Tilbake til søkeresultatene

EU-STRA-Strålevern

COordination and iMplementation of a pan-European instrumenT for radioecology

Tildelt: kr 6,3 mill.

Økende alder på nukleære anlegg, store mengder radioaktivt avfall, rester fra uran gruvedrift og ny æra for nukleær energi i Europa, har bidratt til stor bekymring knyttet til behovet for fremtidig forskningskompetanse, rekruttering og utdanning i strålevern inklusivt radioøkologi i Europa. Det EC finansierte COMET (Coordination and iMplementation of a pan-European instrument for radioecology) prosjektet skulle derfor styrke det pan-Europeiske forskningsinitiativet knyttet til effekter av stråling på mennesker og miljø. Prosjektet ble koordinert av SCK-CEN, Belgia, og omfatter 13 partnere. NMBU/CERAD har bidratt til alle 5 arbeidspakkene, spesielt til forskningstunge oppgaver med fokus på prosesser og mekanismer som påvirker økosystem transport, og for lav dose eksponering av organismer, av betydning for konsekvens og risiko vurderinger. Disse problemstillinger har også vært sentrale for CERAD SFF som ble etablert ved NMBU i 2013. Innenfor WP2 Integrating and sustaining radioecology har COMET promotert den Europeiske Radioøkologi plattformen ALLIANCE, som nå inkluderer 27 partnere, og hvor NMBU er styremedlem. NMBU har bidratt til videreutvikling av Strategic Research Agenda (SRA) samt tematiske veikart, spesielt veikart knyttet til Marine Radioecology, NORM, Transfer processes of atmospheric radionuclides og Transgenerational Effects and Interspecies Sensitivity. Innenfor WP3 Improved models for risk assessment and for emergency and post-accident situations har NMBU forskningen fokusert på parameterisering av nøkkelprosesser som har betydning for økosystem transport. Som følge av en åpen COMET utlysning, ble prosjektet RATE (RAdioactive particle Transformation procEsses) igangsatt hvor NMBU har spilt en viktig rolle. RATE omfatter studier av radionuklider bundet til partikler. Basert på avanserte metoder har NMBU forskningen vist at partikkelegenskaper (sammensetning, atomforhold) er avhengig av kilden, mens egenskaper som er viktig for transport og opptak ((partikkel størrelse, struktur, tetthet, oksidasjonstilstand) er avhengig av utslippsforhold. Basert på feltarbeid (Tsjernobyl og Fukushima) samt modell-eksperimenter, har fokus vært å knyttet partikkelegenskaper til spesifikke kilder og utslippsforhold, samt å knytte partikkelegenskaper til transport ved å erstatte termodynamiske konstanter (e.g., Kd, TC) med tidsfunksjoner. COMET/RATE resultater viste også at partikler kan avsettes internt i organismer og fungere som punktkilde. For partikkelbelastede område er det derfor vesentlig å inkludere overføringsfaktorer for partikkelbundne radionuklider i økosystem transport modeller. Innenfor WP4 - Epigenetic changes and their possible role in adaptation and trans-generational effects har NMBU gjennomført kontrollerte gamma eksponeringsforsøk med modell organismer (zebrafisk, meitemark). Feltarbeid (Tsjernobyl) ble også utført for å studere epigenetisk variasjon (meitemark). Resultater viste begrenset virkning av stråling på DNA methylering til tross for at sammenligning mellom felt og lab eksperimenter kunne indikere at organismer i felt var mer strålingsfølsomme. Innenfor WP5 - Knowledge exchange har NMBU videreutviklet E&T (education and training) web plattformen som inneholder informasjon om kurs innenfor radioøkologi i Europa, fra MSc til PhD kurs til workshops og profesjonsutdanning. COMET partnere har bidratt til det Europeisk Masters Programmet i Radioøkologi som arrangeres på NMBU, Norway, samt til implementering av nye intensive kurs. Mer enn 30 PhD studenter samt et stort antall MSc studenter har deltatt i COMET prosjektet og inngår i Radioøkologi PhD Nettverket (basert på NMBU Research School). Som konklusjon er resultater oppnådd innenfor COMET knyttet til økosystem transport, biologisk opptak og effekt viktig kunnskap som vil implementeres i oppfølgingsprosjektene CONFIDENCE og TERRITORIES som ble finansiert av EC CONCERT i 2016.

In the context of Horizon 2020, the European Commission asks for umbrella structures for its RTD activities that includes the major research networks and institutions in Europe within the field of radiation protection; i.e., radioecology, radiological eme rgency preparedness, low dose health effects and dosimetry. The objective of COMET is together with the European Radioecological Alliance (ALLIANCE) to strengthen the pan-European research in radioecology. The initiative is taken in close contact with MEL ODI (low dose health effects), NERIS (radiological emergency preparedness) and EURADOS (dosimetry) to prepare for a single umbrella structure in the field of radiation protection in preparation for the Horizon 2020 programme. COMET will develop innovativ e mechanisms for joint programming and implementation of radioecological research based on the SRA (strategic research agenda) in collaboration with MELODI and NERIS. COMET will particularly strengthen the pan-European research on the impact of radiation on the environment, including ecosystem transfer, the food chain and the protection of non-human species. The selected research topics are focussing on processes and mechanisms of importance for risk assessments. The work is organized into 5 work package s, and includes initial research activities, education/training as well as joint programming. UMB/CERAD CoE for Environmental Radioactivity contributes significantly to all WPs, in particular to the WP3.1 research focusing on improving parameter values fo r Decision Support Systems for emergency situations, and to the WP4.1 research dealing with epigenetic effects/adaptation/transgenerational effects in organisms experiencing chronic low dose exposure. CERAD CoE (UMB, NRPA plus 4 partners) was established 2013 with the aim to provide new scientific knowledge and tools for better protection of people and environment from harmful effects of radiation. The objectives of COMET fit very well into the SRA of CERAD.

Budsjettformål:

EU-STRA-Strålevern