Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

School and community-based student-driven dengue vector control and monitoring in Myanmar: A cluster randomized controlled trial

Alternativ tittel: Skolebasert studentdrevet denguevektorkontroll og overvåking i Myanmar: En klyngerandomisert kontrollert studie

Tildelt: kr 9,5 mill.

Dengue er den vanligste og mest utbredte virussykdommen som spres av mygg og forårsaker mer enn 390 millioner infeksjoner og 20.000 dødsfall hvert år. Det finnes ingen effektive vaksiner, medisiner eller behandlinger for dengue. Derfor kontrolleres dengue-overføring hovedsakelig gjennom myggkontroll. Selv om de fleste vektorkontrollmetoder som brukes av nasjonale dengue-kontrollprogrammer midlertidig kan redusere myggpopulasjoner, er det lite som tyder på at de påvirker overføringen. Det er et tvingende behov for innovative, effektive og lokalt tilpassede tilnærminger for bærekraftig myggkontroll og overvåking, som skolebarn kan være spesielt relevante bidragsytere til. Skoler har vært engasjert i nasjonale kontrollprogrammer rundt om i verden. Skolebaserte vektorkontrollprosjekter har ført til forbedret dengue kunnskap og bedre skole- og samfunnsbaserte myggkontrollaktiviteter. I dette prosjektet tar vi sikte på å involvere ungdomsskoleelever og oppmuntre dem til å bli aktører innen dengue-kunnskapsoverføring til deres lokalsamfunn og lede leveringen av vektorkontrollintervensjoner og overvåkingsmetoder. Vi mener at studenter kan bli ledere for desentralisert myggovervåking og agenter for bærekraftig sykdomskontroll i tråd med nyere paradigmer innen integrert vektorovervåking og kontroll. Dette gir en mulighet til å operasjonalisere tverrfaglig forskning mot bærekraftig helseutvikling. Prosjektet tar sikte på å forbedre kunnskapen om dengue- og vektorkontroll hos studenter og deres foreldre ved aktiv studentintegrasjon i myggkontroll og overvåking og å legge til rette for forbedrede undervisningsevner ved å trene lærere og optimalisere folkehelsepensum. De langsiktige prosjektmålene er å redusere dengue-overføring og eksponering for dengue-risikofaktorer i Myanmar. Hovedmålet med prosjektet er å gjennomføre en randomisert kontrollert studie for å redusere dengue-overføring og risikofaktorer gjennom skole- og samfunnsbaserte utdannings- og vektorkontrollintervensjoner. De spesifikke målene er å: 1) Redusere forekomsten av dengue i skoler og lokalsamfunn; 2) Redusere dengue-risikofaktorer og entomologiske indekser i skoler og lokalsamfunn; 3) Forbedre kunnskap om dengue, entomologi og vektorkontroll hos skolebarn og deres foreldre; 4) Engasjere studenter, lærere og andre i samfunns-vektorkontroll og overvåking; 5) Legge til rette for forbedrede undervisningsevner ved læreropplæring og forbedre skolens læreplan om dengue; og 6) Gjennomføre prosessevaluering av intervensjonenes implementeringsnøyaktighet og tilpasning. Prosjektet er et samarbeid mellom Ministry of Health and Sports, Ministry of Education in Myanmar, Malaria Consortium (Myanmar), Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit (Thailand), Global Health Group International (Thailand) og Norwegian University of Life Sciences (Norge). Prosjektet var planlagt implementert i to townships i Yangon, Myanmar. Men på grunn av COVID-19-pandemien og politisk ustabilitet i Myanmar har prosjektet imidlertid blitt avsluttet. Til tross for dette vil studieprotokollen være nyttig for fremtidig implementering av prosjektet i Myanmar og/eller andre steder.

The expected impacts of the project were to reduce dengue transmission and exposure to dengue risk factors in Myanmar. This could not be achieved since the project was terminated due to the Covid-19 pandemic (in 2020) and a military coup (in 2021). For the same reasons, project outcomes could not be achieved. However, the project team did collectively increase their general competency in transdisciplinarity, gained an improved understanding of the underlying factors that may affect anticipated results of any trial, and to carefully manage difficult disrupting health and political situations. Even though the intervention was not realized, the project team gained insights into implementation research methodology, operationalization of transdisciplinary research, thus providing team capacity building as a participatory process, including group learning about what the logic model and transdisciplinary research are—focusing on describing in detail the required protocols and ways of measuring the extent to which such a project would be able to achieve participatory objectives. The projects publications, especially the study protocol will be useful for future projects. The postdoctoral student was successful in retrieving additional funds and publishing several articles. The PhD student will write up his PhD thesis in 2022 and publish a systematic review of dengue control in the region. He will return to his position in the Ministry of Health in Myanmar and will support future dengue and vector control activities in the country with knowledge gained in the project.

Dengue is the most common and widespread mosquito-borne arboviral disease globally, causing >390 million infections and >20,000 deaths annually. There are no effective vaccines, preventive drugs or treatments. Therefore current efforts to reduce dengue transmission rely primarily on mosquito vector control. Although most vector control methods used by national dengue control programs may temporarily reduce mosquito populations, there is little evidence that they affect transmission. There is a compelling need for innovative, effective and locally adapted approaches for sustainable vector control and monitoring, to which school children can be particularly relevant contributors. Schools have been engaged in national dengue control programs in several countries and school-based vector control research projects have been associated with better dengue knowledge uptake and contributed to improved school and community-based vector control activities. Hence, in this project, we aim to involve middle school students and encourage them to become actors in dengue knowledge transfer to their communities and lead the delivery of vector control interventions and monitoring methods. Following this rationale, we believe that students can become pilots of decentralized vector surveillance and agents of sustainable disease control in line with recent new paradigms in integrated vector surveillance and control. This provides an opportunity to operationalize transdisciplinary research towards sustainable health development. The project aims to improve knowledge of dengue and vector control in students and their parents by inducing active student involvement in community vector control and monitoring and to facilitate improved teaching capabilities by training of teachers and optimizing the general public health curriculum. This will contribute to the long-term project objective to reduce dengue transmission and exposure to dengue risk factors in Myanmar. The implemementaiton of the trial is delayed until June 2022 due to Covid-19 and military coup in Myanmar.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn