Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Miljøgifter i vei avrenning og renseeffekt av grøfter i Ås kommune

Alternativ tittel: Environmental pollutants in roads run off and effect of ditches in Ås

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

272946

Prosjektperiode:

2017 - 2022

Geografi:

Fagområder:

Dekkslitasjepartikler fra vei avrenning Mens slitasje på slitebanen er kjent for å være en av de største kildene til mikroplast i miljøet, er overvåking av dens fremdeles hemmet av mangelen på analytiske metoder som er i stand til å gi konsentrasjoner i miljømatriser. Slitepartikler av slitebaner (TWP) som er tilstede i avrenning av veier, kommer inn i avløpssystemet gjennom gulvpotter, bygget for å forhindre avsetning av sediment i avløpssystemet, og til slutt beskytter mottakervann. Målet med denne studien var å utvikle en metode for å oppdage og kvantifisere TWP i gully pottsedimenter og grøfter ved veikanten, ved å bruke en ny metode som kombinerer Simultaneous Thermal Analysis (STA), Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy and Parallel Factor Analysis (PARAFAC) . Metoden vil bli brukt på prøver fra veimiljøet, spesielt fra veikantinfrastrukturer som grøfter og riper. Metoden innebærer ingen prøveforbehandling, hele sedimentprøven vil bli utsatt for termisk nedbrytning i STA, og gasser generert under pyrolyse vil kontinuerlig overføres til FTIR. FTIR-dataene vil bli ordnet i treveisdata ved hjelp av antall prøver, spektrum bølgetall (cm-1) og pyrolysetemperatur (oC) og deretter analysert av PARAFAC. Resultatene av dekomponeringen vil bli tolket ved hjelp av referanselitteraturer for å identifisere markørene som vil bekrefte tilstedeværelsen av TWP. TWP-konsentrasjoner i miljøprøvene vil bli beregnet ved bruk av PARAFAC-antagelser og forholdet mellom score og konsentrasjon. Faktorer som påvirker akkumulering av TWP i vegmiljøet vil deretter bli vurdert ut fra det lokale forholdet. Resultatet, ved å muliggjøre kvantifisering av TWP i veimiljøet, hjelp til miljøovervåking og å planlegge tømmingsrutine og sikker avhending av sedimenter, noe som er avgjørende for miljøforurensningshåndtering.

-

I de siste tiårene har overvann blitt et økende tema til bekymring for innbyggere, myndigheter, forsikringsselskaper og beslutningstakere på grunn av økt bevissthet om den potensielle negative effekten av kjemisk forurensning fra veier på vannmiljøet og folkehelse. Denne utfordringen vil vokse med klimaendringer og mer utviklingsaktiviteter i fremtiden. Ulike tiltak er brukt for å redusere de negative konsekvensene av forurensninger fra veiene i miljøet. Grøfter har vært mye brukt for å fjerne eller redusere forurensning fra veiavrenning før den går til resipienten. Grøfter er primært konstruert for å kanalisere overvann bort fra veiene, men er også forventet å fjerne partikulært materiale ved sedimentering, adsorpsjon og infiltrasjon. Imidlertid er grøfter sjelden utformet med tanke på rensing av miljøgifter på grunn av begrenset kunnskap. Kunnskapshull innen miljøgifter i veiavrenning og giftigheten av det overfor vannlevende organismer er påpekt som et problem av Norske og Europeiske veimyndigheter. Begrensningene inkluderer blant annet mangelen på gode modeller til å estimere avrenning og spredning av miljøgifter til vassdragene. Fravær av objektive kriterier for å foreta tiltak og mangel på kunnskap om effektiviteten av eksisterende renseanlegg er blant tema som behøver forskning. Matematiske ligninger, simulering modeller og statistiske teknikker anvendes for å bestemme beste modellen eller kombinasjoner for å anslå miljøgift i vei avrenning. Drenslinjer som er utarbeidet ved hjelp av Geografiske Informasjon Systemer (GIS) i Arcmap og digital terreng modell (DEM) brukes å kartlegge miljøgift spredning fra vei avrenning og estimere mengden av miljøgifter som tilsettes resipienten. Labforsøk vil også utføres på prøver fra utvalgt steder i grøfter og nærliggende områder for å finne miljøgift konsentrasjonsdata. Prosjektet er svært relevant for øvrige kommuner i Follo og Akershus som forventer større utviklingsaktivitet på grunn av befolkningsvekst.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune