Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

THRIVE BY 3. Preventive knowledge enhancement & tailored quality-building in daycare to promote development/ mental health in 1&2 year-olds

Alternativ tittel: Trygg før 3. Forebyggende kunnskapsutvikling & skreddersydd kvalitetsheving i barnehager for å styrke 1&2 åringers utvikling/ psykiske helse

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektnummer:

260624

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2017 - 2022

Geografi:

Samarbeidsland:

BAKGRUNN: Grunnlaget for optimal kognitiv, emosjonell og sosial utvikling legges i tidlige år når hjernen har en særlig rask utvikling. Mer enn 80% av norske barn under 3 år tilbringer lange dager i barnehage. Mange barnehager oppfyller ikke kravene til høy kvalitet. Barnehagelærere rapporterer at de mangler kunnskap om og kompetanse i håndtering av barn under 3 år, og per i dag finnes det ingen helhetlig modell for hvordan drive kunnskapsbasert kvalitetsutvikling i norske barnehager. Vedvarende stress tidlig i livet kan være skadelig for utvikling av nerveforbindelser i hjernen. Norske barn under 2 år har høyere kortisolnivå i barnehagen enn hjemme og nivået stiger i løpet av dagen hos de som er lengst i barnehagen. Barnehager av høy kvalitet beskytter og styrker grunnlaget for psykisk helse når hjernen er mest formbar. Dette nødvendiggjør tiltak som kan styrke kvalitet i barnehage; hvordan ansatte kan skape trygge, voksen-barn relasjoner som demper barns stressaktivering og som er en forutsetning for barnas utvikling, trivsel og læring. PROSJEKTET: Trygg før 3 er en multi-komponent, universalforebyggende kvalitetsutvikling for barnehageansatte i småbarnsavdelinger i til sammen 187 småbarnsavdelinger i 78 barnehager i 7 kommuner/bydeler i Oslo/Akershus og i Trøndelag. Foreldre til 1561 barn og 794 ansatte har deltatt i forskningen. Relasjonskvalitet mellom ansatte og barn har blitt observert, målt og ansatte i intervensjonsgruppen har fått tilbakemelding på 8 kvalitetsdimensjoner. Systematisert kollegastyrte veiledning har blitt gjennomført. Veiledningen er skreddersydd til den enkelte avdelings kvalitetsmåling. Ansatte har fått 3 dagers opplæring i kriterier for relasjonskvalitet i barnehager og i emosjonell, kognitiv og sosial utvikling og psykiske helse til 1- og 2-åringer. Pedagogiske ledere har fått en ekstra opplæringsdag i veiledning. Ansatte og foreldre har fått skriftlige hefter og tilgang til nettsider om samme tema som er utarbeidet av prosjektleder gruppen. Alle ped.ledere som veileder sine ansatte i kvalitetsutviklingen, får selv veiledning av mentorer i kommunene/bydelene, som igjen får veiledning av prosjektledergruppen. Tryggfør3 er designet som en cluster-randomisert, kontrollert forskningsstudie hvor en ser på effekt på a) samspillskvalitet mellom ansatte og barn (prosesskvalitet b) barnas utvikling og psykiske helse, c) nivå av barnas stresshormoner målt ved spyttprøver i et underutvalg av barna, d) de ansattes ferdigheter og trivsel og e) foreldres vurdering av arbeidet med kvalitetsutviklingen (intervjudata). Innsamling av data fra spørreskjema, intervjuer og observasjon av kvalitet er gjennomført ved 4 hovedmåletidspunkter: sept/okt 2018 (T1), januar 2019 (T2; observasjon), Juni 2019 (T3) og juni 2020 (T4,follow up). Publiserte resultater viser at Trygg før 3 er en effektiv intervensjon for å fremme samspillskvalitet på norske småbarnsavdelinger.

Vi har vi utviklet og testet en multikomponent modell, Trygg før 3, for systematisk kvalitetsarbeid i norske barnehager. Modellen har blitt godt tatt imot av deltakerne, oppleves som nyttig, har ført til endret praksis og bedre kvalitet for barna, og er bærekraftig. Virksomhetsledere har fått en modell for å drifte systematisk kvalitetsarbeid i barnehagen. Ansatte har fått økt kompetanse, økt bevissthet på egen rolle, felles språk som utgangspunkt for faglig refleksjon og økt veiledningskompetanse. Alle 7 deltakende kommuner/bydeler har videreført modellen Trygg før 3 etter prosjektslutt. Øvrige resultater har gitt deltakerne innsikt i små barns opplevelse av stress i barnehagen og synliggjort viktigheten av å legge til rette for gode tilvenningsrutiner for å dempe stress ved barnehagestart. Resultatene belyser også sammenhengen mellom barns temperament og trivsel som er av betydning for hvordan enkeltbarn best kan ivaretas i barnehagen.

Mental health problems manifest already in preschool age (Wichstrøm et al., 2012) and continue into middle and late childhood (Mesman, Bongers, & Koot, 2001). However, research strongly indicates that mental health problems appear even among 1-2 year olds (Egger & Angold, 2006). Because 80% of Norwegian under 3 years attend childcare, and stay there for long hours, interventions targeting caregiver-child interactions may prove an important avenue towards universal prevention of mental health problems. Since requirements for high quality is not sufficiently met in many Norwegian childcare centers today, a cost-efficient, sustainable model of intervention is called for to enhance and track the quality of childcare for 1-3 year olds. We will break new grounds by, conducting a cluster randomized control trial of a newly developed comprehensive intervention for promoting mental health among toddlers in childcare, the Thrive by Three. Because, high quality childcare is in a unique position to prevent developmental trajectories leading to mental health problems and to early identify children in need of help, effective quality enhancing interventions will be of great value for the Norwegian society, both on individual, family, community and national level. The primary objective of the project is thus to investigate whether the intervention Thrive by Three will improve childcare quality, and strengthen children?s mental health and development. We hypothesize that intervention will prove superior to the wait-list control after the 10 month intervention period and at 12 months follow-up with respect to childcare quality and children?s mental health, development and well-being. Our secondary objective is to investigate the cost-effectiveness of the intervention and whether effects are moderated by characteristics of the children, caregivers and/or implementation outcomes. User perspectives and experience with Thrive by Three will be captured through qualitative interviews.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet