Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Innvandrerkvinners tilknytning til arbeidsmarkedet

Tildelt: kr 0,27 mill.

Det er et politisk mål å øke innvandrerkvinners deltakelse i arbeidsliv og samfunn. Det er dermed viktig å samle kunnskap om hvilke faktorer som hemmer eller fremmer arbeidsdeltagelse. Kunnskapen fra dette prosjektet kan bidra til å styrke arbeidet med å øke sysselsettingsgraden blant innvandrerkvinner. Kunnskapsoppsummeringen skal sammenstille og vurdere forskning om innvandrerkvinners tilknytning til arbeidslivet, med særlig henblikk på forholdet mellom stønadssystemet og arbeidsdeltagelse. Kunnskapsoppsummeringen skal ta utgangspunkt i fire overordnede spørsmål, og presentasjonen av resultatene vil være strukturert rundt disse: (1) Hva sier eksisterende forskning fra Norge, og Norden og eventuelt andre relevante land de siste fem år? (2) Hva sier forskningen om konsekvensene av det man vet? (3) Kan det identifiseres noen ubesvarte forskningsspørsmål? (4) Hvilke områder/tema/problemstillinger er behandlet? Vi vil avgrense litteraturgjennomgangen når det gjelder - Avgrensning av populasjon. Vi ser på nyankomne flyktninger, familiegjenforente både utenfor og fra land i EØS-området, lengeboende innvandrere fra land utenfor EØS-området, og etterkommere av innvandrere. - Geografisk avgrensning. Vi skal først og fremst oppsummere forskningen fra Norden, men vil også inkludere internasjonal forskning der det er relevant. - Tematisk avgrensning. Det er flere sammensatte forhold som kan virke inn på innvandrerkvinners sysselsetting. For å skille mellom ulike faktorer, oppfatter vi det som hensiktsmessig å operere med tre overordnede spørsmål: Hva vet vi om systemfaktorer?, Hvilken effekt har stønad og arbeidsrettede tiltak?, og Hvilken effekt har tiltak fra arbeidsgiver? Notatet vil ha en kompakt form (maks 40 sider). Siden målgruppen også vil være ansatte i forvaltningen og andre som er interessert i politikkutformingen på området, vil det bli lagt vekt på å formidle forskningsresultater og funn på en strukturert, oversiktlig og tilgjengelig måte.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon