Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Årskonferanse Norsk Antropologisk Forenings Årsmøte 2015

Tildelt: kr 0,12 mill.

Temaet for konferansen i 2015 vil være 'Kulturelle logikker i samtiden og antropologisk kunnskapsdannelse'. Stadig flere sosiale fenomener gjøres om til entiteter; virkelighetsforhøyet og tydelig avgrenset som målbare og sammenlignbare størrelser. Tallfesting av alle fenomener kan knyttes til omfattende globale standardiseringsprosesser som slik virker mot mangfold, kulturell variasjon og kreativitet, og som kan knyttes til en rasjonalitet fundert i politisk og byråkratisk kontroll med totaliserende tendenser. En rasjonalitet som videre kan føre til instrumentalisering av kvalitativ kunnskap og motvirke kritisk refleksjon. Eksempelvis ser vi et stadig større fokus på måling og produksjonslogikk ved norske universiteter. Utdanningenes og forskningens kvalitet måles og telles gjennom mer eller mindre presise indikatorer, og slik utøves en byråkratisk, finansiell og politisk kontroll av kunnskapsdannelse og kunnskapsoverføring. Disse forholdene er gjennomgripende betingelser også utenfor akademia, og gir slik forskjellige former, muligheter og begrensninger for antropologisk kunnskapsanvendelse. Vi inviterer både til innlegg om forskning som diskuterer og analyserer samtidens kulturelle logikker, og til innlegg som diskuterer hvordan slike logikker setter betingelser for og former antropologisk kunnskapsdannelse gjennom for eksempel universitetsstudier og rammebetingelser for forskningsprosesser. Det vil bli lagt vekt på fremvisning av grunnforskning innenfor disse temaene i plenumssesjoner og arbeidsgrupper, samt å stimulere til nettverk, samarbeid og utvikling av fremtidige forskningsprosjekter.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam