Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønn og skjønn i kunstfagene - "nye" karrierebarrierer for kvinner

Tildelt: kr 3,3 mill.

Vurderinger i tilsettingsprosesser og opprykk i kunstneriske stillinger er basert på andre kriterier enn de tradisjonelt vitenskapelige. Kvalitetskriteriene er i en viss forstand vagere og mindre forutsigbare enn i andre akademiske fag. Dette er en ekstra utfordring spesielt for kvinner som ønsker opprykk eller tilsetting, og for å øke rekrutteringen av kvinner til kunstfaglige lederroller og toppstillinger er det er nødvendig å ha en helhetlig tilnærming som omfatter både generelle kulturbaserte vaner i kunstfeltet, strukturelle forhold i akademia og individuelle forskjeller. Motivasjon og mot har betydning for kvinners ønsker om å søke toppstillinger, og transparens i vurderingsprosesser har stor betydning for hvorvidt man opplever det som attraktivt å søke vitenskapelige stillinger og posisjoner. Kriteriene for vurdering av kvalitet, spesielt av kunstnerisk utviklingsarbeid (artistic research), er fremdeles relativt uklare, og vurderingene tilsvarende forskjelligartede. Dette gjør at det kan oppleves som et uforutsigbart og utrygt foretakende å søke opprykk eller stilling som professor i musikk. Det nyskapende i «Kjønn og skjønn»- prosjektet har ligget i blant annet at vi har gått i dybden på måten man vurderer kvalitet i kunstfeltet, noe som har vært hovedfokus for forskningskomponenten til prosjektet. I prosjektet er det gjennomført ulike tiltak for ansatte og studenter ved Det kunstfaglige fakultet (UiT) med spesiell vekt på bevisstgjøring og positiv tilbakemelding til de som engasjerer seg i likestillingsarbeid. Eksempler på slike tiltak er «Kunstfagstudentenes likestillingspris», publiserte kronikker og artikler og en rekke lederseminarer ved fakultet. Framsnakk av dyktige kvinner i feltet har vært et gjennomgripende tiltak. Prosjektet ble avsluttes med konferansen «Music and Gender in Balance» 5. og 6. april 2018. I tillegg har prosjektlederne vært på turné ved flere av landets musikkutdanninger for å formidle resultatene av BALANSE-arbeidet. http://site.uit.no/balanse-kunstfag/

- Fire innsendte søknader om opprykk til professor/dosent - Stor grad av bevissthet om kjønnsbalanse og likestilling i enheten - Stor oppmerksomhet fra feltet nasjonalt - Vellykket internasjonal konferanse om kjønn og musikk ved Musikkonservatoriet - Høy aktivitet med populærvitenskapelige publiseringer, foredrag og formidling - Opprettet nytt studieemne ved Musikkonservatoriet i Musikk og kjønn i samarbeid med Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT - Tre publiserte forskningsartikler, og tre artikler inne til fagfellevurdering - Ny likestillingsplan- og strategi ved enheten er utviklet - Rapportert større oppmerksomhet på kjønnsbalanse på alle nivå ved enheten

Et treårig prosjekt som har som formål å endre kjønnsbalansen mellom menn og kvinner ved Det kunstfaglige fakultet, bidra til et økt nasjonalt fokus på tiltak for kjønnsbalanse blant vitenskapelig ansatte ved landets øvrige kunstutdanningsinstitusjoner og foreslå en langsiktig strategi for kunnskapsbygging og tiltak for å forbedre situasjonen ved kunstutdanningene generelt, med spesiell vekt på musikkutdanningene. Sentralt i prosjektet står forholdet mellom kjønn og skjønn. Vurderinger i tilsettingsprosesser og opprykk er i kunstneriske stillinger basert på andre kriterier enn de vitenskapelige (publiseringspoeng, PhD-veiledning, forskningsprosjektledelse etc). Kvalitetskriteriene er i en viss forstand vagere og mindre forutsigbare enn i andre akademiske fag. Dette utgjør en ekstra utfordring for kvinner som ønsker opprykk/tilsetting. Varig virkning En av forskningsstudiene vi har gjort i forbindelse med prosjektet har som datagrunnlag intervjuer med 15 ledere ved de seks statlige musikkutdanningsinstitusjonene i Norge. Resultatene av studien er under publisering i Tidsskrift for Kjønnsforskning, og vi ønsker i tillegg til artikkelformatet å formidle resultatene til feltet mer direkte gjennom en turné hvor vi presenterer resultatene av forskningen og av tiltakene som er iverksatt. Vi ønsker å besøke seks norske musikkutdanningsinstitusjoner (inkludert UiT Kunstfak)og holde 3-timers fagseminar (workshops) for alle ansatte i løpet av studieåret 2018 med vekt på bevisstgjøring og strategier for å endre kjønnsubalansen i feltet. I forbindelse med konferansen i april, planlegger vi å engasjere et firma til å produsere en videodokumentasjon av konferansen som skal brukes i videre arbeid med formidling av balansearbeidet i feltet. I tillegg ønsker vi å produsere en publikasjon som oppsummerer erfaringene fra prosjektet i Tromsø som inkluderer et sett med «verktøy» som institusjoner kan bruke som utgangspunkt for konkrete endringer i strukturelle og kulturelle aspekter ved institusjonene.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder