Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

B-lymphocyte depletion with Rituximab induction and maintenance in ME/CFS. A multicenter, randomized, double blind, placebo-controlled study

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 10,0 mill.

ME/CFS er en sykdom med betydelig symptombyrde, ofte med langvarig eller livsvarig funksjonstap. Årsaken til sykdommen er ukjent, og det eksisterer ingen standard akseptert og effektiv behandling. Immundysregulering er en mulig underliggende årsak. Etter en innledende pilotstudie ble det monoklonale anti-CD20-antistoffet rituximab brukt i en liten dobbeltblind, placebo-kontrollert studie som viste effekt og et signifikant endret forløp for symptomscore i rituximabgruppen. Ti av de 15 pasientene i rituximabgruppen og to av 15 i placebogruppen rapporterte respons. For å undersøke om vedlikeholdsbehandling med rituximab kunne medføre forlenget respons ble en ublindet fase 2-studie gjennomført. 28 pasienter fikk 6 rituximabinfusjoner over 15 måneder, og 18 pasienter rapportere betydelig eller moderat respons. Gjennomsnittlig responsvarighet var signifikant forlenget. Resultatene fra denne studien ble publisert i juli 2015. Den aktuelle studien er nasjonal og ledes fra Haukeland Universitetssjukehus med deltakelse fra Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital i Trondheim, Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø og Notodden sykehus. Målet er å bekrefte eller avkrefte resultatene fra den opprinnelige placebo-kontrollerte studien. 152 pasienter med ME/CFS som oppfyller de kanadiske diagnosekriteriene blir inkludert og blokkrandomisert (1:1) til en rituximabgruppe og en placebogruppe. Infusjoner gis ved 0 og 2 uker, med vedlikeholdsinfusjoner ved 3, 6, 9 og 12 måneder. Primære endepunkt er forskjellen i forløpet av Fatigue score gjennom oppfølgningsperioden, analysert ved General Linear Model (GLM) for repeated measures, samt forskjellen i Overall Response. Sekundære endepunkter er blant annet endringer i SF-36-subdimensjoner mellom intervensjons- og kontrollgruppen gjennom oppfølgningsperioden, endringer i fysisk aktivitet registrert med Sensewear-armbånd i 7 dager, forskjell i forløp av selvrapportert funksjonsnivå sammenlignet med frisk tilstand, effekt på Fatigue Severity Scale, lengste sammenhengene responsperiode og antall pasienter uten symptomtilbakefall ved 24 måneder. Eventuelle bivirkninger vil bli fulgt opp og rapportert. Statistisk styrkeberegning er basert på en estimert 50 % respons i rituximabgruppen og 25 % i placebogruppen som gir en styrkeberegning på 85-90 % for å påvise forskjell mellom gruppene (alpha 0.05). Tre delstudier for å undersøke sykdomsmekanismer blir gjennomført med undersøkelser før behandling og etter 17-21 måneder: endotelfunksjon (blodårefunksjon), ergospirometri og irritabel tarmsykdom/funksjonell dyspepsi. Det samles også inn biobankmateriale under inklusjon og underveis i studien, for å kaste lys over sykdomsmekanismene. Til dags dato har de fem studiesentrene inkludert og startet intervensjon for 151 av 152 deltakere. Første pasient startet behandling med rituximab eller placebo i oktober 2014, og får sjette og siste behandling i oktober 2015. Siste inkluderte pasient forventes å få siste infusjon i oktober 2016 og være ferdig med observasjonsperioden i oktober 2017. Dette er tidspunktet koden utleveres, studien avblindes og analyse av data kan starte. Alle deltakere har vært gjennom en grundig utredning, har fylt ut omfattende dokumentasjon av symptombyrde og funksjonsnivå før intervensjon, og har registrert fysisk aktivitet i 7 døgn ved hjelp av et aktivitetsarmbånd (Sensewear). Baselineundersøkelser er utført i tre delstudier: 41 pasienter har gjennomført sykkeltest i to påfølgende dager, 65 har målt blodårefunksjon og 22 har vært vurdert for funksjonell dyspepsi/irritabel tarm. Så langt er det en god oppfølging av studien i alle sentre, datakvaliteten og gjennomføring god, ifølge monitorene som har besøkt sentrene. Analyse av biobank materialet (hvor prøvene fra RituxME utgjør hoveddelen) har allerede gitt viktig informasjon som belyser sykdomsmekanismer ved ME/CFS.

ME/CFS is a disease with considerable morbidity, often with longstanding or life-lasting disability, presently without known etiology or recognized pharmacological treatment. Immune dysregulation is by many believed to be an underlying cause. After an ini tial case series, the monoclonal anti-CD20 B-lymphocyte depleting antibody rituximab was used in a small double-blinded and placebo-controlled study, showing benefit and significantly altered course for symptom score in the rituximab arm. Ten of the 15 pa tients in the rituximab group, and 2 of 15 in the placebo group responded. The present study is national, led from Haukeland University Hospital, with participation from Oslo University Hospital, St. Olav’s Hospital in Trondheim, University of Northern No rway in Tromsø and Notodden Hospital. The aim is to verify or refute the results of the initial placebo-controlled study. 152 ME/CFS patients fulfilling Canadian criteria will be selected for inclusion. Block-randomization by site will be performed in a 1 :1 manner between rituximab and placebo, given at 0 and 2 weeks, with maintenance infusions at 3, 6, 9 and 12 months. Primary endpoints will be difference between groups for course of self-reported Fatiguescore during follow-up, analyzed by general linear model for repeated measures, and difference in overall response. Secondary endpoints include changes in SF36 subdimentions between intervention and control groups during follow-up, changes in physical activity measured by Sensewear armband for 7 days, co urse of changes in self-reported function level compared with premorbid condition, effects on Fatigue Severity Scale, longest period of continuous response, and patients without symptom recurrence at 24 months. Side effects will be monitored. The sample o f the main study is based an estimated 50% response in the rituximab group and 25% in the placebo, giving 85-90% strength to detect a difference between groups (alpha 0.05). Three substudies to elucidate disease mechanisms will be performed before by ass essment before and after 17-21 months: endothelial function (flow-mediated vasodilatation), ergospirometry, and irritable bowel disease/ functional dyspepsia. Biobank material sampled during inclusion and follow-up may also contribute to enlighten pathoph ysiology.

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering