Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

NSAIDs versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women - a randomized controlled trial

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 8,7 mill.

Ukomplisert blærekatarr er den vanligste bakterielle infeksjonen hos kvinner og tilstanden omfatter 3-4% av alle konsultasjoner i allmennpraksis. 50% av alle kvinner vil gjennomgå en ukomplisert blærekatarr i løpet av livet, blant disse vil 20% oppleve gjentatte infeksjoner. De fleste kvinner som går til lege når de har symptomer på en ukomplisert blærekatarr vil få antibiotikabehandling. Dette bidrar til en økning i antibiotikaresistens, både i populasjonen og hos den enkelte pasient. En økt forekomst av resistente stammer er et problem både for pasienter fordi vi slipper opp for behandlingsmuligheter av vanlige infeksjoner, og for miljøet ettersom det globale utslipp av antibiotika i naturen stadig øker og forstyrrer den naturlige bakteriefloraen. En pilotstudie har vist at ibuprofen (Ibux) var like god som antibiotikatypen ciprofloxacin i å redusere symptomer hos kvinner med akutt ukomplisert cystitt. I vårt forskningsprosjekt ønsket vi å undersøke om dette funnet kan bekreftes i en større studie. Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark. Vi gjennomfører en randomisert kontrollert dobbeltblind studie hvor vi sammenligner ibuprofen og mecillinam i behandling av ukomplisert blærekatarr hos voksne, fertile kvinner i alderen 18-60 år. For å inkludere pasienter i denne studien ble et spørreskjema brukt. Bruken av dette spørreskjemaet ble undersøkt i en studie ved Legevakten i Oslo, dette har inngått i den første delen av prosjektet. Hvis vi finner ut at ibuprofen er like effektiv som mecillinam i behandling av denne tilstanden, vil dette være et viktig bidrag til å redusere bruken av antibiotika globalt. Dette er gunstig for miljøet og vil redusere kostnadene i helsetjenesten internasjonalt. Rekrutteringen er avsluttet, og vi klarte å rekruttere i alt 383 pasienter i tråd med styrkeberegningen. I all hovedsak har studien gått bra med få logistiske problemer. Det har ialt blitt publisert 6 artikler fra det samlete prosjektet, en siste er innsendt for publisering, i alt 7 artikler. Den første var en artikkel om protokollen. Den andre artikkelen rapporterte funn fra en randomisert kontrollert studie av en diagnostisk algoritme for symptomer på ukomplisert cystitt på Oslo legevakt. Denne studien brukte samme spørreskjema som i IMUTI studien. Det ble inkludert 441 pasienter med akutt blærekatarr som ble randomisert til vanlig legekonsultasjon eller en sykepleier-håndtert diagnostisk algoritme. Konklusjonen var at bruk av en diagnostisk algoritme er en trygg og effektiv metode for behandling av kvinner med symptomer på ukomplisert cystitt på en legevakt. Denne forenklingen av behandlingsstrategi kan føre til en mer rasjonell bruk av konsultasjonstid og en strengere overholdelse av nasjonale antibiotikaretningslinjer for en vanlig lidelse. Den 3. artikkelen var en prediktorartikkel om algoritmen på Legevakt som omhandlet prediktorer for varighet av symptomer i denne populasjonen. Den 4. Artikkelen var en sammenlikning av bakteriologiske funn i 3 ulike norske kohorter over en 10 års periode. Denne ble publisert i BJGP Open. Den rapporterer om hvilke patogener som forårsaker cystitt hos kvinner og hvilke resistensmønstre som er rapportert i de ulike periodene. Den 5. artikkelen omhandlet effekten av mecillinam ved cystitt forårsaket av E.coli med ESBL-resistens.Den 6. artikkelen var hovedartikkelen om effekten av ibuprofen vs mecillinam ved ukomplisert cystitt. Hovedartikkelen bekreftet at mer enn halvparten av pasientene som fikk ibuprofen, ikke trengte antibiotika. Men samtidig fikk signifikant flere kvinner komplikasjoner i form av pyelonefritt i ibuprofengruppen. Den 7. artikkelen er en artikkel som har analysert prediktorer for hvilke pasienter som fikk ibuprofen som hadde behov for tilleggsbehandling med antibiotika. Denne er innsendt for publisering.

2 additional papers have been published partly based on the material from the project. Jansåker F, Bollestad M, Vik I, Lindbæk M, Bjerrum L, Frimodt-Møller N, Knudsen JD.Pivmecillinam for Uncomplicated Lower Urinary Tract Infections Caused by Staphylococcus saprophyticus-Cumulative Observational Data from Four Recent Clinical Studies. Antibiotics (Basel). 2019 May 7;8(2). Syre H, Hetland MAK, Bernhoff E, Bollestad M, Grude N, Simonsen GS, Löhr IH.Microbial risk factors for treatment failure of pivmecillinam in community-acquired urinary tract infections ca used by ESBL-producing Escherichia coli.APMIS. 2019 Nov 22.

Uncomplicated cystitis (urinary tract infection) is the most common bacterial infection in women and the condition comprises 3-4% of all consultations in general practice. 50% of all women will go through an uncomplicated cystitis during life, among these 20% will experience recurring infections. Most women who see a doctor when they have symptoms of an uncomplicated cystitis will get antibiotic treatment. This contributes to an increase in bacterial resistance, both in a population and individually. An increased rate of resistant strains is a problem both for the patients as we run out of treatment options and for the environment as the global outlet of antibiotics into the nature is ever increasing and interfering with the natural bacterial floras. A pilot study has shown that the NSAID ibuprofen was equally good as the antibiotic ciprofloxacin in reducing symptoms in women with acute uncomplicated cystitis. In our research project we want to investigate whether this finding can be confirmed in a lar ger study. The project is a cooperation between research facilities in Norway, Sweden and Denmark. We will do a randomized controlled double blind trial where we compare ibuprofen and mecillinam in the treatment of uncomplicated cystitis in adult, non-pre gnant women. To include patients in this study a questionnaire will be used. The use of this questionnaire is evaluated in a study at the Emergency Medical Agency in Oslo. The preliminary results indicate that the use of this questionnaire is equally go od in diagnosing an uncomplicated cystitis as a doctors consult. The use of this questionnaire will be further evaluated in this study. If we find that ibuprofen is equally effective as mecillinam in treating this condition, this will be an important con tribution to reducing the use of antibiotics on a global scale. This is beneficial to the environment and will reduce costs in health services internationally

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering