Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Canada-Norway Partnership in Electrochemical Energy Technologies

Alternativ tittel: Kanada-Norge samarbeid innen elektrokjemisk energiteknologi.

Tildelt: kr 3,6 mill.

Elektrokjemiske prosesser spiller en viktig rolle i utviklingen av effektive energiomformingssystemer, og vil være essensielt i ethvert foretak som har til hensikt å bidra til utviklingen av et nullutslippssamfunn. En av de viktigste oppgavene til moderne universiteter og forskningsinstitusjoner er å drive utdanning og forskning knyttet til fremtidsrettet teknologi. For å kunne overvinne globale og lokale utfordringer knyttet til for eksempel klimaendringer, kreves en innsats på tvers av landegrenser gjennom effektiv energiomforming og implementering av fornybar energi. Elektrokjemisk energiteknologi omfatter og binder naturlig sammen forskning innen flere fagområder som nanoteknologi, bioteknologi, kjemi, fysikk og materialvitenskap. Siden oppstarten har CANOPENER arrangert arbeidsseminarer, symposium, utdanningsprogrammer, deltatt i konferanser og prosjektmøter, samt tilrettelagt for effektiv utveksling av studenter og vitenskapelig ansatte mellom prosjektpartnere i Norge og Canada. Den første CANOPENER-begivenheten ble avholdt i Trondheim i juni 2017 med rundt 50 deltakere og over 20 vitenskapelige foredrag samt et tredagers utdanningsprogram på elektrokjemisk impedansspektroskopi. Kursmateriell brukes i nye og reviderte PhD og mastergradsemner (TMT4166, MT8110). CANOPENER-2018 ble avholdt i Victoria i mai 2018 (34 deltakere) med vitenskapelige foredrag og posterpresentasjoner fra involverte studenter. Det ble også holdt forelesninger relatert til væsketransport og spektroelektrokjemi, som er viktig for å forstå elektrokjemiske prosesser. Selve prosjektmøte ble hold i forbindelse med det 233 konferansen i ECS i Seattle med flere tusen deltakere. Et kurs i elektrokjemisk utfelling (DIXIL-10) er avledet fra innholdet i en utdanningsmodul fra ECS-konferansen. NTNU-gruppen ønsker å gjøre dette om til en sentral del i et fremtidig PhD emne. CANOPENER-2019 ble holdt 5-7 juni i Trondheim med 14 studenter fra prosjektpartnere i begge land. Utdanningsprogrammet bestod av en praktisk og teoretisk sesjon knyttet til brenselceller og vannelektrolyse. Deler av kursmateriale er tatt i bruk i masteremner (TMT4285), og er planlagt gjenbrukt i fremtidige sommerskoler og kurs ved Norsk brenselscelle- og hydrogensenter. CANOPENER-2019 ble holdt i forbindelse med den andre internasjonale konferansen på elektrolyse (ICE2019) i Loen med over 200 deltakere. Denne konferansen ble ledet av Sintef med bistand fra prosjektdeltakere i CANOPENER. To etterfølgende og vellykkede arrangementer ble deretter gjennomført i desember 2019. Først en kombinert konferanse og arbeidsseminar i Trondheim (2-3 desember) og deretter i Kingston, Canada, som en del av avslutningsmøtet i det store kanadiske samarbeidsprosjektet NiElectroCan. I tilknytning til dette møtet deltok også de fleste partnerne på det påfølgende høstseminaret i den kanadiske seksjonen av ECS (19 desember) også i Kingston. En planlagt internasjonal konferanse i juni 2020 (ECAT2020) med flere hundre deltakere ble avlyst i starten av 2020 som følge av spredning av den globale pandemien og innføring av strenge reiserestriksjoner. Flere påfølgende og planlagte reiseopphold var ikke mulig å gjennomføre som følge av pandemien grunnet reiserestriksjoner, vaksinering og stengte campuser og laboratorier. Samarbeid i nye prosjekter, medveiledning og sampublisering har fortsatt i 2020 og 2021, men blitt flyttet til digitale plattformer. Selv om ingen utvekslinger har vært mulig, har det likevel foregått hyppige møter og digitale interaksjoner i den siste rapporteringsperioden. En meget vellykket digital hydrogen-webinarserie, som fikk stor internasjonal oppmerksomhet, ble arrangert i første halvdel av 2021 av seniorpersonell ved NTNU tilknyttet CANOPENER. CANOPENER har vært meget vellykket i å få norske partnere til å bli bedre knyttet til internasjonale anerkjente grupper i Canada innen fagområdet elektrokjemisk energiteknologi. Dette har blitt oppnådd gjennom flere utvekslinger, årlige seminarer og møter, konferanser og kurs rettet mot studenter, stipendiater og fast personale. Disse har fungert meget godt og gitt involverte deltakere muligheten til å presentere og diskutere deres arbeid, samt få kontakt med internasjonale eksperter og studenter innen deres eget fagområde. CANOPENER-prosjektet har støttet flere studenter fra Canada under sine besøk ved NTNU og Sintef, noe som tidligere har vært svært krevende å få til. Prosjektet har ført til felles studenter (medveilederskap), felles publikasjoner og felles forskningsprosjektsøknader (og tilslag), som peker på et fruktbart og engasjerende samarbeid på høyt faglig nivå. Prosjektet har også ført til en sterkere tilknytning mellom de to gruppene ved NTNU og den lokale SINTEF-gruppen, noe som speiles i det økte antall felles studenter, publikasjoner og prosjektdeltakelse.

-

Electrochemical processes are essential in successful development of highly efficient energy conversion systems. Electrochemistry is cross-disciplinary and naturally bridges the gap between nanotechnology, biotechnology, chemistry and materials science, rendering it highly desirable in any venture aiming for a zero-emission society. Cultivating the next generation of industrial leaders, political decision makers and scientists with future-oriented knowledge is the most important task of a modern university. Graduates with a deeper understanding of electrochemical energy technologies are essential to overcome the current global challenges of climate changes and green energy implementation. Based on existing research projects and a newly awarded Canadian Discovery Frontiers research grant, the partners NTNU, University of Victoria, Simon Fraser University and SINTEF acknowledge the importance of continuing and further extending the research collaboration within the theme of electrochemical energy technologies. The main objectives in this partnership project are thus to sustain and expand the fruitful research collaboration, provide higher academic quality in both research and education through effective transfer of students, postdoctoral fellows and faculty members in the area of electrochemical energy technologies. Exchange of graduate students with joint supervision will ensure strong and long-lasting international collaboration.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research