Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NINA (2017-2022)

Tildelt: kr 6,6 mill.

Anne Mehlhoop: Den menneskelige påvirkningen på naturen er stor og økende over hele verden. Arealbruk knyttet til teknisk infrastruktur, som veibygging eller kraftnettsystemer, fører til forringelse av naturlig habitat og bidrar til 23 % av menneskeskapte klimagassutslipp globalt. Resultatet er redusert biologisk mangfold og, som følge av dette, nedgang i økosystemfunksjoner. Likevel øker den menneskelig mobiliteten og utviklingen av teknisk infrastruktur ytterligere. I både veibyggings- og kraftnettprosjekter er store områder påvirket av anleggsarbeid, og følgelig blir naturområder fragmentert og tapt. En tilnærming for å bekjempe tap av biologisk mangfold på grunn av infrastrukturutvikling er å anvende prinsippene og ideene for økologisk restaurering i planlegging og gjennomføring av avbøtende tiltak. Målet med oppgaven er tredelt; å få oversikt over de negative effektene store infrastrukturprosjekter har på naturmangfoldet i Norge, å studere avbøtende tiltak som er utført for å redusere disse negative konsekvensene og å evaluere effektiviteten av slike avbøtende tiltak. Dette ble løst ved å bruke landsskogtakseringsdata for å undersøke effektene av avstand til veier og hus på elgbeite, og en mulig kaskadeeffekt på rekruttering av tre. Videre ble landskapsfragmentering og avbøtende tiltak for elg og hjort, i form av plassering og bruk av viltoverganger, undersøkt med en ny metode (Equivalent Connected Habitat). Til slutt ble effektiviteten av revegeteringstiltak i store infrastrukturkonstruksjoner evaluert med en vegetasjonsanalyse, og ulike revegeteringstiltak ble sammenlignet samt at ulike nivåer av undersøkelsesdetaljer ble studert. Resultatene viser en betydelig påvirkning fra infrastruktur på økosystemer og biologisk mangfold i Norge. Langsiktig planlegging på landskapsskala er viktig, både for effektiviteten av kryssingsstrukturer for dyreliv og revegeteringstiltak. Den avbøtende effekten av viltoverganger kan være liten dersom landskapet rundt blir degradert. Tid er viktigst for vellykket revegetering, mens valg av revegeteringstiltak er av mindre betydning. Når det gjelder artssammensetning, vil naturlig revegetering (med eller uten tilsatt toppjord) i de fleste tilfeller gi bedre eller like gode resultater med tanke på vegetasjonsutvikling. Det er videre nødvendig med detaljerte vegetasjonsdata for å vurdere revegeteringstiltak. Denne oppgaven avslører mangelen på overvåking av avbøtende tiltak. For å kunne beskytte og gjenopprette det biologiske mangfoldet må vi kjenne til effekten av avbøtende tiltak, og derfor er det nødvendig med en godt planlagt, gjennomtenkt, repeterbar og målrettet overvåking av avbøtende tiltak, helst over en lengre tidsperiode. Der det er mulig, det vil si i prosjekter med hvor der er mulig å samle data før byggingstart, anbefales en BACI-tilnærming (before-after-control-impact). Lasse Frost Eriksen: Klimaendringer kan ha alvorlige konsekvenser for utbredelse og bestandsstørrelsen hos mange alpine fuglearter, inkludert lirype (Lagopus lagopus). Klimatisk forhold kan påvirke tilgjengelige ressurser både direkte og indirekte, noe som kan ha effekter på hvordan individer allokorer ressurser til vekst, opprettholdelse og reprouksjon. Dette kan igjen ha effekter på bestandsdynamikken til den aktuelle bestanden. I dette prosjektet vil jeg studere hvordan klimatiske forhold påvirker avveiningen mellom reproduksjon og overlevelse hos lirype. Jeg vil benytte datasett samlet inn over mange år i to studieområder i Midt-Norge. Jeg vil studere hvordan rypenes tilstandsvariabler (alder, kondisjon mm) påvirkes av klimaendringer på ulike stadier, inkludert valg av hekkeområde og reirplass, antall avkom, hekkefenologi, og reiroverlevelse. I tillegg vil jeg analyser hvordan overlevelse hos voksne individer påvirkes av klimatisk forhold. Til sist vil jeg modellere hvordan bestandsutviklingen påvirkes av de pågående klimaendringene. Til sammen vil dette gi et bedre grunnlag for å forstå og predikere framtidig utvikling i utbredelse og bestandsstørrelse hos lirype, noe som er avgjørende for å treffe kloke beslutninger i forvaltningen.

-

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren