Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Fortolket velferd - Etablering av forsker- og utdanningsnettverk for bedre kommunikasjon i velferdstjenestene

Tildelt: kr 0,20 mill.

I kjernen av målet om likeverdige offentlige tjenester, er et ønske om bedre kommunikasjon med alle brukerne av ulike offentlige tjenester. Hypotesen bak målet om å etablere et nettverk er at dagens ressurser og eksisterende kunnskap om kommunikasjon i ve lferdsutdanningene ikke er utnyttet godt nok. Skal evnen til tverrprofesjonell og flerkulturell/flerspråklig kommunikasjon utvikles i en praksisforankret virkelighet, må dette skje i et samspill mellom flere utdanningsmiljøer. Prosjektet skal etablere e t forskernettverk på området kommunikasjon og velferdstjenester for økt medvirkning og samarbeid mellom forskning- og utdanningsinstitusjonene, praksisfeltet og brukerne, utvikling av problemstillinger for et strategisk forskningssamarbeid, vurdering av a ksjonsforskning og med evaluering, og lage en plan for formidling og implementering som øker helse- og velferdstjenestenes evne til å levere bedre og mer likeverdige offentlige tjenester gjennom økt kommunikasjonskompetanse. En viktig milepæl for forprosj ektet vil være et dagsseminar der deltakerne skal diskutere overordnede problemstillinger og vurdere egen medvirkning i et forskningsprosjekt. Et annet viktig mål er å kartlegge hvilke miljøer som er aktuelle for et slikt nettverk, der det er et uttalt må l å koble tolkefeltet (både tegnspråk og minoritetsspråk) med sosialfaglige utdanninger, der særlig grunnutdanninger innen helse- og sosialfag er aktuelle. Forprosjektet er et samarbeid mellom Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Institu tt for sosialt arbeid og helsevitenskap (ISH) ved NTNU, tolkeutdanningen ved avdeling for lærer og tegnspråk (ALT) på Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Stiftelsen Signo. Det er også bekreftet interesse fra utdanningene for tegnspråk- eller minoritetstol king ved HiST, HiOA og HiB samt masterutdanningene ved ISH/NTNU og seksjon for anvendt språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur på NTNU, i tillegg til en rekke deltakere fra bruker- og praksisfeltet.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester