Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Utforske mulighetene for oppgradering og uttesting av vurderingsverktøyet CONTINUUM for brukere med rus- og avhengighetsproblematikk

Tildelt: kr 0,18 mill.

Rusmisbruk og avhengighet er en komplisert lidelse med mange involverte faktorer som krever en omfattende vurdering for å kunne tilby den rette behandlingen. Uten en slik grundig gjennomgang av helsetjenestebehov risikerer man pasientene behandles feil eller ikke gir de nødvendige tjenestene som kan møte deres behov. Dette nasjonale forprosjektet involverer tjenestetilbydere fra alle helseregionene og på tvers av sektorer som involverer tverrfaglig spesialisert rusbehandling i sykehusene og rustjenester i kommunene. Hovedmålsettingen med dette prosjektet er å forbedre de diagnostiske prosedyrene, tilby bedre anbefalinger basert på pasientenes behov, og gjennom dette få bedre behandlingsutfall og bedre utnyttelse av det eksisterende helsetjenestetilbudet. Slike diagnostiske forbedringer er essensielt for å kunne møte fremtidens behov på feltet. Press på det eksisterende helsetjenestetilbudet og effektiv utnyttelse, store variasjoner i vurderingsarbeidet, samt en økning i behovet for disse tjenestene, har gitt feltet en motivasjon for å gjøre forbedringer for å bedre pasientenes utfall. En implementering av et standardisert vurderings- og plasseringsverktøy som ASAM CONTINUUMTM Software (ASAM CS)på tvers av profesjoner og ulike tjenestetilbydere tenker man kan forbedre de diagnostiske prosedyrene og stimulere til økt samhandling mellom de ulike tilbyderne gjennom en felles faglig forståelse av pasientenes behov. En forbedring av diagnostiske vurderinger og plassering til riktig omsorgsnivå med bruken av et slikt verktøy kan føre til en mer sømløs behandling, redusere frafall, og øke utnyttelsen av helsetjenestetilbudet og gjennom dette redusere fremtidige kostnader. Per dags dato har ingen andre studier tatt for seg dette området for å redusere frafall og bedre utfall av behandling. Kun Midt-Norge har testet en tidligere enbrukerversjon av verktøyet, men denne er nå oppgradert til ASAM CONTINUUM. Det er ønskelig å utvide den forrige multisenterstudien med en nasjonal uttesting av den nye versjonen for å se om det kan være et verktøy å satse på for og implementere i fremtiden. Pasienter med ruslidelser representerer en sårbar gruppe med høy alvorlighetsgrad og store frafall fra behandling som gjør de til en prioritert pasientgruppe å studere. Hovedmålsetning: Hovedmålsettingen med dette prosjektet er å sikre skreddersydd individuell behandling og best mulig ressursutnyttelse av helsetjenestene for brukere med rusproblematikk gjennom implementering av det standardiserte vurderingsverktøyet ASAM CONTINUUM. Forprosjektet hadde 5 målsetninger: - Etablere nasjonalt og internasjonalt samarbeid for videreutvikling av ASAM - Etablere prosjektgruppe med kommunene og helseforetakene - Sende søknader om økonomiske midler - Gjennomføre pilotimplementering ved St. Olavs Hospital og Ahus - Ferdigstille web-versjon, e-læringskurs og distribusjonsavtaler Evaluering/veien videre: Alle målsetningene ble oppnådd, foruten punkt 5 som er noe forsinket i forhold til oppsatt plan. Forprosjektet har vært en suksess ut i fra målsetningene og det har gitt oss mulighet til å samle feltet nasjonalt slik at vi nå har en felles forskningsprotokoll og samarbeidsavtaler for fremtidige søknader. I tillegg fikk vi knyttet kontakter med LA (UCLA), SAA klinikken ved Island og Jellinek v/Amsterdam hvor vi ønsker et samarbeid rundt vurderingsarbeid og vil søke felles prosjekt i fremtiden. Felles søknad for nasjonal uttesting er innsendt, tidligste prosjektstart for et felles forskningsprosjekt er satt til januar 2018.

Undersøkelser av samhandlingsreformen viser at en stor andel av kommunene ikke har styrket sitt tilbud til rus og psykiatripasientene(Riksrevisjonen, 2016). Opptrappingsplanen for rusfeltet viser til at det er behov for å styrke basiskunnskaper blant tjenesteytere for rus- og avhengighetsproblematikk og tilleggsproblematikk hos mennesker med rusproblemer. Rusbehandling Midt-Norge startet en langsiktig satsning på å kvalitetssikre og harmonisere vurdering og plassering av pasienter på optimalt omsorgsnivå innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Denne satsningen er videreført av St. Olavs Hospital og som et viktig ledd i satsningen i klinikkens FOU-seksjon ble plasseringsverktøyet ASAM validert for norske forhold basert på data fra 10 vurderingsenheter i regionen. Valideringen er beskrevet i tre internasjonalt publiserte artikler og gav et meget godt grunnlag for implementering og uttesting i norsk klinisk praksis. For at dagens norske versjon skal være i overensstemmelse med det nyeste innen diagnostikk må den oppgraderes jevnlig, og dette krever en oppgradering fra dagens ASAM til webutgaven CONTINUUM(TM)-the ASAM decision engine. Implementering og uttesting av ASAM verktøyet i oppgradert utgave kan gi helsetjenestene de opplysninger de trenger for å legge til rette og møte brukernes behov slik at de optimale tjenestene blir tilbudt. Hensikten med prosjektet er å øke kompetansen til kommunale helse -og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten på vurdering av brukere med ruslidelser og plassere disse til rett nivå for omsorg på laveste effektive og forsvarlige nivå. Dette prosjektet skal samle ressurser nasjonalt på feltet fra både kommunale helse -og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten og sette de i stand til å delta på den nasjonale uttestingen gjennom kurs og oppgradert utgave av verktøyet slik at de to helsetjenestetilbyderne sammen kan dekke noe av det store behovet for forskning innenfor psykisk helse og rusmiddelavhengighet.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering