Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Molecular Imaging Infrastructure

Alternativ tittel: Norsk infrastruktur for biomedisinsk avbildning

Tildelt: kr 46,0 mill.

The Norwegian Molecular Imaging Infrastructure (NORMOLIM) er en nasjonal forskningsinfrastruktur for biomedisinsk og preklinisk avbildning og en node i Euro-BioImaging ERIC, den europeiske forskningsinfrastrukturen for bildedannende teknologier innen biologi og medisin. NORMOLIM tilbyr åpen tilgang for norske og europeiske forskere med state-of-the-art utstyr, høy kompetanse og lang erfaring med MR, PET, ultralyd og in vivo optisk avbildning med spesielt fokus på metoder for molekylær avbildning in vivo i dyremodeller. Bildedannende teknologier er helt sentrale i framtidens biologi og medisin. De er viktige for å skape ny kunnskap innen bioteknologi, molekylær biologi, fysiologi, forståelse av sykdomsprosesser og utvikling av nye behandlingsmetoder. Metoder for molekylær avbildning in vivo i dyremodeller er et viktig bindeledd for overføring av kunnskap fra biomedisinsk basalforskning til nye diagnoseverktøy, behandlingsmetoder og biomarkører som kan forbedre pasientbehandling. Derfor er det vanlig å kalle disse teknologiene og metodene for preklinisk avbildning. Innen slik in-vivo bildedannelse er det rask utvikling av teknologi og metoder. Utstyret er dyrt og med mange avanserte muligheter og applikasjoner, og det er en stor utfordring å til enhver tid kunne tilby forskere tilgang til de beste og mest avanserte metodene samt den beste kunnskap og kompetanse for optimal tilpasning til brukernes ulike forskningsspørsmål og prosjekter. Med sin dobbeltrolle som nasjonal infrastruktur og node i Euro-BioImaging ERIC er NORMOLIM godt rustet til å møte disse utfordringene. NORMOLIM integrerer de beste miljøene i Norge for denne type infrastruktur og er fysisk lokalisert ved tre siter: i Trondheim (NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), i Oslo (Oslo Universitetssykehus - Ullevål) og Bergen (Universitetet i Bergen). Vi presenterer her tre eksempler på forskning ved NORMOLIM utført i 2022 – de er knyttet til nye områder innen kreftforskning (utvikling av immunterapi som ny og lovende behandlingsmetode ved mange kreftformer) og hjerteforskning (måling av fibrose i hjertevev som ny og lovende diagnosemetode for valg av beste behandling og for oppfølging av behandlingsrespons ved flere hjertesykdommer): 1. Nytte av preklinisk kombinert PET-MR avbildning for immunterapi: NORMOLIM siten i Trondheim har i 2022 hatt stor aktivitet innen testing av immuno-PET tracere i dyremodeller. Slike tracere fester seg selektivt på immunceller og kan være et nyttig verktøy for å måle og forutsi effekten av immunterapi innen kreftbehandling. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, UiT, UiB og PET-senteret ved St. Olavs hospital og er et godt eksempel på synergien av å ha PET-tracer produksjon og preklinisk PET-avbildning på samme sted. Denne forskningen er også et eksempel på nytten av kombinert PET-MR avbildning i preklinisk forskning. NORMOLIM har satset på denne nye teknologien ved alle sine tre siter. 2. Nytte av preklinisk in-vivo optisk avbildning for immunterapi: En studie ved NORMOLIM siten i Bergen (Kleinmanns K, McCormack E et al. Humanized ovarian cancer patient-derived xenografts for improved preclinical evaluation of immunotherapies. Cancers (Basel) 2022 Jun 23;14(13):3092) viser hvordan in-vivo optisk avbildning kan bidra til å forbedre mulighetene for vellykket immunterapi av kreft i eggstokkene. Immunterapi har blitt foreslått for å styrke immunsystemet og forbedre prognosen for disse pasientene. Imidlertid er det nødvendig å utvikle metoder for å finne riktig behandling for den enkelte pasient (såkalt persontilpasset behandling / presisjonsmedisin). Den publiserte studien viste hvordan in-vivo optisk avbildning med merkede immunceller i en dyremodell med implantering av kreftceller fra pasienter ga ny kunnskap om funksjonen og interaksjonen mellom tumormikromiljøet og immunsystemet. Den nye metoden har potensial for å teste ulike kombinasjoner med immunterapi og annen behandling og oppnå bedre persontilpasset behandling. 3. Ny MR avbildningsmetode for måling av stivhet/fibrose i hjertevev. Ved NORMOLIM siten i Oslo utvikles en MR metode for bestemmelse av stivhet i vev (såkalt MR Elastografi), og da spesielt rettet mot non-invasiv måling av fibrose i hjertevev, noe som er vanskelig da hjertet er i konstant bevegelse. Siten har tidligere etablert Tissue Phased Mapping (TPM) teknikken og denne videreutvikles til å bestemme stivhet i hjertevev med visualisering med høy oppløslighet av både diffus og fokal stivhet i vevet. En første in-vivo studie ble gjennomført i 2022 og vil bli publisert i 2023. Etablering av denne teknikken gjør det mulig å følge utviklingen av hjertestivhet på grunn av fibrose over tid, f.eks. respons på medikamentell behandling og undersøkelse av genmodifiserte dyremodeller.

Imaging technologies are core disciplines of tomorrows biology and medicine. They are important for enabling new knowledge in biotechnology, molecular biology, physiology, disease process, and new therapies. The NORMOLIM infrastructure has been established to focus on imaging technologies and methods in the area of in-vivo molecular imaging; limited to in-vivo imaging in animal model systems (experimental models of disease and transgenic mice/rats). This research area is an important link for translation between breakthroughs in basic biomedical research and new technology and methods that can improve patient management and outcome and obtain a sustainable healthcare system. NORMOLIM is a distributed infrastructure between three facilities (in Oslo, Bergen and Trondheim) for molecular imaging at a high international level. All three have access to a wide range of imaging modalities and technologies for in-vivo molecular imaging (MR, PET, ultrasound, in-vivo optical imaging etc.). These facilities have differences in focus regarding medical and biomedical research areas and differences in advanced methods, special technologies, special applications, special competence and scientific experience. NORMOLIM has unified these facilities to provide a critical mass for enhancing their collective impact, and NORMOLIM has established a multi-site service package that fit a wide range of needs from national and international users. A common trait for all imaging modalities is rapid development of new technology, methods and applications. With expensive and technologically demanding equipment, a key challenge is to help researchers and industry to have access to the best possible imaging tools at any time as well as the knowledge and competence to tailor them to the users research questions and projects. NORMOLIM meets this challenge by providing open access to a state-of-the-art (and beyond) imaging infrastructure and advanced competence for optimal use of the imaging tools.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder