Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Alternativ tittel: Nye måter å tenke arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming. Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene knyttet til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Til tross for politiske intensjoner, samt ratifisering av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2013, er det svært få personer med utviklingshemming som har mulighet til å jobbe på ordinære arbeidsplasser. De mangler også reelle valgmuligheter. Prosjektet inneholder fire arbeidspakker som kombinerer bruk av kvalitativ og kvantitativ metode. Arbeidspakke 1 undersøker betydningen av arbeid for personer med utviklingshemming. Arbeidspakke 2 undersøker muligheten for nytenkning rundt arbeidsinkludering via arbeidsinkluderingsbedrifter. Arbeidspakke 3 undersøker hvordan sosialt entreprenørskap kan bidra til å øke arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Arbeidspakke 4 undersøker arbeidsgiveres kunnskap om holdninger til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og hvordan dette påvirker deres motivasjon og evne til å være innovative. Prosjektet skal vare i tre år (2018-2020), men er forlenget til juni 2021. Prosjektet er nå avsluttet. UiT er prosjekteier. Samarbeidspartnere er NTNU, Høgskolen i Innlandet (INN), Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og University of Iceland. I 2020/2021 har vi skrevet en vitenskapelig fagantologi om arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming på Universitetsforlaget, som er utgitt på Universitetsforlaget. Der presenteres funn fra alle arbeidspakkene. Vi har også begynt å skrive vitenskapelige artikler og fagartikler. Vi har fått antatt noen artikler og noen er til fagfellevurdering. Pga pandemien er presentasjoner på konferanser dette året blitt redusert, men vi har bl.a. presentert resultater på NNFF-konferansen 7-8 juni 2021. Vi har også arrangert en digital nasjonal konferanse om arbeidsinkludering, hvor ca 160 personer deltok. I tillegg har vi blitt invitert til miniseminar av statsråd Torbjørn Rød Isaksen, samt presentert for arbeids- og sosialdepartementet ved to anledninger. Vi har også skrevet lettlest bok og lydbok om medforskere med utviklingshemming og arbeidsinkludering. Vi har også hatt flere medieoppslag i avis, radio og TV. Viktige funn fra studien: ? Arbeid betyr like mye for utviklingshemmede som for andre. Det å kunne ha valgmuligheter med tanke på arbeidsoppgaver og arbeidssted er viktig. ? Mens noen utviklingshemmede har behov for og ønsker forutsigbare arbeidsoppgaver, ønsker andre variasjon. ? Gjennom samarbeid med andre instanser kan man lykkes med økt deltakelse i det ordinære arbeidsliv for personer med utviklingshemming. Et eksempel er i en kommune hvor Nav har overlatt ansvaret for oppfølgingen av VTAO-tiltaket til en arbeidsinkluderingsbedrift ved at kommunen går inn og finansierer en halv veilederstilling. ? Ved å jobbe på nye måter har arbeidsinkluderingsbedrifter lyktes med at arbeidstakere i VTA-tiltaket kan jobbe noe av arbeidstiden i ordinære virksomheter. ? Prosjektet Helt med! kan ses som sosialt entreprenørskap og viser hvordan sosial innovasjon kan bidra til økt arbeidsinkludering i ordinært arbeidsliv for utviklingshemmede. ? Gjennom en survey til arbeidsgivere har vi sett at et flertall av arbeidsgivere ikke er positive til å ansette utviklingshemmede, samtidig som et mindretall er det. Funnene fra studien vår har bidratt til ny viten om arbeidsinkludering av utviklingshemmede. På bakgrunn av boken vi har skrevet, artikler og presentasjoner på konferanser og møter, både gjennomførte og planlagte, håper vi at vår forskning kan bidra til å endre praksis i retning av at det blir mer fokus på valgmuligheter med tanke på arbeidssted for utviklingshemmede, også i det ordinære arbeidsliv.

Prosjektets resultater, formidlet gjennom vitenskapelige artikler, fagbok og presentasjoner på konferanser osv., har forhåpentligvis bidratt til økt forståelse av viktigheten av og kunnskap om arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming også i det ordinære arbeidsliv. Prosjektet har bidratt med økt kunnskap om hvordan man ved å samarbeide kan lykkes med økt arbeidsinkludering for denne gruppen. Sosial innovasjon har vært et sentralt teoretisk perspektiv i prosjektet.

The project will provide research-based knowledge to strengthen competencies in work inclusion for people with intellectual disability (IDD) for the Social Education, sheltered workshops, NAV and the research field. Within public welfare services, there is a need for strengthening the ability to meet the challenges related to work inclusion for people with intellectual disability. We will approach the research area in an innovative way by using a mixture of methods and empasizing user involvement. Based on the project´s aim, four work packages have been designed, containing operationalized research questions, theoretical frames and methods. WP1 focuses on the meaning work and work inclusion for people with IDD. WP2 focuses on how service providers at sheltered workshops can succeed in work inclusion by being innovative, in collaboration with NAV and employers. WP3 focuses on how social entrepreneurship in social enterprises can increase work inclusion for people with IDD. WP4 focuses on employers´ attitudes and knowledge when it comes to work inclusion for people with IDD, and how this affects theire ability to be innovative. Dissemination of knowledge is stressed in the project and will enable the project results to yield benefits for the Social Education, service providers, end-users and the research field. The impact of the project is: 1) An improved Social Education when it comes to work inclusion for people with IDD. 2) Renewed practice and service providers with knowledge, skills and competence when it comes to work inclusion for people with IDD, and ability to transform theoretical knowledge and practical skills into innovative practices. 3) Increased theoretical understanding of how to succeed with work inclusion. 4) Increased research competencies among academic staff in Social Education. UiT will be the project owner. The project will be carried out in close collaboration with Norwegian and Icelandic partners from four universities/colleges.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester