Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ENORM - Educational intervenetion in NORwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines

Tildelt: kr 4,6 mill.

Antibiotikaresistens er en stor og økende trussel mot folkehelsen. All bruk av antibiotika øker risikoen for uønskede kliniske effekter av antibiotikaresistens. Antibiotika bør bare brukes når det er grunn til å tro at medisinen vil gi en viktig og positiv effekt. Omtrent 80% av alle antibiotika i Norge er forskrevet i allmennpraksis, og studier har vist at en betydelig andel av dette brukes i tilfeller der antibiotika ikke forventes å gi noen viktig effekt. Kvalitetsforbedringsprosjekter overfor fastleger resulterer i lavere og mer hensiktsmessig forskrivning av antibiotika, men slike tiltak er dyre, og så langt har de ikke blitt implementert nasjonalt. I forskningsprosjektet ENORM (Educational intervention in Norwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines), med norsk tittel RAK - Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene - ønsker vi å utvikle og teste et kvalitetsforbedringskurs som kan bli tilbudt alle fastleger i Norge. Ideen er å lage kurset så enkel og rimelig at det blir attraktivt både for leger og helsemyndigheter. For å oppnå dette vil vi bruke personer og enheter som allerede har en rolle og et ansvar når det gjelder kvalitetsforbedring i primærhelsetjenesten; kommuneleger, Reseptregisteret og SKIL (Senter for kvalitet i legekontor). Utarbeidelsen av kvalitetsforbedringskurset skal veiledes av resultater fra kvalitative studier blant kommuneleger og allmennleger. Pr oktober 2019 er kvalitetsforbedringskurset ferdig utviklet, etter innspill fra kommuneleger og allmennleger. Prosjektet består av et 15 timers klinisk emnekurs, fordelt på tre e-læringskurs og tre gruppemøter. Det er utarbeidet to personlige antibiotika-forskrivningsrapporter, en før kursstart, og en ny etter et halvt år, slik at deltagerne kan se om de har endret sin forskrivningspraksis. Diskusjon rundt disse rapportene er hovedinnholdet på gruppemøtene. Gruppemøtene er spredt i tid, slik at hele kurset gjennomføres i løpet av ca åtte måneder. 30 tilfeldige utvalgte kommuner er, via smittevernansvarlig kommunelege, invitert til å delta i en sammenlignende studie der effekten av kurset skal undersøkes. Så godt som alle kommunelegene fra de inviterte kommunene stilte på oppstartmøtet i februar 2017. Kommunelegene inviterte så fastlegene i kommunen til å delta på kurset, noe rundt 70% av legene takket ja til. Alle deltagende fastleger er nå ferdige med kurset, og vi er i ferd med å undersøke om antibiotikabruken i de 30 deltagende kommunene skiller seg fra antibiotikabruken i 30 tilfeldig utvalgte kontrollkommuner. En intervjustudie om fastlegers holdning til at kommuneleger engasjerer seg i kvalitetsarbeid overfor fastlegene er publisert, og en intervjustudie om kommunelegenes holdning å engasjere seg i kvalitetsarbeid er under publisering. RAK-kurset tilbys allerede nå fylkesvis til alle landets fastleger. Innen utgangen av 2020 forventes det at rundt halvparten av landets fastleger vil ha deltatt på kurset.

Prosjektet har involvert kommuneleger som mediatorer for kvalitetsarbeid i allmennpraksis. Dette har vist seg å være en suksess. Kommunelegene engasjeres nå i RAK-prosjektet, som altså er en nasjonal implementering av kurset som er laget i ENROM-prosjektet. Prosjektet har benyttet registerdata i kvalitetsarbeid i allmennpraksis. Dette har også vist seg å være en suksess. Registerdata benyttes nå i RAK-prosjektet. Flere andre prosjekter under planlegging skal benytte registerdata i kvalitetsarbeid. I prosjektet er det laget et kvalitetsforbedringsopplegg som kombinerer e-læringskurs, gruppemøter og individuell kvalitetsdatarapport. Som følge av prosjektet brukes nå dette opplegget i RAK-prosjektet. Andre prosjekter under planlegging skal også benytte dette opplegget.

ENORM - Educational intervenetion in NORwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines Antimicrobial resistance is an increasing challenge to society in both human and economic terms. The two major strategies to withstand this ch allenge are: 1) Minimizing the use of antibiotics. 2) Hygienic actions against spread of resistant bacteria. Most of the consumed antibiotics are prescribed by general practitioners (GPs) for respiratory and urinary tract infections, and a large proportio n of this prescribing is not in line with national guidelines. The objective of this trial is to evaluate the effect of an easy-to-perform intervention towards Norwegian GPs for antibiotics use more in line with the national guidelines. Specifically, we will evaluate, at the municipality level, - total amount of dispensed antibiotics - the rate of dispensed penicillin V in relation to amoxicillin, macrolides and doxycykline - the rate of dispensed ciprofloxacin in relation to trimetoprim, pivmecillinam and furadantin The intervention will make use of established and self-financed entities: The municipalities Medical Officer for Health, Continous Medical Education (CME) groups, and the Norwegian Prescription Database. The multi-faceted intervention wil l approach the GPs through their CME groups in the highest prescribing Norwegian municipalities, and contains facets used in a previous, successful trial from our research group: outreach visits, audit and feedback on GPs own prescription patterns togethe r with peers, computerized pop-up reminder, patient leaflets and recommendation of delayed prescribing. The intervention will be easy to convert into a course available for all Norwegian GPs, with hardly any additional costs, which presumably may result in a large and clinically relevant national improvement in antibiotic prescribing.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering