Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Holdningsskapende nærværsarbeid - et kollektiv arbeidsmiljøtiltak for utvikling av jobbengasjement og jobbprestasjoner.

Alternativ tittel: Turning JD-R theory into practice - A research-based positive organizational intervention for enhanced work engagement and performance.

Tildelt: kr 1,7 mill.

Ansatte i kommunale sykehjem og omsorgsboliger forventes til enhver tid å yte personorientert helsehjelp av høy kvalitet. Dette til tross for en krevende arbeidssituasjon preget av hyppige omstillings- og endringsprosesser, trange økonomiske rammer, ressursmangel og høye emosjonelle krav. Studier viser at jobbengasjement henger sammen økt produktivitet, evne til nyskapning og kundetilfredshet. En målrettet innsats i virksomhetene for å optimalisere arbeidsmiljøforhold som fremmer ansattes jobbengasjement, kan derfor anse som ett av flere virkemiddel for å møte kravene om kostnadseffektiv og god helsehjelp. Høsten 2018 startet Bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune og Universitetet i Sørøst-Norge i samarbeid et doktorgradsprosjekt med fokus på sammenhengen mellom jobbengasjement og personorientert helsearbeid blandt ansatte i kommunale sykehjem og omsorgboliger. Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om jobbengasjement som tilstand og hvilke faktorer i arbeidsmiljøet som stimulerer til jobbengasjement. Videre forskes det på hva det vil si og kreves for å drive personorienterte helsepraksiser og hvordan jobbengasjement eventuelt kan fremme slike.

Vi vet at det er en sammenheng mellom arbeidsplassen som organisasjon og medarbeidernes helse. Friske og jobbengasjerte ansatte er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter. Det er derfor både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsplassen er helsefremmende. Men hvordan få til dette? Helsefremmende arbeidsplasser skapes gjennom gode organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøforhold på individuelt og kollektivt nivå. Eksempelvis handler dette om ledelse, kommunikasjon og samhandling, mestring, medvirkning, personlig utvikling og rolleklarhet. Bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune har utviklet et kollektivt arbeidsmiljøtiltak rettet mot utvikling av slike helsefremmende arbeidsmiljøforhold. Tiltaket kalles Holdningsskapende nærværsarbeid og er primært gitt til personalgrupper og ledere i Pleie- og omsorgssektoren. Dette PhD-prosjektet gjennomføres med støtte fra Universitetet i Sørøst Norge, Campus Vestfold, og er primært fokusert på utforming og effekter av Holdningsskapende nærværsarbeid. Intervensjonsstudien utføres i avdelinger/personalgrupper i ulike kommunale omsorgsboliger og bo- og behandlingshjem. Det utpekes tre intervensjonsgrupper og tre sammenligningsgrupper. I løpet av en 9 måneders periode vil intervensjonsgruppene motta tiltaket Holdningsskapende nærværsarbeid med fokus på utvikling av ulike organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer. Sammenligningsgruppene mottar ingen bistand. I første fase av studien gjennomføres det spesifikke arbeidsmiljøtiltaket og dette vurderes kvantitativt med tanke på effekter. Hoved-effektmålet er jobbengasjement, og sekundære effektmål er mental helse, jobbprestasjoner og sykefravær. I andre fase gjøres det en kvalitativ prosessevaluering av intervensjonen, med tanke på konkrete innspill til videreutvikling av dette helsefremmende arbeidsmiljøtiltaket. Forut for intervensjonsstudien utføres det en intervjubasert kvalitativ undersøkelse av de ansattes opplevelse av sammenhengen mellom jobbengasjement, arbeidsmiljø (kontekst) og personorienterte tjenester.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune