Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaendringer i Arktis - internasjonal workshop

Alternativ tittel: Klimahistorien i Arktisk Eurasia

Tildelt: kr 59 999

Hovedmålsettingen med CHASE-prosjektet er å rekonstruere klima og miljøendringene i Russisk Arktis gjennom siste istid og frem til i dag, en periode på 120 000 år. Dette innbefatter fremveksten og tilbakesmeltingen av store isbredekker som i perioder bygget seg opp over Barents- og Karahavet, men også mindre breer i de Polare Uralfjellene. Denne kunnskapen vil vi utnytte til å få en bedre forståelse av klimautviklingen og andre faktorer som har vært med å prege landskapsutviklingen i denne delen av Arktis. CHASE-prosjektet vil bygge videre på og utnytte resultater og erfaringer fra flere forutgående forskningsprosjekter i Nord-Russland. I dette prosjektet skal vi se på geologiske arkiver fra både innsjøer og eksponerte lagfølger langs elver og i kystskrenter. Resultater fra våre tidligere feltbaserte undersøkelser viser at det på bunnen av sjøene i de Polare Uralfjellene er usedvanlig tykke lagfølger med silt og leire som viser at det her har vært isfrie forhold gjennom den siste store glasiasjonsfasen på den nordlige halvkule da hele Skandinavia, Barentshavet og Svalbard var isdekket. Sedimentene i disse sjøene vil kunne gi oss et unikt innblikk i hvordan klima- og miljøforholdene her har endret seg gjennom istiden og frem til i dag og derved gi oss en bedre forståelse av klimavariabiliteten i Arktis. Sammen med et tysk-russisk forskningsprosjekt (Paleolimnological Transect - PLOT) skal det nå gjøres nye boringer i den største og dypeste sjøen (Bolshoye Shuchye) i de Polare Uralfjellene. Vegetasjonshistorien skal studeres ved hjelp pollen-stratigrafi og DNA-analyser av planterester fra innsjøsedimenter. Det skal analyseres organiske molekyler i sedimentene og gjøres isotopanalyser av oksygen og hydrogen med sikte på å rekonstruere endringene i temperatur- og nedbørsforhold. Vi skal også studere morener, bresjøsedimenter og hevede marine sedimenter i Vest-Sibir for å bedre vår kunnskap om den storskala glasiasjonshistorien.

Hovedmålsettingen med CHASE-prosjektet er å rekonstruere de senkvartære klima- og miljøendringene i Russisk Arktis. Prosjektet studerer ulike geologiske arkiver, herunder borekjerner fra innsjøer i de Polare Uralfjellene og i Sibir. Siktemålet er å øke vår kunnskap om klimaendringene i Arktis på ulike tidsskala. Vi har i denne forbindelse etablert et nært samarbeid med et beslektet tysk-russisk forskningsprosjekt (Paleolimnological Transect (PLOT) som koordineres fra Universitetet i Køln. Det kan nevnes at vi i disse dager deltar i en ny Tysk-Norsk-Russisk ekspedisjon til Taymyrhalvøyen for å gjøre nye innsjøboringer fra vinterisen. Til bearbeidingsarbeidet anvendes en rekke metoder både av geologisk og biologisk karakter. I tillegg til sedimentologiske analyser innbefatter dette DNA-analyser fra planter og dyr, isotopmålinger av de organiske komponentene i sedimentene, pollenanalyse og andre mikrofossilanalyser. For å nå våre mål har vi nå etablert et tett samarbeide med spesialister fra flere velrennomerte forskningsmiljøer i Russland, Tyskland, England og USA. Vi ønsker nå å invitere de viktigste aktørene i dette samarbeidet til en vitenskapelige konferanse her i Norge for å diskutere forskningsresultater og for å videreutvikle samarbeidet. Vi ber med dette om økonomisk støtte (kr. 60,000) slik at vi kan greie gjennomføre en slik konferanse i henhold til intensjonen. Vi har ikke budsjettmessig dekning for en slik konferanse innenfor rammen av eksisterende bevilgninger.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima