svekkede individer etc.). I prosjektløpet vil vi selvsagt også holde øynene åpne i forhold til om evt. andre bakterier av potensiell betydning skulle dukke opp.

Bruken av leppefisk til biologisk avlusing i oppdrettsnæringen har økt i omfang de senere årene, etter som kjemisk bekjempelse av lakselus i stadig større grad rammes av resistensproblematikk. Med en kraftig økning i bruk av rensefisk i norsk oppdrettsnær ing har det dukket opp flere helse- og velferdsmessige utfordringer også hos denne fisken; med bakterieinfeksjoner som et hovedproblem. Flere ulike bakterietyper har blitt isolert fra rensefisk, men vi har klare indikasjoner på at de primære patogenene er å finne i gruppene bestående av atypisk Aeromonas salmonicida, Vibrio splendidus og V. tapetis isolater. I dette prosjektet vil vi derfor kartlegge forekomsten av mistenkte primær-patogener i villfanget rensefisk, og følge fisken fra fangst via transport og til den første perioden i merdene. I tillegg vil vi også lete etter "nye" bakterier i det innsamlede materialet. De sentrale FoU utfordringene vil derfor i dette prosjektet bestå av molekylærbiologisk karakterisering av diversiteten i de nevnte bakte riegruppene. Arbeidet vil bli basert delvis på allerede innsamlede isolater samt materiale innsamlet i dette prosjektet, totalt vil vi sammenligne ca. 100 isolater fra hver hovedgruppe. I tillegg vil vi fokusere på atypisk Aeromonas salmonicida og viktigh eten av A-laget for vertsspesifisitet og patogene egenskaper. Karakterisering av de patogene egenskapene og den antigene diversiteten innen disse gruppene er ansett som en nødvendighet for å danne grunnlag for utvelgelse av kandidater for inklusjon i fre mtidige vaksiner rettet mot rensefisk.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd