Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående opplæring

Alternativ tittel: Om the importance of mastering basic skills for completion of upper secondary school

Tildelt: kr 0,27 mill.

Det er nasjonal og lokal oppmerksomhet og aktivitet knyttet til det frafallsforebyggende arbeidet i videregående skole. Det Nordiske institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt 10000 ungdommer i ni år etter ungdomsskolen, og funnet at to av ti ikke har fullført videregående, og tre av ti har videregående som sin høyeste fullførte utdanning (Markussen 2014). Lave skoleprestasjoner er en av faktorene forskning peker på som en risikofaktor for skoleavbrudd i videregående skole (Rumberger 2011, Markussen 2014). Lærere rapporterer at elever som starter yrkesfag ofte har svake grunnleggende ferdigheter, og at elevene har problemer med å følge opp lekser og skolearbeid på grunn av dette. Telemark fylkeskommune har i dag et pågående prosjekt der innarbeiding av grunnleggende ferdigheter i alle fag har fått en organisatorisk og metodisk tilnærming. De grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet er regning, lesing, skriving, muntlige- og digitale ferdigheter. Det er ment å skulle være en del av kompetansen i alle fag og et redskap for læring og utvikling (Kunnskaps departementet 2006). Arbeidet vil ha utgangspunkt i et pågående utviklings- og innovasjonsarbeid i Telemarks fylkeskommune, som nå er i sitt tredje av totalt seks år. Bakgrunnen for doktorgradsprosjektet er et ønske om å undersøke i hvilken grad organisatorisk og metodisk bruk av grunnleggende ferdigheter har betydning for gjennomføringen i videregående skole. De grunnleggende ferdighetene skal integreres i kompetansemålene i læreplanene for fag på fagets egne premisser. Hvor dette er relevant, og på hvilken måte, vil være viktig å belyse i prosjektet. Forskningsprosjektet vil gjøre bruk av både kvantitative og kvalitative data, det vil si ha et flermetodisk design.

Opp mot en tredjedel av ungdom i Norge gjennomfører ikke videregående skole, samtidig som omfattende samfunnsendringer stiller unge overfor kompetansekrav som krever gode ferdigheter (Bunting & Moshuus 2017, Utdanningsdirektoratet 2015). Lesing og de andre grunnleggende ferdighetene, skriving, regning, muntlighet og digitale ferdigheter, er avgjørende for at ungdom skal kunne være deltakende i samfunnet (Håland, Helgevold & Hoel 2008). Grunnleggende ferdigheter er grunnlaget for at læring i fag skal kunne finne sted, og ved å utvikle disse vil ungdommene bedre kunne utvikle en kompetanse de kan ta med seg inn i arbeidslivet og videre utvikling og læring (Bunting 2014). Phd-forskningen vil gjennom en mixed method design undersøke hvordan utviklingen av elevenes grunnleggende ferdigheter kan påvirke deres gjennomføring av videregående opplæring og deres faglige utvikling. Problemstillingen er: Hvilke sammenhenger er det mellom grunnleggende ferdigheter og gjennomføring av videregående skole? Forskningsspørsmålene er: 1. Hva viser tidligere forskning om grunnleggende ferdigheters betydning for gjennomføring av videregående opplæring? 2. Hvilke mønstre og sammenhenger kan vi finne mellom skoleavbrudd og grunnleggende ferdigheter i videregående skole som påvirker elevenes læringssituasjon og kan bedre deres fullføring av videregående opplæring? 3. Hvordan kan skolen legge til rette for elevenes utvikling av egne grunnleggende ferdigheter?

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder