Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Elder abuse in residential care settings. - A multi-method study on abuse and neglect of older patients in Norwegian nursing homes

Alternativ tittel: En multimetodestudie om vold og overgrep av eldre pasienter i norske sykehjem

Tildelt: kr 15,0 mill.

Vold og overgrep mot eldre kan ta mange former, og kan beskrives som: fysisk, psykisk, økonomisk, seksuelt eller forsømmelse. Ifølge Verdens helseorganisasjon er minst 3-5% av befolkningen 65+ utsatt for en eller flere typer overgrep. Dette utgjør et stort folkehelseproblem. Likevel er overgrep mot eldre et skjult og underforsket problem. Målet med dette prosjektet er å redusere vold og overgrep i sykehjem. Dette vil vi oppnå gjennom å utvikle ny kunnskap om omfanget og typen av overgrep, og å identifisere mekanismer på individ-, organisasjons- og strukturnivå som fører til vold og overgrep i sykehjem. Forskningen er organisert i tre delstudier. Den første består av en nasjonal kartleggingsundersøkelse blant ansatte om vold og overgrep i sykehjem for å kunne si noe om forekomst og årsaker til vold og overgrep. Den andre undersøker hvilken rolle lederskap har i å fremme pasientsikkerhet i sykehjem. Dette gjøres gjennom dokumentstudier av avviksmeldinger i kombinasjon med intervjuer med ledere i sykehjem. Den tredje sub-studien utforsker ved bruk av fokusgruppediskusjoner pårørendes opplevelser av vold og overgrep av sykehjemspasienter. Det unike bidraget fra dette prosjektet er en bred tilnærming, med et spekter av metoder, og at flere faktorer knyttet til vold og overgrep er undersøkt. Formidling av resultater omfatter informasjon til lokale og nasjonale helsemyndigheter, publisering i internasjonale tidsskrifter og presentasjoner på vitenskapelige konferanser. Prosjektet legger vekt på bred brukermedvirkning i alle faser av forskningen, og muliggjør dermed høy grad av iverksetting av tiltak. Ved prosjektets formelle avslutning (31.03.21) er sju vitenskapelige artikler publisert i internasjonale tidsskrift. Arbeidspakke 1 har vist forekomsten av vold, overgrep og forsømmelser begått av pleieansatte. Ca. 60 % rapporterer at de selv har utført vold/overgrep/forsømmelser, 89 % har observert andre helsepersonell gjøre det og 89 % har observert aggresjon mellom beboere. Risikofaktorer ved ansatte for å begå vold/overgrep/forsømmelser mot beboere: ansatte med helseutdanning, dårlig mental helse, ønske om å slutte i jobben og dårlig holdning til eldre rapporterte om flere handlinger enn de med ingen helseutdanning, god mental helse, ønske om å bli i jobben og gode holdninger til eldre. I arbeidspakke 2 viste resultatene at ledere ikke er godt kjent med begrepene vold overgrep og forsømmelser. Hendelser blir beskrevet som skadelig, men samtidig også forsøkt rasjonalisert og unnskyldt. Oppfølging av hendelser ble gjort på tre nivåer, individ, gruppe og organisasjon. Det er ulik forståelse mellom ledernivåene når det gjelder årsaken til hendelsene, hvor enhetslederne viser til ansatte med dårlige holdninger, mens avdelingslederne også viser til mangler på systemnivå. Interne og eksterne krav kombinert med en opplevd maktesløshet i forbindelse med å sette inn tiltak på alle nivåer, samt manglende evalueringsverktøy for de tiltak som settes inn påvirker den oppfølgingen som blir gjort. I Arbeidspakke 3 er det vist at pårørende oppfattet forsømmelser og psykiske overgrep fra personalet som et sentralt problem. Pårørende ga uttrykk for at vold, overgrep og forsømmelser av pasienter i sykehjem var relatert til lav kompetanse blant ansatte, lav bemanning, dårlig ledelse, arbeidskultur preget av frykt og lojalitet til arbeidsgiver eller medarbeidere, og mangel på individualisert pleie. Videre opplevde pårørende selv å bli krenket av sykehjemmet når de formidlet sin bekymring for sitt familiemedlem til sykehjemmet. Pårørende beskrev opplevelser som stress, angst og mistillit til sykehjemmet og erfarte samarbeidet med helsetjenesten som krevende: «som om det er en slags kamp eller krig - som om vi ikke har felles mål?. De opplevde at mange ansatte hegnet om sin virkelighetsforståelse om at «alt er bra». Etter hvert som de mistet tilliten til sykehjemmet, begynte de å kompensere for manglende pleie med å tilbringe mye tid på sykehjemmet for å sikre, og delvis kontrollere, at pleie og behandling ble forsvarlig og at deres familiemedlem ikke ble utsatt for overgrep. Pårørende ønsker å bli involvert som reelle samarbeidspartnere med en felles målsetning om personsentrert pleie. Pårørende har en sentral rolle som pasientens stemme. Å inkludere pårørende i et engasjert partnerskap i omsorgspraksis er en verdifull måte å redusere risikoen for vold og overgrep i sykehjem.

Outcome from this project is as follows: - Two PhDs, to be defended in April 2021 - Seven scientific articles and a few more in progress - Developed and expanded international research collaboration in the research field; Ireland, USA, Australia - Results from the research has been widely presented, in conferences, meetings, with service providers, through direct meetings with high-level decision makers and interest organisations, newspaper coverage, etc., and through this contributed strongly to increased awareness about elder abuse and putting this on the political agenda. Impact from the project is, in addition to new knowledge feeding into the scientific discourse on elder abuse, increased attention and awareness about the topic. This will eventually lead to further research and public debates that have potential long-term impact on training of professional service providers, management of nursing homes and a more professional handling of deviance in nursing homes.

Elder abuse is recognized internationally as a hidden problem. Nursing homes are identified as one context where elder abuse takes place. Research in this field is however both limited and inconclusive. The etiology of abuse is a complex interaction between personal, social and organizational factors which needs to be further investigated. The aim of this project is to reduce abuse and neglect in nursing homes, through generation of new knowledge on the extent and nature of abuse, and to identify mechanisms at individual, organizational and structural level leading to abuse and neglect in nursing homes, and in the longer run eliminating elder abuse and neglect. The research is organized in three intertwined Work Packages. WP1 comprises a national survey on abuse of nursing home patients among the staff to estimate prevalence and analyze predictors of abuse and neglect. WP2 takes into account that leadership is identified as a key consideration in building a culture of patient safety. The sub-study explores the role of leadership to promote patient safety in nursing homes through document studies of deficiency reports in combination with qualitative interviews with nursing home leaders. WP3 explores relatives' experiences of abuse and neglect of nursing home patients. Data will be gathered through focus group discussions among next of kin to nursing home patients. Family members may act as effective proxies due to their insight in the patients' situation. Contrary to the current fragmented research, the unique contribution of this proposal is a comprehensive approach, including a broad specter of explanatory factors into one research study. Dissemination of results includes informing local and national health authorities. Results will be published in international peer review journals and presented at scientific conferences.The project emphasize broad user involvement in all phases of research, thereby enabling high level of implementation of research results.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester