Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Situerte simuleringer - profileringstiltak

Tildelt: kr 19 999

Ved Institutt for medier og komunikasjon (UiO) har vi siden 2006 drevet eksperimentell forskning på potensielle genre, uttrykksformer og anvendelsesområder for situert mobil kommunikasjon og representasjon, bl. a. med støtte fra VERDIKT-programmet (INVENT IO-prosjektet) og sist KLIMAFORSK-programmet (ClimSim-forprosjekt). Hensikten er nå å videreutvikle potensialet i denne publiseringsplattformen (situerte simuleringer), spesielt med tanke på europeisk samarbeid og nettverksbygging. Det har vi til hensikt å oppnå ved å profilere forskning på lokasjonsbasserte medier generelt og situerte simuleringer spesielt overfor potensielle europeiske partnere i den hensikt å igangsette konkret samarbeid i prosjekter finansiert innen rammene av Horisont 2020. Arbeide t vil bestå i tre delaktiviteter for å oppnå hovedmålet om EU-finansiert prosjektsamarbeid i Horisont 2020: 1. Deltakelse på inntil tre informasjonsmøter (Information and Networking Day) knyttet til konkrete utlysninger. Den første er REFLECTIVE-7 (Advan ced 3D modelling for accessing and understanding European cultural assets.) og INSO-6 (Platform for ICT for Learning and Inclusion). Andre, kommende utlysninger er også aktuelle. Dato for Information and Networking Days er ikke fastsatt enda. 2. Besøk ho s potensiell konsortiumpartner for planlegging/skriving av søknad. Her er vi allerede i uformell dialog med flere potensielle forskermiljøer. Men avgjørelse om samarbeid vil først blit tatt på bakgrunn av de spesifikke utlysningene og konkretisering av pr osjekter og konsortier. 3. Produksjons av informasjonsvideo om de grunnleggende egenskapene og mulighetene med situerte situleringer som plattform for innovative genre og kommunikasjons/interaksjonsformer.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon