Tilbake til søkeresultatene

FOLKEHELSE-Folkehelse

The 3rd Nordic Family Centre Conference Providing family support through interprofessional collaboration Tromsø 10.-12.June, 2013

Tildelt: kr 0,15 mill.

Familiens hus/familiesenter er en modell for samordning av de kommunale tjenestene f.eks helsestasjon, svangerskapskontroll, PPT, barnevernstjenesten og åpen barnehage, som i sum skal gi barn og foreldre et mer helhetlig og lett tilgjengelig tilbud i nærm iljøet. På oppdrag fra Helsedirektoratet jobber RKBU Nord for å fremme og videreutvikle modellen. Konferansen legger til rette for faglige presentasjoner på relevante temaer relatret til Familien hus/familiesenter gjennom innlegg både fra forskere, prakt ikere og innviterte foredragsholdere. Vi har mottatt over 50 innsendte forslag til foredrag, disse kommer også fra land utenfor Norden. Det betyr at konferansen har internasjonal interesse og samler foredragsholdere og konferansedeltakere fra mange land. Konferansens hovedoverskrift er "Providing family support through interprofessional collaboration". Hovedtema i programmet er tidlig intervensjon for familier med utfordringer, møteplasser for foreldre og barn,team-og tverrfaglig samarbeid, barnefattigdo m, sosiale og kulturelle faktorer, forebyggende og helsefremmende tiltak. Programkomiteen består av tilsammen ni personer. Personene er rekruttert fra Nasjonal gruppe for Familiens hus/familiesenter ved RKBU/RBUPene i Norge, i tillegg består kommiteen av Mia Montonen (Den finland svenske kompetancecenteret innom det sosial området, Helsinki) og Vibeke Bing (Backa Legehusgruppen, Gøteborg)

Budsjettformål:

FOLKEHELSE-Folkehelse