Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Back to the Sustainable Future: Visions of Sustainability in the History of Design

Alternativ tittel: Tilbake til den bærekraftige fremtiden: Visjoner om bærekraftighet i designhistorien

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektnummer:

231579

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Dette prosjektet undersøker de historiske forutsetningene for og utviklingen av bærekraftig design. I dag er bærekraftighet et sentralt element i all designpraksis, designutdannelse, designforskning og designformidling. Likevel er historien til denne 'grønne revolusjonen' ikke skrevet. Å forstå den historien er essensielt for å kunne bygge en solid kunnskapsbase som kan utgjøre et fundament for nåtidige og fremtidige beslutninger på veien mot en bærekraftig fremtid. Den enorme samfunnsmessige betydning bærekraftighet har, og den viktige rolle design spiller i dens fortid, nåtid og fremtid, skal sette temaet på agendaen i designhistorien spesielt og i humanistiske studier generelt. Prosjektets funn viser at spor etter en gryende interesse for temaer som økologi, natur, og bærekraftighet kan gjenfinnes i et bredt spekter av designdiskurser, fra den britisk-sentrerte Appropriate Technology Movement, via italiensk radikal design og amerikansk motkultur, til nordiske designutdannelser og fagtidsskrifter. De første doktoravhandlingene fra prosjektet ble ferdigstilt i 2017, og diskuterer henholdsvis sentrale designideologiske svar på bærekraftighetsimperativet siden 1960-tallet og konvergenser mellom økologi og kybernetikk i diskursen rundt designutstillingen Italy: The New Domestic Landscape (MoMA, 1972). I september 2017 arrangerte prosjektets ledere konferansen Making and Unmaking the Environment - Design History Society Annual Conference 2017 ved Universitetet i Oslo, som samlet 170 delegater fra 30 land. Prosjektet har produsert en rekke internasjonale fagfellevurderte publikasjoner, og flere er under utarbeidelse.

-

This project will explore the historical conditions for, and development of, sustainable design. Today, sustainability is an essential parameter in all design practice, education, research and mediation. However, this 'green revolution' is a glaringly whi te spot on the design historical map, still awaiting its scholarly historicization. Historical understanding of and critical reflection on the rise of sustainability as the primordial trope in design discourse is essential to building a solid knowledge ba se and to underpin present and future decision-making. Given the immense societal significance of sustainability and the crucial role played by design in its past, present and future, the project will also have great relevance both for contemporary discou rse and cultural history broadly defined. Researching the design history of sustainability requires new, interdisciplinary collaborations and approaches, as well as new methods of inquiry. To that end, this project will forge bonds with the field of envir onmental history, and explore the untapped but promising potential of the Digital Humanities in a sustained effort to renew the discipline of design history more in tune with an ever more pervasive design culture.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam