Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

FoU-prosjekt for nivåregulerte og neddykkbare elektrohydrauliske terskelelementer for vanninntak og -regulering i elvekraftverk.

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

241484

Prosjektperiode:

2014 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet går ut på å etablere samarbeid mellom identifiserte SMBer, organisasjoner og universiteter, for å gjennomføre et forsknings- og utviklingsprosjekt for standardiserte terskelelementer for automatisk nivåregulering av vannstand og kanalisering a v vannføring i mellomstore elver. Sett fra et miljømessig perspektiv er den største fordelen med AUTOLEVEL at terskelen ved behov kan nedreguleres slik at elven midlertidig tilbakestilles til sitt naturlige løp. Dette gjøres ved at de neddykkbare terske lelementene reguleres helt ned til nivå med elvebunnen ved hjelp av integrert elektrohydraulikk. Sett fra utbyggers/investors perspektiv vil hovedfordelene være lavere kostnader, enklere installasjon, høyere kvalitet og mer forutsigbar driftsikkerhet gjen nom prefabrikkerte og typetestede terskelelementer. Hovedaktivitetene i FoU-prosjektet vil være å kartlegge og systematisere de mest typiske grunnforholdene man vanligvis har, og lage en teknisk spesifikasjon og beskrivelse på hvordan selve fundamenterin gen skal designes i de ulike tilfellene. Her vil vi bygge videre på deler av grunnlagsmaterialet som Norges vassdragsdirektorat er i besittelse av. Videre vil aktivitetene bestå i design og beregninger av selve mekanikken i elementene, og i den elektrohy drauliske reguleringsenheten som skal være neddykkbar. Elementene skal installeres i fundamenter som er en integrert del av eksisterende elvebunn. Prosjektet innbefatter bygging av nedskalert prototype for uttesting og verifikasjon. Det jobbes nå med und ersøkelser angående patentsøknad. Utv.prosj. planlegges gjennomført i samarbeid med SMBer og andre. Det vises for øvrig til vedlagte prosjektbeskrivelse. Prosjektet planlegges utført i løpet av 18 måneder og innenfor en kostnadsramme på 450 000 Euro. M ålet er at prosjektet skal gi grunnlag for avtale med kraftselskap om pilotleveranse.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020