Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Regulation

Alternativ tittel: MASHED: Mashup-musikk, opphavsrett, og plattform regulering

Tildelt: kr 8,6 mill.

Digitaliseringen har bidratt til en øking av sample-baserte uttrykksformer som florerer på internett, inkludert musikk. Samtidig har stadig flere internettplattformer tatt i bruk algoritmiske verktøy for blant annet å regulere opphavsrettskrenkende innhold. Det har lenge vært diskutert om sample-basert musikk, hvor bruken av samples ikke er klarert med opphavshaverne, er ulovlig eller kan forsvares under ulike nasjonale lovers opphavsrettsunntak, som, for eksempel, parodi og sitering (EU) og «fair use» (USA). Dersom sistnevnte er tilfellet reiser det spørsmål rundt internettplattformers rett til å sensurere dette innholdet ved at de i praksis da vil undergrave disse unntakene fra opphavsretten. MASHED har fordypet seg i denne problematikken ved å ta utgangspunkt i «mashup» musikk - en musikkform som utelukkende baserer seg på samples. Nærmere bestemt har vi vært interessert i å undersøke (1) den sosiale og estetiske verdien av mashups (og sample-basert musikk mer generelt); (2) de juridiske forholdene når det gjelder sample-basert musikk, samt mashup-produsentenes oppfatning av hvordan denne musikken stiller seg juridisk så vel som etisk; og (3) mashup-produsentenes opplevelse av, og de juridisk-politiske forholdene knyttet til, internettplattformers sensurering av denne musikken. Prosjektet har understreket at sampling er mangfoldig, og bør også behandles deretter i en juridisk kontekst. Videre har prosjektet hevdet at noen former for sampling (inkludert endel mashup-musikk) bør forstås som å falle inn under de juridiske kategoriene parodi, sitering, og «fair use», som alle er unntak fra opphavsretten. Prosjektet har også hevdet at parodi-begrepet er godt egnet for å beskrive mye av mashup-musikken ved at den har en ironisk, kritisk distanse til materialet den approprierer. Viktige aspekter av parodi er humor, politikk og estetikk, og prosjektet har demonstrert hvordan alle disse aspektene også bidrar til den sosiale verdien av mashups. Omfattende intervju- (n=30) og survey- (n=90) data viser at mashup-produsenters holdninger til opphavsrett, samt deres syn på egen sampling-aktivitet, ofte motstrider vanlige fordommer mot sampling som uetisk plagiering og brudd på opphavsretten. Flertallet av mashup-produsentene mener at deres musikk kan forsvares juridisk og understreker deres etiske retningslinjer, som blant annet innebærer kreditering av original-artistene og tydeliggjøring av originalmateriale som kilde, samt ikke å profittere økonomisk på deres mashups. Dataene viser også at flertallet av mashup-produsenter opplever store utfordringer når det gjelder internettplattformers algoritmiske og automatiske reguleringsverktøy. Dette kom tydelig fram i intervjuene, og i spørreundersøkelsen rapporterte 82% at deres mashups hadde blitt blokkert eller tatt ned fra internett-plattformer grunnet opphavsrettsanklager; 53% svarte at deres mashup-konto hadde blitt suspendert av samme årsak; 53% rapporterte at plattformregulering hadde påvirket deres motivasjon til å lage mashup-musikk; og 9% sa at de hadde sluttet å lage mashups på grunn av utfordringene med plattformenes reguleringsverktøy. Det er med andre ord tydelig at internettplattformers håndtering av innhold har hatt en signifikant innvirkning på mashup-aktivitet. Prosjektet argumenterer for at algoritmisk og automatisert plattformregulering fungerer dårlig i møte med juridiske tvilstilfeller, da verktøyene som tas i bruk som regel ikke er i stand til å gjenkjenne innhold som potensielt kan forsvares under opphavsrettens unntak. Ettersom enkelte internettplattformer fungerer som kulturelle hovedarenaer, besitter disse plattformene stor makt både når det gjelder hvilke kulturelle uttrykk som når ut til folket og når det gjelder hvordan lovverket blir håndhevet. I ytterste konsekvens kan internettplattformers bruk av algoritmiske og automatiske reguleringsverktøy føre til en privatisering av opphavsretten med en skjevfordeling av makt til fordel for rettighetshavere, som igjen kan føre til uforutsigbarhet og lav motivasjon blant mashup-produsenter og andre sample-baserte artister til å lage og distribuere musikken deres.

Prosjektet viser at enkelte samfunnsmessige utfordringer må håndteres med integrert innsikt fra fagfeltene populærmusikk, medier og kommunikasjon og jus og kan dermed inspirere til tilsvarende tverrfaglige konstellasjoner. Prosjektet bidrar med betydningsfull innsikt i sentrale kontemporære utfordringer knyttet til digitalisering. F.eks. gis det innsikt i den sosio-kulturelle betydningen av sample-basert musikk og andre approprierte uttrykksformer; hvordan mashups og annen sample-basert musikk stiller seg juridisk; maktstrukturer som utspiller seg mellom internettplattformer, opphavsrettshavere, og brukere; samt sample-baserte artisters opplevelse av å få sin musikk sensurert og kontoer suspendert av internettplattformer, og deres kunstneriske, etiske og juridiske syn på sin musikkvirksomhet. Innsikten fra MASHED kan også bidra til prosessen med å kalibrere opphavsretten, samt reguleringen av kunstneriske uttrykk, i forhold til den teknologiske og kulturelle utviklingen.

Social media platforms' implementation of algorithms intended to block copyright-infringing content has returned to the forefront a long-simmering debate: How can we best balance the incentives of copyright with the purposes and desires of sample-based music in order to protect freedom of expression? The profound changes that digitization has entailed for the production, distribution, and use of artistic content have triggered an explosion of musical mashups, that is, user-generated musical remixes that commingle pre-existing music and media content. These mashed remixes reside in the contested area of copyright law, thanks to their extensive and unauthorized use of pre-existing material. As such, they suffer from online service providers' recent implementation of algorithmic regulatory systems that translate copyright laws into concrete actions on an enormous scale and, as a result, govern the distribution and public lifespan of content. As Western society trends toward ever more sample-based remixes and disputed algorithmic copyright-regulation, MASHED will combine expertise in the areas of popular music studies, law, and social science to devote sustained attention to the complex relationship between, on the one hand, participatory culture and remix creativity, and, on the other, copyright regulation. First, MASHED will examine the underlying aesthetic principles and values that have emerged within the mashup scene and discuss how these principles resonate with sociocultural vantage points. Second, the project will discuss the tensions between the global aesthetics of mashup music and localized legal systems, and examine how mashups can be understood in terms of the global but also localized legal concepts of transformative use, parody, criticism, and quotation. Third, the project will critically assess the algorithmic regulatory systems of user-generated online platforms and their impact on mashup producers and mashup aesthetics.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam