Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

INNOVATIVE ØSTFOLD - Mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Alternativ tittel: INNOVATIVE ØSTFOLD - Mobilization for research-based innovation

Tildelt: kr 7,7 mill.

Innovative Østfold er et tilbud til bedrifter i fylket som ønsker å ta i bruk forskning og utvikling i sitt omstillings- eller innovasjonsarbeid. Innovative Østfold har en gruppe personer som kalles kompetansemeglere til rådighet for bedriftene. I perioden 2017-2019 har disse hatt sitt virke med basis i noen av Østfolds bedriftsnettverk, i FoU-sektoren og Fylkeskommunens rådgiverstab. Kompetansemeglerne hjelper bedrifter med å se forskningsutfordringen i en innovativ idé, til å designe et godt forskningsprosjekt sammen med en forsker, og til å finne en støtteordning i mangfoldet av virkemidler, både nasjonalt og internasjonalt. En del av Østfolds bedriftsnettverk og klynger har frem til 2020 hatt kompetansemegling som en nettverkstjeneste for sine bedriftsmedlemmer. Fra og med 2019 ble kompetansemegling utvidet til tilbud til alle bedrifter i Østfold. Mer enn 250 kompetansemeglingsaktiviteter har vært gjennomført i perioden 2017-2020, og dette har så langt resultert i ca. 110 søknader til ulike støtteordninger. Innovative Østfold drifter også en regional læringsarena, hvor kompetansemeglerne møtes regelmessig for å oppdatere hverandre, utveksle erfaringer og sammen utvikle sin kompetanse. Dette løfter kunnskapen om prosjektutvikling og virkemiddelapparat spisset på regionale behov og er et supplement til kursingen Forskningsrådet tilbyr kompetansemeglerne. Målet er at forskning skal bli et innovasjonsgrep i næringslivet som på både øker verdiskapingen og styrker FoU-miljøenes næringsrelevans. Erfaringene som bedriftene får når de samhandler med en kompetansemegler vil øke evnen til å bruke forskning i innovasjonsarbeidet.

Virkninger: Mange bedrifter er blitt kjent med mulighetene som ligger i forskning (ca. 100 bare i 2020). Bedrifter har fått erfaring med å søke ulike støtteordninger og har tatt i bruk forskning i sitt innovasjonsarbeid. Mer forskningserfarne bedrifter har økt sine ambisjoner for forskningsbasert innovasjon. De gjennomførte prosjektene har resultert i nye innovasjoner. Kompetansemegling har blitt lagt merke til som et nyttig verktøy. Bedriftsnettverkene har erfart nytten av å ha en tilknyttet kompetansemegler. Fylkeskommunen har erfart nytten av å ha en kompetansemegler i egen organisasjon. Effekter: Økt samarbeid mellom forskningsmiljø og private bedrifter i regionen. Mer målrettet og tilpasset bruk av offentlige midler når disse er benyttes i et samarbeid mellom forskning og privat næringsliv. Mer bevissthet rundt nytten og betydning av virkemiddel. Økning i virkemiddel-budsjettene pga. høy etterspørsel og suksess.

Østfold har et stort potensial for å øke forskningsinnsatsen i næringslivet. Østfold vil i 2020 engasjere en gruppe med kompetansemeglere som behersker verktøyet slik at de kan bistå bedrifter med å finne og formulere gode forskningsutfordringer, finne aktuelle forskningsmiljø og riktig støtteordning. Disse skal følge opp bedriftsnettverkene som har vært med i IØ 2017-2019, ta tak i bedrifter fra nye nettverk, og mobilisere enkeltbedrifter. IØ får dermed økt sitt «marked» av mobiliserbare kandidater og samtidig økt bredden som markedet representerer. IØ 2020 vil benytte kompetansemegling og nettverksmøter til å mobilisere bedrifter, og forprosjekter i bedrift som en mulig støtteordning til bedrifter som er ukjente med forskning slik at disse kan gjennomføre et første FoU-prosjekt sammen med et relevant forskningsmiljø. Østfold vil etter prosjektet er gjennomført ha nok kompetente kompetansemeglere for å kunne mobilisere Vikens mangfoldige næringsliv.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene