Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon - Oslo og Akershus

Alternativ tittel: Regional initiative for R&D-based innovation

Tildelt: kr 20,3 mill.

Viken fylkeskommune og Oslo kommune har hatt god nytte av Forregion-programmet, og har levert godt på alle resultatindikatorer. Dette arbeidet skal fortsette i 2020 samtidig som vi prøver å integrere de tre Forregion-satsingene i Viken Regionens strategier innenfor FoU og innovasjon og nyskaping legger til grunn, og gir retning og målsetninger for den regionale satsingen. Strategiene peker spesielt på tre innsatsområder: klima og miljø, livsvitenskap og IKT. Oslo og Akershus vil i kommende periode satse på fire forskjellige nettverk som alle befinner seg innenfor disse innsatsområdene. Disse er: fornybar energi (Solklyngen), mat/bioøkonomi (Fremtidens mat), læringsteknologi (Oslo Ed-tech) og e-helse/medisinsk teknologi (Norway Healthtech). Oslo og Akershus skal utnytte regionens vekst og utløse innovasjonspotensialet som ligger i forsterket samspill mellom bedrifter, forsknings- og kunnskapsmiljøer, talenter, kapital og offentlig sektor, for å oppnå økt verdiskaping og konkurransekraft. Begrunnelsen for vårt arbeid med FoU-basert innovasjon og næringsutvikling er å bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv i hovedstadsregionen, for derigjennom å øke verdiskaping og sysselsetting. Dette prosjektet vil understøtte dette arbeidet. Hovedmålet for prosjektet er: Næringslivet i de utvalgte klyngene Oslo og Akershus, skal mobiliseres til økt bruk av regionale og nasjonale midler til forskning og forskningsdrevet innovasjon. Videre skal prosjektet jobbe for å integrere de tre satsingene som inngår i det nye storfylket Viken. Vi skal mobilisere i hele regionen.

Prosjektet har ført til at en rekke bedrifter gjennom årene har tatt i bruk FoU i sitt innovasjonsarbeid. Noen bedrifter har gått videre i virkemiddelapparatet til stadig større prosjekter - nasjonalt og internasjonalt. De samarbeidende forskningsinstitusjonene har også fått erfaring i å se bå forskningsutbytte ut fra bedriftenes behov. Klyngene i regionen har samarbediet godt, og lært av hverandre. Det har gjennom tiden bygget seg opp et kompetnet kompetansemeglerkorps som kan bistå næringslivet med veildening innen relevante forskningsmiljøer og virkemiddelaktører

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ønsker å bruke FORREGION til å understøtte regionens plan for innovasjon og nyskaping og regionens FoU strategi, spesielt innenfor innsatsområdet klynger og nettverk. Samlet har regionen særegne kompetansemiljøer innenfor områder som helse og biotek, energi og miljø, IT og programvare, maritime næringer (tjenester og finans), Mat og landbruk samt kulturnæringen. I noen av disse miljøene er det utviklet samarbeid og nettverk som bidrar til kompetanseutvikling, innovasjon og nyetableringer på bred front i næringslivet. I andre miljøer er det svakere samhandling og noen mangler tilhørende bedriftsnettverk. En god samhandling mellom bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og offentlige aktører (trippel heliks) i klynger og nettverk gjør det mulig å utvikle ny forskning og et kunnskapsintensivt næringsliv. Samhandling i næringsklynger og samarbeidsnettverk vil bidra til økt tverrfaglighet, erfaringsutveksling og internasjonalisering. Det er ofte i grensesnittet mellom aktører at interaktiviteten oppstår og det utvikles nye ideer og mulige innovasjoner. Erfaringsutveksling mellom aktørene vil lettere gi svar på metodiske og praktiske utfordringer, ikke minst for klynge og nettverksinitiativ som er nye eller i en tidlig fase. Enkelte nettverk har også kommet betydelig lenger i internasjonaliseringen enn andre.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene