Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Multicultural staff in Nursing Homes: Contemporary challenges, opportunities and the potential for the future

Alternativ tittel: Det mangekulturelle stabsfellesskap i sykehjem: muligheter og utfordringer

Tildelt: kr 17,9 mill.

Den kommunale helse og omsorgssektoren er i økende grad en arena hvor innvandrere og arbeidsmigranter finner seg jobb, særlig kvinner. Vi har funnet at innvandrere ofte arbeider i det laveste sjiktet i denne sektoren, som assistenter og helsefagarbeidere, og at det tar lang tid for dem å formelt kvalifisere seg i den norske konteksten på grunn av krav til både kompetanse og antall arbeidstimer i praksis. Dette fører blant annet til at de står lenge i prekære arbeidssituasjoner, som ringevikarer, midlertidige eller på lav stillingsprosent, men også at de representerer en type arbeidskraft og arbeidsstedstilknytning som bidrar til at arbeidsgiverne holder sine kostnadene nede. Når det gjelder hvordan etnisitet og hudfarge gjøres relevant i daglig samhandling mellom minoritetsansatte og andre, har man gjort ulike funn i studien. Studien indikerer at i hvert fall noen av de minoritetsansatte opplever diskriminering ut fra etnisitet og/eller hudfarge, og særlig fra beboere og pårørende. Diskriminering som er mer kontekst- og regionsavhengig ble også avdekket, slik som marginalisering og stigmatisering av russiskfødte stabsmedlemmer i deltakende sykehjem i Nord-Norge. På den annen side finner man at, i motsetning til hva som ofte hevdes, at i samhandling med personale fra det norske majoritetssamfunnet ble ikke kompetanse primært relatert til utdannelsesnivå, hudfarge eller aksent, men heller i hvilken grad de ansattes praksis demonstrerte a. profesjonell kunnskap om hvordan gi omsorg til beboerne, b. at man enten viste god språkkompetanse eller arbeidet hardt for å oppnå dette, c. viste genuin interesse for å arbeide i sykehjem og d. viste evne til å prioritere på en slik måte at man kom i havn med alle plikter og gjøremål. Stabsmedlemmenes oppfattelse av kompetanse viste seg både å henge sammen med formell utdannelse og etniske, språklige og sosiale dimensjoner, men på uventede måter som banet vei for etnisk likestilling og likeverd innad i staben. Ledere viste seg å spille en svært viktig rolle når det gjelder å skape et inkluderende arbeidsmiljø der stabsmedlemmenes kunnskap og kompetanse anerkjennes på tvers av utdannelses- og migrasjonsbakgrunn. Funn i prosjektet indikerer at migranter som arbeider i norske sykehjem kan oppleve at deres moralske identitet blir truet av at kjerneverdier fra opprinnelseslandet oppleves å stå i et spenningsforhold til noen av verdiene i sykehjemmet, og at disse kjerneverdiene ikke blir anerkjent av ledelsen på sykehjemmet. Det er for eksempel ingen systematisk innsamling av informasjon fra lederne når det gjelder innvandrernes kulturelle og åndelige bakgrunn. Funnene viser også at helsepersonell med migrantbakgrunn i mange tilfeller knytter sterke følelsesmessige bånd til beboerne. Disse nære relasjonene preges av en gjensidig sårbarhet, og beboernes død kan gå sterkt inn på helsepersonell med innvandrerbakgrunn. At pleiere med migrantbakgrunn kan knytte sterke bånd til beboere synes noen ganger å gå på særskilte felles erfaringer slik som krigserfaringer. For eksempel i deltakende sykehjem i Nord-Norge finner man flere eksempler på at eldre som har opplevd annen verdenskrig finner en resonans i fortellinger fra opplevd krig hos utenlandsfødte pleiere. Forskningen anskueliggjør at kommunikasjon er mer enn språk. Dette kommer særlig til syne i interaksjon mellom minoritetsansatte og beboere, der det blir tydelig at minoritetsansatte ofte mangler innhold for kommunikasjon i spesifikke situasjoner som krever kulturell kompetanse og et minimum av felles referanseramme med beboerne. Forskningen viser også at beslutninger som tas av de hovedsakelig norske lederne på avdelingene, tar ledernes norske kulturelle bakgrunn for gitt i kommunikasjon med minoritetsansatte, noe som blant annet får konsekvenser for hvordan vakter tildeles og hvordan arbeidsdagen tilrettelegges for de minoritetsansatte. Som en del av forskningsprosjektet ble et etterutdanningskurs utviklet, for implementering av ny kunnskap for ledelse av et mangekulturelt arbeidsfellesskap i sykehjem. Fire forskere har vært involvert i utviklingen av kurset, med omfattende deltakelse fra ikke-akademiske partnere: ni ledere fra fire deltakende sykehjem i to kommuner samt lederne for to av utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Dette omfattet samarbeid omkring prosess, form og innhold for kurset, som er tilgjengelig på følgende webside: https://blogg.hvl.no/mangfoldsledelse/. Kurset ble pilotert i alle de fire deltakende sykehjemmene. Kursutviklingen og piloteringen ble opplevd som relevant, involverende, inkluderende og demokratisk av de ikke-akademiske partnerne, og kurset ble opplevd som relevant av sykehjemmene.

Anticipated outcomes and impacts was not part of the grant application form in 2015 when the application for this project was submitted to the Research Council of Norway.

This research project will investigate the links between the development of contemporary municipal health care services, municipal governance and workforce integration of an increasingly multicultural staff in Norwegian nursing homes (NHs). As the Norwegian population is aging, an increasing number of elderly are expected to live with dementia, severe frailty and multi-morbidity. Since Norway is among the OECD countries with the highest coverage of NH beds, NHs represent a vital part of municipal care services serving increasingly frail users in need of highly competent professional care. Recruiting and retaining sufficient and competent staff for NHs is presently a prime challenge for Norwegian municipalities. Immigrants constitute today an increasing share of NH staff. What an increasingly multicultural workforce entails for the NH residents, family and staff, or how it shapes care practices and service delivery, have received little research attention. This project proposes a cross-sectorial approach to this issue by focusing on integration of minority workers in the NHs, on how care work is performed by a multicultural staff community and on the various ways NHs organize, train and retain such a workforce.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester