Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Online psychosocial support for young people distressed by appearance-altering conditions: A randomised control trial (RCT)

Alternativ tittel: Internettbasert selvhjelpsprogram for ungdom som strever med utseenderelaterte bekymringer: En randomisert kontrollstudie

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektnummer:

287243

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2019 - 2023

Geografi:

Samarbeidsland:

Det kan være krevende, spesielt for ungdommer, å vokse opp med en tilstand, diagnose eller skade som oppleves som synlig for andre i et samfunn med høyt fokus på utseendet. Ungdom som opplever dette som utfordrende kan stå i fare for å begrense sine sosiale erfaringer, utvikle depressive symptomer eller sosial angst. Det er viktig at ungdommer som opplever at utseendet begrenser deres hverdag kan få tidlig hjelp. Spesialisert psykologisk behandling for slike utfordringer er imidlertid lite tilgjengelig i Norge. Et britisk senter for forskning på utseendepsykologi (Centre for Appearance Research) har utviklet et internettbasert selvhjelpsprogram som er oversatt til norsk (www.ungfaceit.no). Prosjektets mål er å evaluere hvor effektivt og nyttig Ung Face IT er for ungdom med utfordringer knyttet til det å leve med et annerledes utseende i Norge. Ung Face IT består av 7 ukentlige kapitler og et oppsummerende kapittel. Programmet inneholder råd, informasjon, videoer og interaktive oppgaver som er ment å styrke mestringsstrategier og sosiale ferdigheter, og har fokus på utfordringer vi vet kan være knyttet til det å leve med et annerledes utseende. Studien hadde som mål å rekruttere 160 ungdommer via førstelinjetjenesten og det spesialiserte behandlingsapparatet, samt via flere involverte brukerforeninger og sosiale media. Deltakerne deles i to tilfeldige grupper: halvparten prøver Ung Face IT tidlig i prosjektperioden, mens den andre halvparten venter i tre måneder før de får tilgang til programmet (ventende kontrollgruppe). Alle ungdommer fyller ut spørreskjemaer før de får vite hvilken gruppe de havner i, deretter etter 7 uker, 3 måneder og etter 6 måneder. Sammenlikning av data mellom de to gruppene vil gjøre det mulig å vurdere effekten av Ung Face IT. Rekruttering ble avsluttet i februar 2021 og det totale antallet deltakere som tok kontakt med prosjektteamet for deltakelse er 137. Av disse kom 105 i gang med studien og 82 forventes å fullføre. Det norske prosjektteamet samarbeider for tiden med et nederlandsk forskerteam som også tester ut effekten av Ung Face IT og dette har gjort det mulig å analysere resultater med et utvalg som er like stort som opprinnelig planlagt (norske + nederlandske ungdommer). Et nytt møte med referansegruppen vil gjennomføres i oktober 2021. Totalt er 18 brukerforeninger og ungdomsråd med i referansegruppen og representerer mange ulike tilstander og diagnoser som er relevante for studien. Alle dokumenter sendes alle medlemmer både i forkant og i etterkant av planlagte møter, slik at alle kan komme med innspill, selv om de eventuelt ikke kan møte. Møtet som planlegges for 2021 vil ha fokus på å diskutere foreløpige resultater og erfaringer, samt å diskutere hvordan det eventuelt kan rekrutteres helsepersonell som kan bidra med viktig kunnskap om hvordan Ung Face IT etter hvert skal implementeres. I tillegg til spørreskjemaer, er flere kvalitative intervjuer gjennomført, for å undersøke deltakernes erfaringer med programmet og hvor nyttig de synes det er. Totalt 35 deltakere og 18 foresatte er intervjuet i prosjektet (totalt antall intervjuer = 53). Kvantitative data (som blant annet måler ungdommenes tilfredshet med eget utseende og sosiale ferdigheter) skal måle effekten av programmet over tid og gjør det mulig å sammenlikne de to gruppene (kontroll- og intervensjonsgruppen). De kvalitative dataene (intervjuene) skal belyse mer individuelle erfaringer med Ung Face IT. Analyser av resultatene er i gang og det arbeides nå fortløpende med å skrive artikler som vil publiseres i internasjonale tidsskrifter. Ung Face IT vil føre til et tilgjengelig og spesialisert behandlingstilbud for en potensielt sårbar gruppe ungdom og bidra til kunnskap om hvordan Ung Face IT bør implementeres for å nå de som har behov for dette. Programmet vil fylle et tomrom mht. hjelpetilbud for en gruppe ungdommer som i dag mangler et godt oppfølgingstilbud.

Looking different in a society that values appearance can be challenging during adolescence. Some adolescents have conditions or injuries (burns, craniofacial or skin conditions) that affect their appearance. Those who experience themselves as “visibly different” may be at risk of developing social anxiety or depression. There is very little available support for this group and specialised psychological services are limited in Norway. There is a need for evidence-based interventions that could provide support for this group. Centre for Appearance Research (UK) has developed an online support programme, now translated to Norwegian (www.ungfaceit.no). The study will evaluate the programme’s efficacy and usefulness for young people in Norway, and whether it can strengthen social skills and self-confidence. Ung Face IT includes seven weekly sessions followed by a booster session. It uses information, advice, videos, and interactive activities to teach coping strategies, think and feel more positively, and overcome social anxiety. A total of 160 young people will be recruited. Participants will be randomly allocated to Ung Face IT (plus usual care provided within primary care), or assigned to the control group (usual care for 6 months before testing out Ung Face IT). Interviews of young people and parents will explore the participants’ experiences of Ung Face IT (qualitative data). To establish whether Ung Face IT helps, participants will complete online questionnaires (worries with appearance and social confidence) at the beginning of the study, and after 3 and 6 months. Outcomes will be compared across the intervention and the control group (quantitative data). The study will provide insight into how Ung Face IT should be implemented in order to reach those in need of support. Ung Face IT fill a gap in current health care provision by offering an accessible and specialised appearance-specific intervention for a vulnerable subgroup who otherwise struggle to find help.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering