Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Physical and psychological health care for girls and women with Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)

Alternativ tittel: Helsehjelp for jenter og kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse

Tildelt: kr 11,7 mill.

Studien hadde tre mål: 1. å identifisere behov for fysisk og psykisk helsehjelp i forbindelse med kjønnslemlestelse, basert på helsearbeidere og minoritetsgruppenes perspektiver. 2. å undersøke hvordan personer fra berørte minoritetsgrupper som praktiserer kjønnslemlestelse søker fysisk og psykisk helsehjelp. 3. å undersøke hvordan det norske helsesystemet er organisert for å ivareta minoritetsgrupper som praktiserer kjønnslemlestelse. Studien ble utført blant minoritetsgrupper (somaliere, sundanesere, gambiere og eritreere som praktiserer kjønnslemlestelse) i Oslo, Trondheim og Drammen. Det ble gjort hundre kvalitative intervjuer med helsearbeidere, deriblant 24 fastleger og en kvantitativ undersøkelse hvor 223 fastleger besvarte spørreskjemaet. En delundersøkelse ble foretatt i Gambia av 12 åringer som hadde gjennomført kjønnslemlestelse. Resultater Både den kvalitative og kvantitative undersøkelsen viste at fastleger kvier seg for å ta opp kjønnslemlestelsesproblematikken i konsultasjon, men også at de berørte kvinnene kvier seg for å ta opp temaet. To tredjedeler av fastlegene hadde fått opplæring i kjønnslemlestelse men 75% mente de trengte kunnskap om typologi og lovverk. Fastlegene er overarbeidet, og tiden til konsultasjon er for kort. Fastlegene selv sier at de er tilfredse med sin kulturell kompetansen. Imidlertid viser de kvalitative studiene at kvinnene etterspør kulturell forståelse og respekt. Det er barrierer i systemet som gjør at kvinner med kjønnslemlestelse og psykiske problemer har vansker med å bli henvist videre bl.a. til Avtalepsykologer og DPS. I de kommunale tjenestene som tilbyr psykologisk behandling finnes SSA (Sub Saharan African Women) kvinner i liten grad. Flere helsearbeidere opplever at innvandrere diskrimineres i helsevesenet. Imidlertid opplever ikke SSA kvinner at de utsettes for diskriminering eller får ulikeverdige helsetjenester. Bruk av spesialisthelsetjenesten gjennom åpnede klinikker gjøres på bakgrunn av ulike motivasjoner og normer av SSA brukere. Normer om jomfrudom tilsier ikke positiv holdning til bruk av tjenestene. Normer om aktiv eller om seksuell passivitet i ekteskapet vil influere på bruk av tjenestene. En likeverdig holdning til seksualitet kan positivt påvirke bruk av tjenesten. De fleste jenter/kvinner i studien var positive til psykososial rådgivning og ville bruke en slik tjeneste hvis den var tilgjengelig. Studien viser at kvinner med kjønnslemlestelse type 1 og 2 kan lide av kroniske smerter og ha psykososiale problemer som de ikke får hjelp til av helse-tjenesten. Flere søker til religionen og alternative healere for å hente hjelp til å tåle og helbrede smerte og psykiske problemer. Studien viste at kjønnslemlestelses ritualet ikke generelt kan beskrives som en traumatisk hendelse (TE). Smerte inngår ikke i DSM-4 og DSM 5 - definisjonen av TE. I Somalia er det usikkert om kjønnslemlestelse er TE. I Gambia kan omskjærings ritualet betraktes som TE. I Eritrea gjøres kjønnslemlestelsen på en baby uten 1 år som ikke har meningsforståelse, men omskjæring kan være TE. Den kvantitative Gambiske undersøkelsen viste at det ikke var forskjell mellom de som var omskåret før 4 år og de som var omskåret etter 4 år når det gjaldt depressive symptomer. De som fikk urogenitale problemer og komplikasjoner etter FGC prosedyren skapte en signifikant risiko for depressive symptomer og psykologisk stress. Bare et minimalt antall jenter i Gambia mottok medisinsk hjelp da de trengte det. Erfaringer fra prosjektet gjør at en vil foreslå at klinikkene på spesialistnivå får utvidet sitt funksjonsområde til å inkludere psykosexuell rådgivning og smertebehandling for alle typer av kjønnslemlestelse. Tillbudet som ligger i klinikkene har fokus på å deinfibulere kvinner som er lukket (dvs. WHO type 3), noe som betyr at kvinner som lider av type 1 og 2 ikke har et målrettet tilbud. Det er også viktig å gjøre den kommunale helsetjenesten mer tilgjengelig for disse kvinnene ved å spre informasjon om Aktivitetshus, Rask psykisk helsehjelp og Frisklivsentraler. Det burde være flere Avtalepsykologer i områder hvor innvandrere bor. Flest Avtalepsykologer holder til på Vestkanten i Oslo. Det er behov for å gi helseinformasjon til brukergruppene, og informasjon om tjenestene slik at de kan navigere bedre i systemet. NGO? ene kan brukes til dette. Prosjektteamet har bestått av Mai Maghob Ziyada (Ph.D. stipendiat), Bothild Bendiksen (post doc). Cecilie Knagenhjelm Hertzberg, Trond Heir. Ragnhild Elise Johansen har vært veileder for Ph.D stipendiaten. Inger-Lise Lien var prosjektleder. Prosjektet har samarbeidet med professor Rex A Kuye og Fabrikary Minteh ved University of the Gambia. Prosjektet samarbeidet med flere norske og utenlandske forskere. Prosjektet har publisert seks artikler. Flere artikler er under review, og doktoravhandlingen er under avslutning.. Prosjektet startet 01.04. 2017 og varte til 31.10.2021.

Prosjektet er referert i tiltak 17 i handlingsplanen «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrleatert vold 2021 -2024», med følgende virkning: " å kartlegge innhold og kvalitet i behandlingstilbudet til utsatte for kjønnslemlestelse, herunder samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester om denne pasientgruppen". Informasjon er gitt brukergruppen og opplæringen vil forbedres. Forslag er at klinikkene på spesialistnivå, får utvidet sin funksjon, til å inkludere psykosexuell rådgivning og smertebehandling. Kvinner som lider av kroniske smerter pga type 1 og 2 har ikke hatt et målrettet tilbud. Et manglende fokus på kjønnslemlestelse i konsultasjonen fastlege/pasient, kan skyldes vegring fra begge. Vegringen mot å ta opp kjønnslemlestelse krever en kommunikasjonsforbedring slik at kommunikasjon kan gjennomføres med respekt og forståelse, og fastlegen føler trygghet til å ta opp problematikken uten at den først er nevnt av pasienten.

The study addresses the organization and utilization of health care services at the primary and secondary level due to physical and psychological health consequences of female genital mutilation. It will address the model of health care, and examine the patterns of utilization of health care services to discover if these patterns are governed by conditions due to beliefs and resistance, or conditions due to the health care system itself, i.e. as a consequence of high thresholds, low degree of availability, low accessibility or lack of symmetry in dialogue and communication. The project has three interconnected parts: identifying physical and psychological needs by comparing scores of traumatic stress between children who are cut and those who are not. It will explore health seeking believes and behavior, as well as explore how the mental and physical health care services coordinate and collaborate to satisfy the needs of minority women and children subjected to FGM/C. The project will apply mixed methods, i.e. both qualitative and quantitative. It will use Hopkins checklist and Cats trauma instruments to screen for PTSD and depression. Indicators that capture psychosocial and physical health factors will be applied. The qualitative data will be collected with in-depths interviews, focus groups discussions and participant observation. The data will be hermeneutically analyzed following a thematic approach and a process analytical model. The main part of the study will take place in Norway. Screening for PTSD scores will take place among school children in the Gambia. The project will collaborate with user groups, service providers and African and European Universities. The study will publish its findings widely, in national and international peer reviewed journals, practice oriented journals. We will spread information to policy makers, decision makers, affected communities and health service providers. One doctoral dissertation will also be produced.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester