Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

A novel adaptation strategy for forage production under wet growing conditions - robotization and high quality forages

Alternativ tittel: Tilpassingsstrategi for grovfôrproduksjon i et våtere klima; robotisering og tilpassede frøblandinger

Tildelt: kr 10,0 mill.

Hovedmålet for GrassRobotics-prosjektet er å etablere et bærekraftig driftssystem for grovfôrhøsting i form av en lett robot med slåtte-, oppsamlings- og transportutstyr. Dette vil kombineres med relevante frøblandinger som er egnet for mange høstinger i en lengre og våtere vekstsesong. Prosjektet vil utvikle en lettvektsrobot utstyrt for grashøsting og teste frøblandinger tilpasset hyppige høstinger gjennom vekstsesongen for økt fôrverdi. Vi vil estimere produksjonsrespons hos melkeku og beregne lønnsomhet i forhold til fôrkostnader og produksjonsinntekter ved innføring av flere høstinger. En stasjonær rundballepresse (kompaktor) vil ta imot fôret ved enden av jordet slik at alt tungt maskineri holdes utenfor jordet. Videre vil prosjektet studere miljøeffekter av lett utstyr og mange høstinger på jordpakking, rotutvikling og næringsopptak. I det første prosjektåret, 2018, ble to forskjellige forsøksfelt etablert ved NIBIO Fureneset. Det ene feltet benyttes hovedsakelig til forsøk på fôrkvalitet og jordpakking. Det andre feltet er satt av til testkjøring for slåtteroboten. Forskerne ved NIBIO Fureneset har i 2019 og 2020 fulgt to forskjellige innhøstingsregimer på det første forsøksfeltet: En del av feltet er blitt slått tre ganger og pakket med traktor og rundballepresse, mens en annen del er blitt slått fem ganger og pakket med slåtterobot. Det blir tatt ut jordsylinderprøver på forsøksfeltet gjennom sesongen, og disse blir analysert for ulike jordfysiske egenskaper. Jordfuktighet og -temperatur blir målt kontinuerlig ved hjelp av sensorer som er installert på to dybder ute på forsøksfeltet, mens jordmotstand blir målt før og etter pakking. Tørrstoffavling blir registrert ved hver slått og nitrogeninnhold i avlingen blir målt gjennom kjemiske analyser. Ensileringsprøver av plantematerialet fra slåttene lagres i tre måneder, og blir deretter analysert for næringsinnhold og fôrkvalitet. For å følge planteutviklingen av de to forskjellige frøblandingene blir det også tatt ut planteprøver for å sortere grasarter. En første prototyp av slåtteroboten ble designet og bygget ved NMBU på Ås gjennom våren og sommeren 2018, og ble testet på slåtteeng ved NMBU samme høst. Etter en rekke større og mindre justeringer gjennom vinteren var en forbedret versjon av roboten på plass ved NIBIO Fureneset våren 2019. Forskere fra NMBU gjennomførte en demonstrasjon av robotisert slått og autonom navigasjon på testkjøringsfeltet ved Fureneset 21. mai 2019. I 2020 har vi hatt to Thorvald-roboter til disposisjon i prosjektet. Den ene brukes i jordpakkingsforsøk ved NIBIO Fureneset, mens den andre brukes til testing av innhøstingsutstyr ved NMBU på Ås. I samarbeid med HMR Voss har NMBU hatt fokus på utvikling av utstyr for opplukking og transport av graset etter slått. Dette arbeidet fortsetter gjennom høsten og vinteren slik at siste versjon av prototypen kan testes i fullskala sommeren 2021. Prosjektets PhD-stipendiat har også benyttet roboten ved NMBU til testing av sikkerhetssystemet som utvikles i samarbeid med forskere ved University of Lincoln (UK). I tillegg har to masterstudenter ved Fakultet for realfag og teknologi, NMBU, benyttet roboten i sine masterprosjekter i 2020. I perioden 2018-2020 er det levert fire masteroppgaver ved NMBU med utgangspunkt i GrassRobotics-prosjektet. Utviklingen av driftssystemet for grovfôrhøsting er et kontinuerlig arbeid som vil pågå gjennom hele prosjektperioden. Nye komponenter vil bli introdusert underveis, og en endelig demonstrasjon av innhøstingssystemet vil bli gjennomført i prosjektets siste år, 2021.

A novel adaptation strategy for forage production under wet growing conditions - robotization and high quality forages (GrassRobotics) is a 4 year interdisciplinary project aiming to develop and test an equipped robot for cutting, collecting and transporting forage grass to a stationary bailing site. The project will increase the knowledge base for forage production substantially with a new approach of increasing the efficiency of forage production. Due to wet growing conditions and commonly used heavy tractors and bailing equipment, the time windows for ley harvesting are shortened during the last decades, resulting in forages of lower forage nutritive quality than necessary. Also, soil compaction and less optimal conditions for plant growth is a consequence in a situation where the dry matter yield in grassland is lower than expected from the plant nutrients supplied. A novel agricultural robot will be developed to work specifically for the application at hand. The project will during the three ley years reveal the impacts of a lightweight harvesting robot in comparison with conventional heavy tractor and bailing equipment on plant growth, soil conditions and cost efficiency. Compared to conventional equipment used for bailing, frequent robotic harvesting is expected to increase forage quality, plant growth and the root:shoot ratio. Since lightweight robots are expected to reduce soil compaction, the time window for ley harvesting will increase, and so will the dry matter and nitrogen yield. The cost benefit of improved feed quality with robotized harvesting of forage will be assessed to see how robotized harvesting reduces the production of cost of silage, the energy use in silage production and the need for concentrate in the ruminant diet. Results will be disseminated with the intention to show how this lightweight harvesting robot works in practice and with regular demonstrations and discussions with farmers and the agricultural industry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri