Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

SUSTAINABILITY: Exploring a post-mechanistic turn in human and biological sciences as a cultural prerequisite for future sustainability.

Tildelt: kr 0,25 mill.

Moderne vitenskap blir stadig mer spesialisert samtidig som den gjennom teknologi blir stadig mer integrert i en fellesmenneskelig, global kultur. Utviklingen av denne fragmenterte, men også globalt omseggripende vitenskapen er en indirekte hovedårsak til overforbruk og globale kriser knyttet til bærekraft men også noe mange setter sin lit til for å løse de samme bærekraftproblemene. Prosjektet ønsket å undersøke om en mer dynamisk og radikalt tverrfaglig tilnærming til forståelsen av bærekraft kunne styrke vitenskapen som en kulturell forutsetning for et bærekraftig samfunn. Prosjektets hovedaktivitet var et arbeidsseminar med internasjonalt ledende forskere som hadde vist interesse for radikal tverrfaglighet: fra evolusjonsbiologi (Terrence Deacon (UC Berkeley), David Sloan Wilson (SUNY Binghamton)), økonomi og politikk (Kalle Moene og Desmond McNeill (UiO), Carlo Aall (Vestforsk)), og antropologi (Tim Ingold (U of Aberdeen)). Foruten tverrfaglighet, var de valgt ut for sin interesse for den vendingen mot prosesser og emergens vi mente å se en parallell utvikling av innen flere fag. Daglig leder i Regnskogsfondet Lars Løvold bidro til vårt empiriske hovedeksempel: regnskogsbevaring og initiativet REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in developing countries). Som "tverrvitenskapelig vertskap" og møteledere fungerte Thomas Hylland Eriksen og Henrik Sinding-Larsen fra prosjektet Overheating, Sosialantropologisk institutt, UiO. Ytterligere noen inviterte, deriblant to kvinnelige hovedinnledere, meldte forfall. Det lukkede seminaret 27-29 juni 2016 på Soria Moria konferansehotell ble etterfulgt av et godt besøkt åpent møte på Litteraturhuset med tittel: SUSTAINABILITY IS NOT A NUMBER - CLIMATE CRISIS AND HUMAN CULTURAL EVOLUTION. Det meste av innlegg og diskusjoner ble videofilmet med tre kameraer. Prosjektet har ved prosjektslutt produsert en redigert versjon av Deacons foredrag fra Litteraturhuset (med avtale om sending i NRK-Kunnskapskanalen) og en oppsummerende diskusjon fra seminaret på Soria Moria for publisering på prosjektets nettsider og youtube. Mer av filmmaterialet planlegges redigert og lagt ut på prosjektets nettsider sammen med en skriftlig analyse de tematiske og faglige skillelinjene som kom til syne i det audio-visuelle materialet. En søknad "THE BIG PICTURE - developing a holistic, interdisciplinary understanding of the needed transition to a sustainable, low-emission society." ble sendt til NFRs program KLIMAFORK 7.9.2016 med flere av aktørene fra Sustainability, bl.a. Eriksen (prosjektleder), Sinding-Larsen, Deacon og Wilson. Prosjektleder Eriksens formidling av resultatene fra prosjektet Overheating, ikke minst gjennom boken Overheating (Pluto Press 2016), er klart påvirket av kontakten med prosjektgruppen fra Sustainability (ikke minst Deacon og Wilson). Prosjektdeltager Sinding-Larsen har også formidlet erfaringer fra prosjektet gjennom NRK P2 Verdibørsen. Sinding-Larsen har mottatt (desember 2017) et stipend fra Forum for vitenskapsteori (UiO) for å forske videre på temaet tverrfaglighet i forlengelse av Sustainability. Tim Ingold kommer i 2018 med en bok som tematiserer deler av de tverrfaglige diskusjonene som utspilte seg på Soria Moria-møtet.

A background for the proposal is the project OVERHEATING: the three crises of globalisation (Social Anthropology, UiO). Headlines for the crises are 1) environment/climate, 2) economy/finance, 3) identity, culture and religion. Common to all of them is threatened sustainability or reproducibility. To obtain a more holistic approach to global issues of sustainability, the applicants want to arrange an international and interdisciplinary workshop. The workshop will begin by exploring sustainability through a new possible common theoretical ground across the social sciences and biology based on recent advances within social anthropology, economics and evolutionary biology. These theoretical advances may represent a turn from a more mechanistic to a more organic world-view. We see a trend of changes in emphasis: from structure to process, from elementary particles to elementary dynamics, from hierarchies to networks, from unilateral control to synergistic entanglement, from given individuals to emergent individualities, from external design to endogenous development, from evolution to co-evolution. As long as the left side of this list of binaries is considered as unquestionably primary, then a reductionist and mechanistic approach to sustainability as well as many other issues dominated by natural science could continue unhindered. If the right side was strengthened, then the balance of power between human and natural science might change. We see these conceptual changes as an important cultural prerequisite for a more sustainable societal development. The second part of the workshop will test the new theories against sustainability issues in Norwegian aquaculture. The project will produce a research proposal for a follow up project on sustainability and interdisciplinary dialogue, possibly within the upcoming HAV21 program. An outcome will also be a public meeting (at Litteraturhuset) as well as a collective scientific paper based on the experiences of the workshop.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell