Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Tjenesteutvikling og medborgerskap.

Alternativ tittel: Service development and active citizenship.

Tildelt: kr 1,7 mill.

Tjenesteutvikling og medborgerskap» er et phd prosjekt som skal sette fokus på hvordan tjenestemottakere kan delta mer i utviklingen av tjenestetilbudet. Kommunen skal opprette et nytt bofellesskap sommer/høst 2019 for ungdommer med sammensatte behov. Kommunen har lang erfaring med å gi tjenester i form av miljøarbeid i bofellesskap, og det er et mål at dette prosjektet vil bidra til å kvalitetssikre at kommunen har et tilbud som ivaretar borgerne på en god måte. Det er også grunnleggende viktig at tjenestene ivaretar borgernes rettigheter og behov ved at de selv får delta i utformingen. Kommunen har tidligere hatt en sentralinstitusjon som ble lagt ned i forbindelse med ansvarsreformen på 90-talet. Dette har vært med på å prege kommunen og omsorgen for personer med nedsatt funksjonsevne. Hovedmål med prosjektet er gjennom aksjonsforskning å utvikle ny praksis og få ny kunnskap om hva som fremmer godt samarbeid mellom kommune og tjenestemottakere og deres pårørende. For å få til dette er det viktig at det brukes tid på planlegging sammen, og at de forskjellige partene lytter til hverandre. Den nye arbeidspraksisen som utvikles skal etter hvert også tas i bruk i de andre bofellesskapene i kommunen. Prosjektet bygger opp under behovet for å styrke utviklingsarbeidet i kommunen. Det er fokus på kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling, innovasjon og behov for et strukturert forsknings- og utviklingsarbeid. Prosjektet vil tilføre organisasjonen kunnskap om levekårene og tjenestene til personer med sammensatte behov, og hvordan kommunen kan tilrettelegge for høyere grad av medborgerskap, samarbeid med pårørende, bruk av frivillige, sikre større selvstendighet og mestring ved bruk av velferdsteknologi, og mer individuelt tilpassede tjenester. Basert på kunnskap som fremkommer under doktorgradsarbeidet, utvikles det nye metoder for tjenestelevering i praksisarbeidet, samt endrede samarbeidsformer med pårørende og frivillige.

Målet med prosjektet er å utvikle ny praksis for samarbeid mellom tjenestemottakere og deres pårørende og kommunen, i det å gi tjenester i et bofellesskap. Samarbeidet skal bygge på nyere politikk og lovgivning som vektlegger deltakelse og medborgerskap. Metoden vil være aksjonsforskning. Dette vil si at det blir et samarbeid mellom forsker og problemeiere, altså ansatte i kommunen og utviklingshemmede som skal flytte inn i boligen samt deres pårørende/verger. Det vil være en form for samarbeidsforskning som både gir data til prosjektet, men også konkret medvirkning til planlegging av eget liv og boform. Aksjonsforskning er en samlebetegnelse på metoder som har til hensikt å endre praksis. For å kalle noe aksjonsforskning må det inneholde en aksjon, for eksempel dialogkonferanse. Det må være samarbeid mellom forskere og en målgruppe, samt systematisk dokumentasjon. Prosjektet bygger opp under behovet for å styrke utviklingsarbeidet i kommunen. Det er fokus på kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling, innovasjon og behov for et strukturert forsknings- og utviklingsarbeid. Prosjektet vil tilføre organisasjonen kunnskap om levekårene og tjenestene til utviklingshemmede, og hvordan kommunen kan tilrettelegge for høyere grad av medborgerskap, samarbeid med pårørende, bruk av frivillige, sikre større selvstendighet og mestring ved bruk av velferdsteknologi, og mer individuelt tilpassede tjenester. Basert på kunnskap som fremkommer under doktorgradsarbeidet, utvikles det nye metoder for tjenestelevering i praksisarbeidet, samt endrede samarbeidsformer med pårørende og frivillige.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune