Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A cross-sectoral approach to high quality health care transitions for older people

Alternativ tittel: Vertikal og horisontal samhandling om eldre personer som skrives ut fra sykehus

Tildelt: kr 19,0 mill.

ARBEIDSPAKKE 1 undersøkt brukerperspektiver på kvalitet i overføringer av eldre pasienter mellom spesialist og primærhelsetjenesten. Det er publisert 21 vitenskapelige artikler og sluttført 3 Ph.d avhandlinger. Datamateriale viser at pasientenes deltakelse ikke er tilstrekkelig ivaretatt og at arbeidsforholdene ikke muliggjør personsentrerte helsetjenester. Bedre samarbeid mellom de ulike nivåene i helsetjenesten og mer brukervennlig informasjon etterlyses. Når det gjelder kvalitet i pasientforløpene, fremtrer tre spenningsområder. I) Spenning mellom personsentrerte tjenester versus standardiserte tjenester. II) Spenning mellom biomedisinsk tilnærming versus en biopsykososial tilnærming. III: Spenning mellom profesjonsutøvelse basert på handlingskompetanse versus relasjonskompetanse. De tre spenningsfeltene belyser viktigheten av et systemperspektiv på helsetjenester til eldre personer. Det etterlyses mer fokus på en personsentrert kultur med fokus på brukernes premisser, sunne arbeidsforhold for helsepersonell og støttende lederskapet. Basert på arbeidspakke 1 utvikles en kortfilm basert på real-life scenarioer som setter søkelyset på hvordan brukermedvirkning kan fremmes i den kliniske hverdagen. Hensikten med kortfilmen er å øke kunnskapen hos helsepersonell med tanke på å implementere brukermedvirkning i praksis. ARBEIDSPAKKE 2 undersøkte 1) sykehusinnleggelser, reinnleggelser og gjennomsnittlig liggetid for eldre pasienter, 2) omsorgstjenestereformers effekt på bruk av sykehus, 3) og samarbeid mellom sykehus og kommuner. Registerdata viste en sannsynlighet på 38% for at eldre pasienter, som ikke hadde mottatt sykehustjenester to år forut en akutt innleggelse, døde eller ble reinnlagt i løpet av tre år etter innleggelsen. To omsorgstjenestereformer ble undersøkt, forebygging av hoftebrudd og forebyggende hjemmebesøk. En kostnadseffektivitetsanalyse av hjemmesykepleiebesøk til pasienter som har vært innlagt for hjertesvikt. Hoftebruddstiltaket hadde ingen effekt, men hjemmesykepleiebesøk reduserte sykehusbruk, og var kostnadseffektivt. Spørreundersøkelser viste sammenhenger mellom type og omfang av kontakt mellom sykepleiere i sykehus og kommunene og effektivitet og kvalitet på overgangen. De fleste kommuniserte med e-meldinger. Et flertall av sykehussykepleierne sa disse bidro til en effektiv og trygg utskrivning. Mange kommunesykepleiere fikk imidlertid ikke nok informasjon fra sykehus. Ca. 50% (i sykehus og kommunene) ønsket å supplere meldinger med mer telefonkontakt. Det var en sterk sammenheng mellom hvorvidt sykepleierne hadde kontakt over telefon, effektiv informasjonsutveksling og kvalitet på overgangen for de eldre pasientene. AREBDISPAKKE 3 studerte samhandling mellom ulike enheter på kommunalt nivå. Basert på registerdata så vi at forløpene i tjenestene var ulike. De lange forløpene med få overganger var vanligst, men en liten gruppe eldre hadde korte og intensive forløp. Det er bruk av korttidsplass som generer flytter mellom tjenestetilbud. Resultatene fra et spørreskjema til sykepleiere viste at det i hovedsak er informasjon om medisiner og medisinske tilstander som finnes i pasientjournalen. Opplysninger om psykososiale behov blir i liten grad dokumentert, dette viser et begrenset fokus på pasientenes helhetlige behov. Undersøkelsen viser også at informasjon er viktig for god samhandling. Kommunestørrelse har betydning, der små kommuner oppgir at informasjon er bedre tilgjengelig enn større kommuner. Generelt viser resultatene at øvelse gjør mester, der samhandling forekommer ofte blir også samhandlingen bedre. Observasjon i korttidsavdelingen viser et omfattende informasjonsarbeid knyttet til overføring av eldre. Arbeidet er knyttet til det å samle, supplere, rette, sile og oversette nødvendig informasjon. Rammen for dette arbeidet er gitt av formelle strukturer, men uformelle strukturerer, som lapper og samtaler, er en viktig støtte i det daglige arbeidet. Ansattes kompetanse og selvstendighet er en viktig bærebjelke for å få til gode overføring for eldre pasienter. ARBEIDSPAKKE 4 er basert på empiriske funn på tvers av de tre arbeidspakkene. Resultatene indikerer at vellykkede tjenesteforløpsmodeller for eldre brukere av kommunale tjenester må inneholde følgende komponenter: 1. Personsentrert planlagt sykehusutskrivning 2. Utvikling av en personsentrert omsorgsplan med vekt på egenhåndtering av kroniske sykdommer 3. Riktig oppfølging hjemme, spesielt med hensyn til medisinering og proaktiv overvåking av symptomer (for å forhindre uønskede hendelser og håndtere risikofaktorer for gjeninntakelse) 4. En kompetent tverrfaglig og helhetlig teamtilnærming som inkluderer den eldre pasienten og deres familie i teamet, 5. Kontinuitet i helsevesenet (sykehusleger og fastleger), 6. Riktig kommunikasjon mellom alle involverte parter 7. Passende digital støtte for kommunikasjon og informasjonsflyt

Virkninger og effekter basert på prosjektets resultater mht prosjektets hovedmålet var å produsere forskningsbasert kunnskap om overganger mellom spesialist- og kommunale helsetjenester for eldre pasienter. Hovedmålet er oppnådd basert på blant annet produksjon av 3 PhD avhandlinger, 41 vitenskapelige artikler, 4 vitenskapelig bøker/ antologier, samt kapitler i to vitenskapelige bøker. Det er registrert 34 allmennrettede formidlingstiltak, 23 oppslag i massemedia og 95 brukerrettede formidlingstiltak basert på resultatene i prosjektet. Forskerne har økt sin metodologiske og teoretiske kompetanse og formidlet forskningsbasert kunnskap til media,klinikere i praksisfeltet,policy-utformer,ansatte i forvaltning,ansatte på høyskoler og universiteter samt studenter på bachelor,master og PhD nivå. Kunnskapsbasert utdanning og profesjonell praksis er styrket basert på forskerne bidrag med forelesninger på bachelor,master og ph.d. nivå

National health and care reforms during recent years have increased municipalities' responsibility for developing integrated health and care services in collaboration with hospitals as well as individual users. One of the main concerns, a few years after the implementation of the Coordination Reform, is the impact of changed discharge practices for older patients' transition from specialized hospital care to municipal care services, and the potential increased fragmentation of health and care services for this particularly vulnerable group. So far, research on transitional care from hospital to municipal care settings continues to highlight individual patient factors, and fails to include a focus on macro- and meso levels. A study aimed at increased understanding of the role of cross-sectoral factors that constitute barriers for high quality care transitions for older people from hospital to municipal care is thus warranted. We propose an integrated three-way approach in developing a cross-sectoral model on 30-days transitional care in geriatric patients, by assessing (1) user perspectives on quality of transitional care; (2) vertical coordination between hospital and municipal health and care services ; and (3) horizontal coordination in transitional care- within and between municipalities. The empirical analyses will build upon a combination of data sources including register data (NPR, KOSTRA and IPLOS), a survey among nurses and coordinators at hospitals and municipalities, and qualitative interviews with patients, health professionals and municipal managers. Users contribute directly to the project by their involvement in the data collection and sampling of informants, and are represented through a user reference group that gives feedback on the milestones of the project. The project and its consortium will strengthen the foundation for knowledge-based education and professional practice by conducting practice-based and practice-oriented services research.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester