Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Dusting the "Dusk of the Dark Ages" - Art Technological Illumination on Late Medieval Altarpieces in Scandinavia

Alternativ tittel: Lys i mørketid: En kunstteknologisk studie av alterskap fra senmiddelalderen i Skandinavia

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektnummer:

274764

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2018 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

"Hansakunst" er en betegnelse som har blitt stående om kirkekunst i Skandinavia fra senmiddelalderen (1350-1550). Denne oppfattelsen er vanskelig å motsi siden gjenstandene bærer internasjonale stilpreg og har manglende dokumentasjon i form av verksteds- eller kjøpskontrakter som avslører deres opphav. Den rotløse karakteren til disse gjenstandene har ledet DATILAS' undersøkelser tilbake til dit det hele startet: håndverkerens verksted. Gjennom kunstteknologiske studier, et felt som kombinerer kunsthistorie, historie og naturvitenskap, lar prosjektet den fysiske oppbyggingen og materialiteten til gjenstandene være kilde til informasjon om forholdene de ble skapt under og aktørene som inngikk i kunsthandelen. Alle alterskap i Norge, samt et utvalg alterskap i Skandinavia og Tyskland, vil undersøkes med hensikt å belyse fire spesifikke temaer som omhandler alterskap-produksjon i Nord Nederland, Nord Tyskland og Norge, for til slutt å kunne besvare hva som karakteriserer akkurat denne delen av norsk kulturarv. Prosjektet vil stille grunnleggende spørsmål rundt attribusjon av skandinavisk middelalderkunst og inspirasjonskildene som lå til grunn for deres produksjon. Prosjektet vil foregå i nært samarbeid med Hamilton Kerr Institute ved University of Cambridge, et verdensledende institutt innen konservering av kunst. Forskningsformidling, deltagelse i internasjonale forskningsnettverk, og feltarbeid utgjorte fokus i første året av DATILAS. Innhenting av data ble gjort ved hjelp av kunstteknologiske verktøy fra alterskap i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Prosjektleder deltok på seminarer og workshops, konferanser og nettverksmøter på universitet og museum i Europa (Cambridge, Lübeck, Oslo, Leeds, Bergen og Leuven). En viktig milepæl var workshopen New Directions for Technical Art History organisert av DATILAS og holdt på Fitzwilliam Museum, Cambridge. Metodologi var et nøkkeltema, og et kritisk lys ble rettet mot terminologi, samt samarbeid med teoretiske retninger innen samfunnsvitenskap. Et umiddelbart resultat av samlingen var at databasen og visualiseringsverktøyet Nodegoat ble valgt som et verktøy i DATILAS, noe som ble iverksatt og jobbet aktivt med andre året for sikre all data. Dette ble et hovedanliggende, da store mengder data akkumulert i prosjektet trengtes systematisering. Den tverrvitenskapelige fusjonen mellom naturvitenskapelige og historiske kilder har belyst dikotomier ved middelalderens kunst, deriblant konsepter som senter og periferi, endring og kontinuitet, migrasjon og geografiske grenser. I det følgende blir noen hovedresultater understreket: DATILAS har karakterisert en gruppe alterskap som såkalte "hybrider", alterskap fra en rekke opphav og produkter av samarbeid på tvers av geografiske grenser. Sett i lys av teorier om "Det/de andre" innen samfunnsvitenskap har undersøkelsene gitt innsikt i tilflyttede håndverkere i diasporasamfunn. I motsetning til å være definert av geografi, bør begrepet "hanseatisk kunst" ses gjennom oppløsningen av grenser, der migrasjon og flyt er sentrale elementer. Dette er en god saksstudie for en helhetlig tilnærming i problemstillinger rundt opphav, der undersøkelser av de mer "anonyme" elementene, og ikke bare opphøyde kunstformer som maleri og skulptur, står sentralt. Resultatene ble publisert i artikkelen Part production of «Hanseatic» altarpieces in late medieval Scandinavian diaspora communities, i boken Migrants: Art, Artists, Materials and Ideas Crossing Borders (Archetype, 2019). Et annet fokus har vært utforskningen av forgylling og polykromi på de strukturelle delene av hele bestanden av nordtyske alterskap i Norge. Studien belyser håndverkerens bruk av sofistikerte materialer og teknikker og viser at skrindekorasjonene, i tillegg til å være sekundære elementer, var betydningsfulle meningsbærere med iboende materielle og estetiske verdier. Både endring og kontinuitet var til stede i det spesifikke håndverket gjennom hele perioden som ble undersøkt. Spesielt endringer i oppbygging og tredimensjonale effekter har vært nyttige verktøy til å korrigere tidligere foreslåtte produksjonsdatoer for flere av alterskapene. Resultatene ble publisert i artikkelen Setting the Stage, Framing the Picture; the Gilding and Polychromy of Late Medieval Altarpiece Structures in the North, i et spesialnummer av tidsskriftet CLARA (Perceiving Matter. Visual, Material and Sensual Communication from Antiquity to the Middle Ages and Beyond, Vol 5, 2020). To alterskap som har blitt gitt ekstra oppmerksomhet i DATILAS er det søndre skapet i Trondenes kirke, samt Austevoll alterskapet på Historisk Museum, Universitetsmuseet i Bergen. Disse to alterskapene representerer eksempler på koblinger til andre deler av kontinentet enn de fleste av alterskapene i Norge, nemlig Nedre Rhin området og Nord Nederland. Disse utgjør grunnlaget for to publikasjoner i trykk som tar opp produksjons-, handels- og verkstedsforhold.

Many intriguing dichotomies surround our knowledge of late medieval church art in Scandinavia, a part of cultural heritage often simply categorised as "objects of Hanseatic import". This assumption has proved difficult to refute, due to both the style of these objects - predominantly altarpieces - reflecting common pan-European trends, and their lack of associated documentation. Their "rootless" character has led DATILAS' trail of research back to where it all began: the medieval craftsman's workshop. Through the burgeoning field of technical art history - the interdisciplinary coupling of conservation, historical studies and the natural sciences - the project will use the physical objects as the primary sources of information to elucidate the social and cultural conditions surrounding their making, and the interrelationships between commissioners and craftsmen, merchants and guilds, social structures and society. To operationalise the research objectives, the entire Norwegian corpus and a selection of Scandinavian and German altarpieces will be analysed within a sophisticated interdisciplinary methodological framework (2.2.2), executed through four work packages (2.2.3). The empirical foundation will be provided by close-hold visual examinations aided by instrumental analyses, to distinguish original layers from overpaint, and to identify incongruencies with established standards. When identified, such idiosyncrasies can serve as the "fingerprint" of a specific craftsman, or hallmark of a geographic region or cultural tradition. The objectives will develop innovative approaches and will help to model conservation strategies by casting light on short and long-term effects of past restoration campaigns. Through a historical socioeconomic lens, the project raises fundamental questions regarding the attribution of Scandinavian medieval artworks, and of the regional and international influences surrounding their production.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam