Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet

Alternativ tittel: Increased capacity on tunnel safety issues

Tildelt: kr 18,3 mill.

Prosjektet er et samvirke mellom bedrifter, virksomheter, myndigheter og forskningsmiljø for å styrke kompetansen og evnen til å forbedre tunnelsikkerheten nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet vil ruste bedrifter som vil fremme egne løsninger for tunnelsikkerhet, ved å kunne: - Diskutere sikkerhetsstyringsprinsipper for vegsystemer som inkluderer tunneler. - Utfordre funksjonskrav i en risikobasert styring. - Beskrive ulike måter å uttrykke effektivitet av tiltak og løsninger. - Inkludere selvredning, og rammer for trafikantenes kompetansenivå i egne design. Tunnelutbygginger koster ofte et titalls milliarder kroner. Spesialiserte leverandører er avhengig av å komme inn i større verdikjeder for å få markedsadgang. Hvordan skal næringslivet i Sør-Vest komme i posisjon for innovasjon innen tunnelsikkerhet? Hvorfor lykkes enkelte virksomheter, mens andre ikke gjør det? Hvor er de største barrierene mot nytenkning og bedre løsninger for økt tunnelsikkerhet? Disse problemstillingene står sentralt i prosjektet og vi jobber med forskningsaktiviteter som; foredling av ulike typer «risikomodeller» for bedre beslutninger; identifisere kunnskapsgrunnlag og utvikle modeller for prediksjon og spredning av giftige gasser; og utvikle modeller og forståelser for trafikantatferd i kritiske situasjoner. Prosjektet inkluderer flere tidligfaseforskere som masterstudenter og phd-studenter, som i sine forskningsprosjekter er koplet tett opp mot anvendelser i industri og blant myndigheter. I prosjektene og aktivitetene som er utført siden 2018 har forskere blant annet utviklet en modell for brannfrekvens i tunge kjøretøy i vegtunneler, det er gjort en sammenligning mellom risikostyring i petroleumssektoren og risikostyring i tunnelprosjekter, og det er utviklet en modell for læring i brann- og redningstjenesten som jobber med tunneler. Masterstudenter og stipendiater har utført aktiviteter og prosjekter som bidrar til økt kunnskap om blant annet: vedlikeholdsplanlegging i tunnelindustrien, mekanisk ventilasjon som del av sikkerhetsstyringen ved brann i tunnel, og toksisitet i brannrøyk og gass-spredning i tunneler. Deltakelse i EU-prosjektet SafeInTunnels, bidrar til økt læring og kompetanseheving i brann og redningstjenesten i forbindelse med tunnelsikkerhet. Antall datakilder og kvaliteten på sanntidsdata øker, noe som gir nye muligheter. Vital Infrastruktur Arena (VIA) som utviklingsarena for tekniske løsninger har allerede synliggjort mulighetene for å bruke IKT i tunnelsikkerhetsarbeidet. Viktige temaer er; tidligdeteksjon av hendelser og farlige forhold; informasjon til trafikanter; kommunikasjon mellom trafikanter og redningstjeneste; tilstandsbeskrivelse i ulykker. Aktivitetene er koplet til konkrete produkter, som app-er, sensorer, automatiserte systemer, og kombinerte systemer for tunnelsikkerhet. Vi jobber med innovasjonsperspektiver og møteplasser for å opparbeide og dele kunnskap om hvordan norske aktører i tunnelsikkerhet kan utvikle sine innovasjoner og vinne frem i internasjonale anbudsprosesser. Prosjektet jobber med rekruttering av nye PhD-studenter. Nye arenaer for virksomhetene for å utveksle kunnskap og erfaringer, er et prioritert området for prosjektet. Prosjektet er presentert på flere konferanser og møter rettet mot tunnelsikkerhetsnæringen, og det er skrevet flere vitenskapelige artikler. Prosjektet er involvert i flere viktige delaktiviteter som realisering av et nasjonalt kompetansesenter for tunnelsikkerhet, forprosjekt til utvikling av modell for sanntids risikobeskrivelse, og evaluering av læringseffekten av informasjonskampanje rettet mot bilister. Prosjektet utvikler flere opplæringsaktiviteter for tunnelsikkerhet og jobber tett med aktørene for å utvikle tilbud til industri, tunneleiere og myndigheter, så vel som til studenter som kommer fra universiteter og høgskoler. I 2021 gjennomførte vi tre seminarrekker innen brannsikkerhet, intelligente transportsystemer og sensorteknologi for tunnelsikkerhetsnæringen, og vi gjennomfører Tunnelsikkerhetsstudiet, som er et 30 studiepoengs universitetsstudium i tunnelsikkerhet, for første gang i 2022.

Prosjektet ønsker å utvikle kompetanse på tunnelsikkerhet. Vi har strukturert prosjektinnholdet ut fra bedriftenes behov. Fra en faglig vinkling kombinerer vi tradisjonell trafikksikkerhetsforskning med felt som IKT og innovasjonsforskning. Dette gir sammensatt kunnskap som løser problemer for bedriftene på flere felt samtidig. Arbeidspakkene er en blanding av tradisjonelle FoU-arbeidspakker, hvor fokus er å drive forskningsfronten videre på de mest sentrale feltene; men vi har samtidig flere arbeidspakker hvor vi har integrert metoder på hvordan vi kan jobbe opp mot bedriftenes behov fra innovasjonsforskning med tunnelsikkerhetsforskning.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene