Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Climate-Ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT)

Alternativ tittel: Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT)

Tildelt: kr 35,5 mill.

Dette infrastrukturprosjektet gir et logistisk fundament for Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT) . COAT er et langsiktig forskningsprogram for rask dokumentasjon og robust forståelse av klimaendringenes effekter på land-økosystemene in den norske delen av Arktisk slik at det skal gi grunnlag for tilpasninger og tiltak for å håndtere effekter på sårbare arktiske arter og økosystemtjenester både i den lav-arktiske delen av Finnmark, samt på Svalbard i høy-Arktis. Fordi tilsvarende observatorier mangler i den eurasiske delen av Arktis, vil COAT bidra til at Norge vil ha en internasjonalt ledende posisjon som kunnskapsprodusent og miljøforvalter i Arktis. Infrastrukturprosjektet - som finansieres av Norges forskningsråd og Tromsø forskningsstiftelse - bygger på COATs vitenskapsplan (se www.coat.no). Infrastrukturen består av instrumenter og logistikk i felt på Svalbard og i Finnmark og et felles, åpen dataportal. Infrastrukturen gir grunnlaget for den langsiktige klimaforskningen i COAT som finansieres over statsbudsjettet fra og med 2024. COAT ledes av UiT- Norges Arktisk Universitet og har Norsk Polarinstitutt., Norsk Institutt for Naturforskning og Meteorologiske institutt som hovedpartnere. COAT skal ha et aktivt grensesnitt mot utdanning på ulike nivåer, samt med rettighetshavere og forvaltningsorganer.

Climate Ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT) is a long-term research initiative of the FramCentre. It will enable real time documentation and understanding of climate impacts on terrestrial arctic ecosystems and provide an adaptive knowledge system that underpins management counteraction of detrimental climate impacts on vulnerable arctic ecosystem services and biodiversity. COAT will expand on existing ecological long-term time series from both high- and low-arctic Norway and integrate these with a new climate observation network to become a cutting-edge climate impact observation system. As similar observatories are entirely lacking from the whole Eurasian Arctic, COAT will considerably strengthen Norway's position as an international leader in research and management of arctic environments. Specifically, the overarching aim of COAT, as stated in a comprehensive science plan, is to become the most comprehensive and management relevant research enterprise concerning arctic terrestrial ecosystems worldwide and serve as a role model for implementation sister observatories elsewhere. An international panel review of the COAT science plan found it to be of excellent quality and identified the only challenge for reaching its ambitious goals to be lack of sufficient funding. Here we submit a proposal - fully based on the science plan - that accommodates the infrastructural underpinning of COAT. The infrastructure consists of three parts; a) instrumentation system for low-arctic COAT Varanger, b) instrumentation system for the high arctic COAT Svalbard (funding received from Tromsø Forskningsstiftelse) and c) database and coordination services for whole observatory. COAT will be run by 5 FramCentre institutions, but the infrastructure will be used by many external national and international research groups. COAT includes an active interphase with education though the research school AMINOR and Tundra schoolnet, as well as stakeholders and management agencies.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder