Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The effect evaluation of combined cognitive and vocational interventions after traumatic brain injury: a randomized controlled trial

Alternativ tittel: TBI:Kognitiv og arbeidsrettet intervensjonsstudie

Tildelt: kr 14,4 mill.

Mange arbeidstakere som får traumatisk hodeskade (Traumatic Brain Injury, TBI) opplever langvarige somatiske, kognitive og emosjonelle symptomer som gjør det vanskelig å komme tilbake i arbeid eller opprettholde stabile arbeidsforhold. Selv om flere studier har undersøkt medisinske, psykologiske og arbeidsrelaterte faktorer som påvirker tilbakeføring til arbeid etter TBI, mangler vel-kontrollerte intervensjonsstudier med formål å hjelpe denne pasientgruppen tilbake i ordinært konkurranseutsatt arbeidsliv. Denne innovative intervensjonsstudien undersøkte effekten av kombinert kognitiv rehabilitering (10 uker) og supported employment (6 mnd.) for pasienter med mild-til-moderat TBI som ikke var tilbake i arbeid 8-12 uker etter skade. Prosjektet var et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus, NAV, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Personskadeforbundet LTN, Avd. for helseledelse og helseøkonomi og Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester (CHARM), Universitetet i Oslo. Studien ble registrert på ClinicalTrials.gov, NCT03092713 og godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK nr. 2016/2038). Fra juli 2017 til april 2019 ble totalt 121 deltakere inkludert i den kvantitative delen av studien, og 45 + 14 deltakere inkludert i den kvalitative delen av studien. Frafallsraten på 6 % i den kvantitative studien ble vurdert som akseptabel. Vi innhentet baseline data på 116 deltakere. Tolv måneders oppfølging av deltakerne ble avsluttet i juni 2020, noe forsinket som følge av Covid-19 pandemien. Prosjektet resulterte i to doktorgrader og to mastergrader, og totalt 15 internasjonale publikasjoner. Vi undersøkte om intervensjonen som involverte samarbeid mellom helsetjenesten og arbeids- og velferdstjenesten økte sannsynligheten arbeidsdeltakelse etter TBI. Resultater fra utprøvingsstudien viste at den manualbaserte kognitive rehabiliteringsintervensjonen var gjennomførbar i norsk kontekst. De fleste deltakerne forsøkte å anvende de lærte ferdighetene i hverdagssituasjoner. Både intervensjons- og kontrollgruppen økte sin arbeidsdeltakelse over studieperioden, og det var ingen forskjell mellom gruppene mht. arbeidsdeltakelse 12 måneder etter inklusjon. Flertallet av deltakerne var tilbake i arbeid på 12 måneder (CCT-SE: 90%, TAU: 84%, p = .04). Med unntak av tre deltakere, var alle stabilt i arbeid. Imidlertid var en større andel deltakere i CCT-SE gruppen i arbeid ved 3 måneder sammenlignet med gruppen som mottok ordinær behandling (81% vs 60%, p = .02). Sammenlignet med TAU, CCT-SE var forbundet med høyere helsetjenestekostnader, men lavere kostnader knyttet til uformell omsorg og tap av produktivitet. Da produktivitetstapkostnader utgjorde omtrent 85% av de totale kostnadene tyder resultatene på at det er viktig med arbeidsrettede intervensjonsprogrammer igangsatt i tidlig fase etter mild-til-moderat TBI. Tilrettelegging på arbeidsplassen er en viktig indikator for vellykket tilbakeføring til arbeid etter TBI. Fravær av langsiktig fokus og usikkerhet knyttet til hvordan man skal tilrettelegge for arbeidstakere med TBI påvirker tilbakeføringsprosessen. Økt inkluderingskompetanse blant arbeidsgivere kan motvirke barrièrer for tilbakeføring til arbeid. Alt i alt viser resultatene hvordan en kompleks intervensjon kan hjelpe personer med mild og moderat TBI raskere tilbake i arbeid og understreker hvordan tidlig innsats kan være kostnadseffektiv mht. lavere kostnader knyttet til uformell omsorg og produktivitetstap.

Prosjektresultatene viste hvordan en kompleks kognitiv og arbeidsrettet intervensjon kan hjelpe personer med mild og moderat traumatisk hodeskade (TBI) raskere tilbake i arbeid og understreker hvordan tidlig rehabiliteringsinnsats kan være kostnadseffektiv på samfunnsnivå mht lavere kostnader knyttet til uformell omsorg og produktivitetstap. Tilrettelegging på arbeidsplassen er en viktig indikator for vellykket tilbakeføring til arbeid etter TBI. Fravær av langsiktig fokus og usikkerhet knyttet til tilrettelegging for arbeidstakere påvirker tilbakeføringsprosessen. Økt inkluderingskompetanse blant arbeidsgivere kan motvirke barrierer for tilbakeføring til arbeid. Tversektorielt forskningssamarbeidet mellom klinikere, velferdssystemet og arbeidsforskere har vært verdifullt mhp å fremme en mer kompleks forståelse av tilbakeføring til arbeid etter TBI. Samarbeidet med forskere fra USA og Australia har bidratt til en internasjonalisering av prosjektets resultater.

Mild-to-moderate traumatic brain injury (TBI) can result in long-lasting somatic, cognitive, and emotional symptoms which affect return to work (RTW). Maintaining employment over time is a major challenge, due to the cognitive symptoms. The persons own perceptions regarding RTW and the impact of the workplace environment have also been associated with RTW after sickness absence. At a service delivery level, the collaboration between the health related rehabilitation services, the Labor and Welfare Administrations (NAV), and the work-place is weak after TBI. There are barely any well-controlled intervention studies regarding RTW in this group, and vocational rehabilitation interventions are seldom included. Rehabilitation and vocational science perspectives will be applied in the project. Through a mixed methods approach comprising a randomized controlled intervention trial and a qualitative process evaluation, the project will a) explore the effect of combining a group-based manualized cognitive rehabilitation program and supported employment in real-life competitive work settings for patients who have not returned to work 8 weeks post-injury compared to a control group receiving rehabilitation provided by a multidisciplinary rehabilitation team; b) explore roles, time commitment, interdependencies and methods in the supported employment process. Semi-structured interviews will provide an empirical base for increased knowledge on job content and skills requirements, work environment, employers roles, work organization and needed support. Cost-effectiveness of the intervention will be established. In this multicenter study, research groups from the medical rehabilitation sector and vocational sciences (The Work Research Institute and the NAV Department of Vocational Rehabilitation) will collaborate. This will enable the project to obtain new knowledge about RTW as a multi-disciplinary and multi-sectorial process that can be applicable to other patient groups.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester