Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Inflammation, Amyloid and Atrophy in The Aging Brain: The Borders between Healthy Brain Aging and Neurodegeneration

Alternativ tittel: Inflamasjon, Amyloid og Atrofi i den Aldrende hjerne: Grenseland mellom Sunn Hjernealdring og Nevrodegenerasjon

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektnummer:

231455

Prosjektperiode:

2014 - 2018

Geografi:

Hvilket forhold som eksisterer mellom normal aldring og Alzheimers sykdom er et stort spørsmål i moderne nevrovitenskap. Mye forskning indikerer at nevrale systemer som er sårbare for Alzheimer også er sårbare for en rekke ulike faktorer assosiert med normal aldring, der noen er sykdomsrelaterte mens andre ikke er det. Målet med prosjektet er å identifisere de fundamentale mekanismene som gjør at disse systemene ikke lenger fungerer optimalt i normale eldre mennesker uten demens. På den måten ønsker vi å belyse det overordnede spørsmålet om hva det er som gjør at noen mennesker opprettholder sine kognitive evner når de blir eldre mens andre opplever reduksjoner. Først brukte vi 1100 krysseksjonelle og mer enn 200 longitudinelle magnetisk resonans imaging (MRI) undersøkelser til å identifisere sårbarheten til ulike deler av hjernen, spesielt med tanke på atrofi (hjernesvinn), tynnere hjernebark og mindre volumer av hjernestrukturer som er kritiske for ulike kognitive funksjoner. Deretter har vi gjort mer intensive studier av et mindre utvalg deltagere, i et forsøk på bedre å forstå mekanismene og moderatorene for hjernealdring. Opp mot 200 friske deltagere mellom 20 og 95 år har vært fulgt med omfattende longitudinelle mål på hjernestruktur og funksjon, kognisjon, gener og livsstilsfaktorer. Størstedelen av disse har bl.a. blitt undersøkt med PET (positron emisjons tomografi) for å måle nivåer av opphopning av amyloide plakk i hjernen, en risikofaktor for Alzheimers demens. Vi er blant annet interessert i å kartlegge distribusjonen av amyloid, og teste hvordan amyloid og nevroinflammasjon i hjernen forholder seg til hverandre. Så langt har vi blant annet funnet ut at i kognitivt friske eldre med forhøyet Alzheimer-risiko henger nevroinflammasjon sammen med økt forekomst av søvnproblemer, mens dette ikke gjelder i eldre uten forhøyet risiko. Alzheimer-risiko ble definert utfra hvor høye nivåer av amyloide plakk deltagerne hadde i hjernen. Videre har vi funnet at i deltagere med mye amyloid, var det en sammenheng mellom amyloidnivåene og atrofi - eller tap av vev - i hjernen over en to-årsperiode. Deltagere med forhøyede nivåer av inflammasjon i hjernen viste også større kognitive reduksjoner over det samme tidsintervallet. Effekter av amyloid på hjernehelse i ikke-demente er et stort forskningsfelt. Videre tror vi at livsstilsrelaterte faktorer, slik som overvekt, blodtrykk og kolesterol, også kan påvirke hjernen, kanskje til dels gjennom nevroinflammasjon. Det å teste forholdet mellom disse faktorene, i tillegg til andre hjernemessige og kognitive endringer og livsstils- og genetiske faktorer, gjør at vi kan skyve grensene for vår forståelse av hjernealdring videre, og dermed også åpne nye muligheter for intervensjon.

How the link between aging and AD should be understood is a major question in contemporary neuroscience. Evidence is mounting that Alzheimer-vulnerable neural systems are highly susceptible to a number of different factors in aging, with some being diseas e related while others are not. Our aim is to identify fundamental mechanisms causing these systems to decline also in non-demented elderly, allowing us to address the overarching question of why do some people maintain cognitive abilities in higher age w hile others decline? First, using 1100 cross-sectional and 207 longitudinal examinations, we will compute detailed age-vulnerability maps for a range of brain characteristics representing different neurobiological traits. In Part 2, we will launch the mos t intensive study of normal aging to date in an attempt to understand mechanisms and moderators of the vulnerabilities identified in Part 1. In an independent sample of 200 healthy participants (25-90 yrs), we will obtain extremely comprehensive longitudi nal measures of brain structure and function, cognition, genes and life-style factors. The most novel aspect is that we simultaneously map distribution of amyloid deposition and neuro-inflammation (PET), which has not previously been done. This is strikin g, as there is evidence for a relationship between amyloid and neuro-inflammation from animal studies, and effects of amyloid on brain health in non-demented is a major area of research. Also, life-style related risk factors for cognitive decline, such as overweight, blood pressure and cholesterol, are hypothesized to impact the brain partly through neuro-inflammation. Thus, systematic testing of how amyloid and neuro-inflammation are related to each other and to cerebral and cognitive change in non-demen ted, and the possibly mediating roles played by life-style and genetic risk factors, has the potential to really push the boarders of our understanding of brain aging, thereby opening new venues for intervention.

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol