Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

INNSIKT; inkluderende brukermedvirkning og bred deltakelse for å samskape trygge, kunnskapsbaserte, interaktive digitale innbyggertjenester.

Alternativ tittel: INNSIKT; inclusive user participation to co-create trusted, evidence based, interactive digital citizen services

Tildelt: kr 0,82 mill.

Gjennom nettverket INNSIKT har vi satt fokus på FOU-kapasitet og metodikk for bredt anlagt, inkluderende brukermedvirkning, spesielt knyttet til den pågående digitaliseringen av flere tjenester i samfunnet. Gjennom nettverket har vi hatt kontakt med mange interessenter for å bidra til å styrke innsikt, kunnskap og kvalitet i framtidige helse- og velferdstjenester ved samarbeid lokalt, regional, nasjonalt og internasjonalt. Vi har bidratt til å beskrive problemområder og brukerbehov på prioriterte områder, og oppsummert policy dokumenter, relevante høringsinnspill fra interesseorganisasjoner og scoping review. Dette vil gi kunnskapsbidrag til framtidige løsningskonsepter for mer aktiv bruk av egen helse- og velferdsinformasjon. Nettverksaktivitetene er starten på videre arbeid for å samskape konsepter - fra idé til prototype. De har dannet grunnlag for nye initiativer og videre samarbeid innen universelt utformede, kunnskapsbaserte, kultur- og kontekstsensitive, trygge og interaktive digitale innbyggertjenester som stimulerer kommunikasjon og egenaktivitet innen helse- og velferdstjenester.

Gjennom nettverket INNSIKT er det utviklet FOU-kapasitet og samskapingsmetodikk for bredt anlagt, inkluderende brukermedvirkning, spesielt knyttet til involvering av grupper som kan ha spesielle utfordringer i den pågående digitaliseringen lokalt, regional, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektaktivitetene har dannet grunnlag for videre utvikling av samskapingsmetodikk, spredning av resultater, nye FOU prosjekter (regionalt, nasjonalt og EU), og deltakelse i COSTnettverkene a-STEP (Advancing Social inclusion through Technology and Empowerment (CA191049)) og NET4Age Friendly (International Interdisciplinary Network on Health and Wellbeing in an Age-friendly Digital World (CA19136)).

I nettverket INNSIKT legges det opp til bredt anlagt dialoger på tvers av fag, disipliner, sektorer og tjenestenivåer, med innbyggere med ulike ressurser og funksjonsnivå, ferdigheter, kjønn, kulturell og etnisk bakgrunn, og helse- eller livssituasjon. Vi skal utvikle metodikk for å sikre brukermedvirkning i alle faser; fra idé til konsept, i samskapte digitale innbyggertjenester med helse- og velferdsinformasjon som er gode, hensiktsmessige og trygge for alle. Hypotesen er at slike innbyggertjenester styrker mulighetene for personer som opplever dårligere helse- og velferdstilbud, sosiale ulikheter og digital utestengelse. Målet er brukerinvolvering, personalisering og medbestemmelse reflektert i løsninger for å ta vare på egen eller andres daglige helse og velferd eller møte forbigående eller permanente sammensatte utfordringer i helse-, velferd- og sykdomsforløp. Vi vil fokusere på a) informasjon- og kommunikasjon for deltakelse, oversikt og mestring, b) universell utforming for å sikre tilgjengelig og forståelig helse- og velferdsinformasjon innbyggeren ønsker, og c) tilgang, utveksling og bruk av helse- og velferdsinformasjon som tar hensyn til mobilitet over landegrenser, etnisitet og kulturelle forhold, samfunnsforståelse og flerspråklighet. I alle aktiviteter og workshops er det sentralt å involvere innbyggere med ulike interesser. Det legges vekt på inkluderende og universelt utformede omgivelser og arbeidsformer. Nettverkspartnerne legger opp til bredt anlagt formidling av resultater fra nettverksaktivitetene i ulike sjangre og kanaler slik at arbeidet bidrar til iterativ utvikling og etablering av innsikt fra ide til løsningskonsepter. Resultatene vil utvide og komplettere pågående arbeid der prosjektpartnere allerede samarbeider og legge grunnlag for langsiktig arbeid der brukerne medvirker i alle faser; fra ide til prototyper, for å etablere realistiske brukscenarier for kunnskapsbaserte, interaktive digitale innbyggertjenester innen helse og velferd.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester