Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

BROHODE HAVBRUK 2050 - en regional kunnskapsplattform for effektiv utnyttelse av teknologikompetanse i havbruksnæring

Alternativ tittel: BRIDGEHEAD AQUACULTURE 2050 - a regional knowledge platform to efficiently exploit technological expertise in the aquaculture sector

Tildelt: kr 22,6 mill.

Brohode havbruk 2050 skal gjøre havbruksnæringa bedre rustet for framtida. Nøkkelen er Midt-Norges mange sterke teknologimiljø. Tett samarbeid mellom forskere, teknologibedrifter, oppdrettsselskap og offentlige virksomheter bidrar til ny og bærekraftig teknologi på biologiens premisser. Nyskaping skal utvikle bransjen og kystsamfunnet til å bli smartere, grønnere og mer ressurseffektiv. Forskere og studenter skal få bedre kjennskap til havbrukssektoren og deres behov for kunnskap. NTNU inviterer derfor næringsaktører og andre som vitenskapelige ansatte i delstillinger, forelesere og studentveiledere, og motiverer ansatte til å ta doktorgradsutdanning, såkalt nærings-ph.d. Gjennom tildeling av gaveprofessorater knyttet til kritiske forsknings- og utdanningsområder har bedrifter vist et tydelig engasjement i kunnskapssamarbeid. Prosjektet har etablert en unik tilleggsfordypning for 5-årige sivilingeniørstudenter, en såkalt "Minor i havbruk". Studenter fra fem ulike studieretninger har til nå tatt denne fagpakken. Minor i fagbruk hjelper studentene til å kombinere sin teknologiske spisskompetanse med en grunnleggende forståelse for prosessene i akvakultur og hvordan teknologien virker inn på biologien. Fagpakken har fått solid støtte i næringen som erfarer et økt behov for kandidater fra ulike teknologi- og ingeniørdisipliner. Havbruksingeniørstudium på bachelornivå er nå i sitt tredje år og forbereder uteksaminering av sine første kandidater. Dette unike profesjonsstudium tar for seg hvordan tekniske havbruksanlegg driftes og utvikles på biologiens premisser. Siden 2019 har det vært levert ca. 100 havbruksrelaterte oppgaver på bachelor, master eller ph.d. nivå ved NTNU hvert eneste år. Dette er kandidater som er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. Brohode Havbruk jobber aktivt for å gjøre stadig flere bedrifter og studenter bevisst på mulighetene oppgavesamarbeid byr på. Videreutdanning på masternivå tilpasset næringens behov er en egen arbeidspakke i Brohode-prosjektet. Med utgangspunkt i fagmiljøenes spisskompetanse og erfaringsbasert kunnskap fra havbruksnæringen, tilbys samlingsbaserte kurs. Til nå har disse kursene vært tilbudt: «Sikkerhetsstyring og risikoanalyse i havbruk», «Resirkulerende akvakultursystemer» og «Praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen». Et ekstra fag, basert på prinsippene til «teknologi på biologiens premisser» er under utredning. Brohodekonferanse høst har utviklet seg til å bli et høydepunkt. Programmet på konferansen sørger for å etablere dialogen mellom akademia og industri. Ulike studieretninger har vist potensiale til å generere forskningsbasert kompetanse som kan bidra i både oppdrett- og leverandørleddet. Det vurderes som unik blant kystregionens aktører. Dialog er essensielt for å sikre en bærekraftig og konkurransedyktig næring i fremtiden. På konferansen utfordrer bedriftsledere, forskere og studentene hverandre til kritisk og kreativ tenkning. Brohode havbruk 2050 bidrar i tillegg aktivt i en rekke næringsfora. Spesielle studentarrangement organiseres under messene Nor-Fishing og AquaNor, konferanser som TEKSET og TEMAR, samt flere av NCE Aquatech Cluster sine seminarer. Digitale møteplasser åpner for involvering av aktører utover Midt-Norge regionen. Brohode havbruk 2050 skal også bringe professorer, forskere og studenter til landanlegg, merdkant, slaktelinje og leverandørbedrifter. Hospiteringstiltaket, såkalt «Forsker i bedrift», har vist seg å være en god måte å starte et samarbeid på som kan utvikle seg over tid. Ordningen er også et viktig ledd i å omsette kunnskapen man får fra forskning. Det å ta ned de mentale barrierene mellom forskning og næring har blitt et viktig resultat. Brohodes verktøykasse øker stadig i innhold og i omfang. Et NTNU Alumninettverk innen akvakultur er under utvikling. En dedikert studentgruppe sørger for å koble bredden av studentene gjennom dialog med linjeforeninger. Et annet verktøy er Gemini-senter Bærekraftig havbruk. Et strategisk samarbeid mellom NTNU, NTNU Samfunnsforskning og SINTEF, som vil styrke og videreutvikle institusjonenes samlede evne til å levere relevant kunnskap og kandidater, finne løsninger og delta i samfunnsdebatten om videre utvikling av næringen. Brohode havbruk 2050 er med andre ord et prosjekt som favner bredt, noe som er viktig for å dekke innovasjonsbehovene fremover. Prosjektet vil jobbe fremover med å få fram varige endringer og økt innovasjonstakt, gjennom en videre strukturering av verktøykassen og en styrket mobilisering av målgruppene i akademia og privat sektor. Slik vil det skapes endringer som kan videreføres og forsterkes etter prosjektperioden. Les mer på: www.ntnu.no/brohode-havbruk

BROHODE HAVBRUK 2050 har som ambisjon å løfte havbruksnæringens innovasjonskapasitet i region Midt-Norge. Dette skal oppnås gjennom et bedre samspill mellom teoretisk kunnskap og realkompetanse. Som følge av den generelle teknologiutviklingen vokser det fram nye muligheter, men også kompetansebehov. Muliggjørende teknologier preger allerede norsk sjømatnæring og antas å bli stadig viktigere. Regionens FoU-miljøer er i verdenstoppen innen kunnskapsområder som intelligente strukturer, smarte og sikre havbruksoperasjoner, nye bioteknologiske metoder, tilpassede materialer og effektive innovasjonsprosesser. BROHODE HAVBRUK 2050 vil gi norsk havbruksnæring konkurransefortrinn ved å utnytte denne kapasiteten bedre, gjennom følgende tiltak: 1. Etter- og videreutdanningskurs innenfor unike kunnskapsområder og basert på næringens behov 2. Involvering av næringsaktører i undervisningen av havbruksrelevante fag (teknologi, naturvitenskap, samfunnsvitenskap) 3. Etablering av en spesialisering («Minor») innen akvakultur i teknologi- / sivilingeniørstudiene 4. Studentoppgaver i samarbeid med bedrifter 5. Fasilitering av næringsphd i samarbeid med FoU-miljøer 6. Hospitering av forskere i havbruksbedrifter

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene