Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway-Japan Partnership for Excellent Education and Research in Aquaculture

Alternativ tittel: Norsk-Japansk partnerskap for fremragende undervisning og forskning innen akvakultur

Tildelt: kr 4,5 mill.

I løpet av prosjektperioden er ExcelAQUA etablert som en institusjonalisert samarbeidsplattform for utdanning og forskning mellom to norske og syv japanske institusjoner innen bærekraftig havbruk og integrativ fiskebiologi. I partnerskapet er det etablert tilrettelagte opplegg som støtter mobilitet for studenter og forskere. I løpet av det siste året har vi brukt tid på å sluttføre forsøk, analyser publisering som har vært en del av denne mobiliteten. Dette gjelder forsøk på flere CRISPR/CAS genmodifiserte linjer av sebrafisk. Disse metodene ble etablert ved UiB som en del av prosjektet, og vil brukes videre i samarbeidet. Dette arbeidet har involvert 1 Japansk seniorforsker, en norsk (kvinnelig) postdoc, en norsk master og 2 PhD gjestestudenter. I de andre forsøk har studentene arbeidet med laks og disse studentene har arbeidet med å sluttstille sine oppgaver og publikasjoner. Dette omfatter (fra Japan) en seniorforsker, en post-doc, to master og tre bachelorstudenter som alle har gjennomført forskningsopphold i Bergen. To japanske og to UiB-studenter gjennomførte et 1 ukes praktikantopphold ved Lingalaks i Hardanger i sept -19. Vi har nå formalisert et samarbeid med TUMSAT for å videreutvikle dette i de neste 3 år. Et kurs i "Sustainable Aquaculture Summer School"er blitt avholdt hvert år i prosjektperioden, og vi har arbeidet med å stadig forbedre undervisningsopplegget. Vi har videreutviklet et seminar for lærerne i aktive læringsmetoder i samarbeid med bioCEED. Forskere i ExcelAQUA og BioCEED undersøkte undervisningsmetodene i sommerskolen, og resultatene er opparbeidet til en publikasjon som etter revisjon er innsendt til fagfellevurdering i et fag tidsskrift. Resultatene er også presentert for flere pedagogiske konferanser. Resultatene fra de biologiske forsøkene i den siste sommerskolen var kvalitetsmessig så gode at disse ble opparbeidet til en vitenskapelig artikkel som nå er publisert, med alle involverte studenter som medforfattere. Pga COVOD-19 situasjonen våren 2020 måtte vi endre planer for en PhD student og 2 forskere fra UiB (alle kvinner) som skulle tilbringe et måneds forskningsopphold ved Universitetet i Nagoya. Deler av opplæringen ble gjennomført og ressurser ble omfordelt til trening og metode-etablering ved UiB. Involverte forskere og studenter deltok også i analyser av prøver fra prosjektarbeidet som vil bli brukt i publikasjoner fremover, og har videreutviklet metodikk som vil bli brukt i fase 2 av ExcelAQUA-plattformen. Vi planlegger for at samarbeidsplattformen, som nå er finansiert for ytterligere tre år (ExcelAQUA 2.0) vil fortsette å være et viktig virkemiddel for utvikling av et sterkt, langsiktig og funksjonelt utdannings og forsknings-samarbeid mellom deltakende institusjoner i Norge og Japan.

We have established a new annual course in Sustainable Aquaculture and established and conducted shared bachelor and master supervision based on research-based education. One task we did not achieve was the annual workshop for student, instead we established an annual trainee program in Aquaculture companies that provides career related experience for the candidates. We have established institutionalized structures and conducted mobility of students and researchers. We have achieved excellence in education though pedagogical expert supervision, that include establishment of a course for training of teachers in active learning and continuous assessment of teaching. Partly based on ExcelAQUA I. Rønnestad (PM) was awarded the prestigious Olav Thon National price for excellence in education in 2019. We have disseminated the scientific results with 11 peer review joint papers, and several more in prep. Lastly, we have been granted more than 3 joint new projects as part of the platform.

The ExcelAQUA has established an institutionalized collaborative platform for education and research between two Norwegian and seven Japanese institutions in the field of sustainable aquaculture and integrative fish biology. In the partnership, several arrangements were established to support mobility of students and researchers between institutions. During the past year, 1 senior researcher (4 weeks), 1 post-doc (> 1 year), 2 masters (2 weeks) and 3 bachelor students (3 weeks) from Japan have completed research stays in Bergen. Furthermore, 2 Japanese students and 2 UiB students have completed a one-week internship at the Atlantic salmon farming company Lingalaks in Hardanger. Two visiting students at UiB have completed parts of their PhD thesis using methods developed within the ExcelAQUA project. In 2019, the two-week "Sustainable Aquaculture Summer School" course was held in Bergen with 6 Norwegian and 6 Japanese students, as well as 8 instructors. This course was conducted every year during the project period. In connection with the 2019 summer school, a seminar dedicated in active learning methods was held for teachers, in collaboration with bioCEED. Furthermore, researchers in ExcelAQUA and BioCEED have collected and analysed information regarding the teaching methods used in the summer school, and the results compiled into a publication submitted for peer review in an educational journal. In addition, the results obtained from the laboratory work performed by the students during the summer school were of such good quality that they were further developed into a scientific paper that has been submitted for peer review, with all students involved as co-authors. We plan that the ExcelAQUA platform will continue to be an important tool for developing a strong and long-term educational and research collaboration between the participating institutions in Norway and Japan.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research