Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Online insomnia treatment for wait-list patients in mental health care. A randomized controlled multicenter trial.

Alternativ tittel: Nettbasert insomnibehandling for venteliste-pasienter i psykisk helsevern. En randomisert kontrollert multisenter studie.

Tildelt: kr 14,5 mill.

Søvn er et grunnleggende behov hos mennesker og har stor betydning for vår psykiske og fysiske helse. Hos mennesker med psykiske lidelser, ser vi at søvnvansker er et av de vanligste problemene og at det går igjen på tvers av alle typer lidelser. Lenge har en tenkt at disse søvnvanskene burde forstås på som et symptom på den underliggende psykiske lidelsen. Flere nyere studier viser derimot at dette ofte ikke stemmer og en annen mulighet er at søvnvansker og psykiske lidelser gjensidig påvirker hverandre. Studier har vist at det å behandle søvnvanskene til pasienter som har psykiske lidelser med "kognitiv atferdsterapi for insomni" (KAT-I) gir betydelig bedre søvn. En har i disse studiene også sett at når søvnen blir bedre, så opplever pasientene også bedring på symptomer på psykiske lidelser. Problemet har vært at få behandlere har opplæring i slik behandling og dermed får pasientene i liten grad denne behandlingen. I stedet ser en at sovemedisiner er svært hyppig brukt, selv om behandling med KAT-I gir bedre resultater og er regnet som den beste behandlingen. For at flere skal få tilgang til KAT-I er det blitt utviklet en helautomatisk digital versjon av behandlingen. Denne har blitt testet ut i flere store studier i USA, Australia og Norge. Resultatene viser at behandlingen er svært effektiv og omtrent like god som det en får ved å oppsøke en søvnekspert. I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke effekten av å tilby internettbasert søvnbehandling til ventelistepasienter i psykisk helsevern. Formålet er å undersøke om behandlingen gir bedre søvn til denne gruppen pasienter, og om det å forbedre søvn tidlig i behandlingsforløpet også vil føre til bedre resultater av ordinær behandling samt mindre foreskriving av medikamenter. Siste år har inklusjon i studien blitt avsluttet, nå gjenstår oppfølging av alle inkluderte deltakere i inntil ett år etter inklusjon. Totalt har 911 deltakere fra 21 norske DPS tilfredsstilt kriterier for deltakelse og fått tilbud om en digital intervensjon for søvnvansker gjennom prosjektet. Offisielle tall fra 2021 tilsier at gjennomsnittlig ventetid ved norske DPS var 47 dager, mens det tar 63 dager å fullføre digital KAT-I.

Sleep is a fundamental human need with large impact on psychological and somatic functioning. However, for patients with mental disorders, sleep is often disturbed. Across all diagnostic groups, sleep disturbance is one of the most common and disruptive symptoms. This makes sleep disturbance a potential trans-diagnostic therapeutic target in the treatment of mental disorders. The treatment of choice for insomnia is Cognitive Behavior Therapy for Insomnia (CBT- I), but a major problem has been disseminating CBT-I and few therapists are trained in this treatment. Consequently, most patients receive medication although evidence clearly indicate that CBT-I is more effective. Based on previous research from our group, a highly effective, fully automated, online version of CBT-I have been developed. This could be used to treat a large number of patients while they are still on the wait list to receive ordinary treatment in mental health care. The main aims are to test if online CBT-I is effective in this patient group and if it can improve outcomes of ordinary treatment and reduce medication use. In a multi-center clinical trial, 800 patients will be randomized to online CBT-I or an online control intervention. The major challenges are recruitment of patients and attrition. Based on our previous experience, we have attempted to limit these problems in the online infrastructure, the multi-center approach, and using local coordinators to ensure complete data collection. Lack of access to evidence-based treatments is a great challenge within the Norwegian mental health care system. The current project may result in improved implementation of a low-threshold and evidence based treatment for a large patient group with great negative individual and socioeconomic outcomes. If proven successful, our aim is to implement this intervention as standard treatment in Norway, potentially changing how our current health care system is treating sleep and coexisting mental problems.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering