Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A New Traumatic Axonal Injury Classification Scheme based on Clinical and Improved MR Imaging Biomarkers

Tildelt: kr 4,2 mill.

Vi vet alle at mange typer ulykker kan føre til hodeskader. Hjernen kan dermed bli skadet i forskjellig grad, og denne skaden kan eventuelt føre til fysiske, kognitive og emosjonelle plager. Traumatisk aksonal skade (TAI) er en viktig type hjerneskade, og MR er beste metode for å vise slik skade. I prosjektet TAI-MRI har vi derfor hatt som mål å utvikle et klassifiseringssystem som kan beskrive alvorlighetsgraden av TAI og forutsi utfallet av hjerneskaden for pasienten. Vi har også hatt som mål å utvikle automatiserte metoder, med bruk av kunstig intelligens, for å påvise og kvantifisere TAI i MR-bilder. Forskere og klinikere fra fire forskjellige land (Norge, Storbritannia, Nederland og Belgia) har samarbeidet for å utvikle et pålitelig klassifiseringssystem. Data fra flere studier (pasienter fra ca. 12 sykehus i Europa) med til sammen 1250 pasienter er brukt i prosjektet. Omfattende beskrivelser og etterbehandling av MR-bilder er utført, og data har blitt analysert med avanserte statistiske metoder. De foreløpige resultatene fra de første 500 norske pasientene viser bl.a. at skade på begge sider av hjernestamme og thalamus ser ut til å indikere spesielt stor alvorlighet i akuttfasen. Videre viser avansert MR en viss sammenheng med målte endringer i hvit substans (område med aksoner) og senere plager hos pasienter med lett hodeskade. Disse resultatene vil derfor få betydning for et forbedret klassifiseringssystem, som nå undersøkes videre i den store EU-studien CENTER-TBI og andre studier. Det har imidlertid vist seg å være utfordrende å få tilstrekkelig høy nøyaktighet for de automatiske metodene som er blitt utviklet i prosjektet. Selv om metodene har tatt store skritt framover, er det et stykke igjen til de kan tas i bruk i forskning eller klinisk arbeid med hodeskadepasienter. Dataanalyser pågår fremdeles, men resultater så langt tyder på at prosjektet har bidratt (og vil bidra videre) med ny kunnskap om MR-biomarkørers kliniske betydning. På sikt kan dette få stor betydning for håndtering av hodeskadepasienter.

I prosjektet har vi allerede publisert ny kunnskap om betydningen av traumatisk aksonal skade (TAI) ved hodeskader. Denne kunnskapen kan gi klinikere og forskere øket forståelse av redusert bevissthet og langvarig posttraumatisk amnesi. TAI-MRI vil videre dokumentere betydningen av denne skadetypen for senere funksjon. En validert klassifikasjon basert på MR-biomarkører vil være nyttig for å bedre forklare hodeskadens alvorlighetsgrad og anslå prognose for pasienter, pårørende og helsepersonell. De automatiske metodene for å påvise og kvantifisere TAI på MR-bilder har også tatt viktige skritt framover. Likevel er ikke metodene blitt gode nok til å kunne brukes i klinisk arbeid. Øket kunnskap om TAI og forbedrede metoder for å påvise, kvantifisere, samt klassifisere vil på sikt kunne gi et mer persontilpasset behandlingsforløp og dermed bedre og mer effektiv behandling. Automatiske metoder vil kunne frigjøre radiolog-arbeidskraft og vil dermed øke bærekraften i helsevesenet.

Traumatic injuries to the head can cause differing degrees of damage to the brain, ranging from none to mild, moderate or severe traumatic brain injury (TBI). The management of patients with TBI depends on the severity of the injury and the primary imaging modality is still CT in the acute phase. But today we know that CT may only show the "tip of the iceberg" of the actual injuries to the brain, and in some instances the scan miss injuries altogether. In particular, traumatic axonal injury (TAI) is difficult to detect by CT. In the last decade, different MRI techniques therefore have been increasingly used. MRI can detect visible TAI lesions, but also other more subtle brain injuries, with a much higher sensitivity than that observed for CT. In TAI-MRI, we aim to develop a classification system that can better describe severity of TAI and predict the outcome of injuries. The current classification system is based on neuropathological studies from 1980s and has been extrapolated to classify also injuries on MRI in surviving patients. This classification system has shown limitation in reflecting the actual burden of axonal injuries. A classification system that better reflects the distribution of axonal injuries and that also takes into account the prognostic significance of the different TAI lesions would help both doctors and health care professionals as well as patients and their families to understand the effects of brain injury and also what prognosis can be expected during the first year. To develop such an important and reliable classification system, researchers from four different countries will collaborate and data from three different studies including almost 1400 patients will be included and analyzed. MRI methods have been continuously developed during the last couple of decades, and new promising technological advances enable us to analyze MRI data in a more automated way. The results of this project should improve the care of patients with TBI.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering