Tilbake til søkeresultatene

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Defining the long-term outcome of psychotic disorders: Calculating risk.

Alternativ tittel: FORLØP OG BEHANDLINGSUTFALL VED PSYKOTISKE LIDELSER.

Tildelt: kr 10,0 mill.

Utviklingen av en alvorlig psykiske lidelse er vanskelig å forutsi på enkelt-person nivå. Noen har god behandlingsrespons og kommer seg raskt og fullstendig, mens andre har tilbakefall eller vedvarende symptomer og dårlig funksjon. Mer konkret kunnskap om disse forskjellene er nødvendig for å planlegge behandlingen bedre og for å forstå årsakene til forskjeller i sykdomsutvikling. I dette prosjektet følger vi opp personer som for 10 år siden var til sin første behandling for en alvorlig psykisk lidelse (schizofreni eller bipolar lidelse), og som under denne behandlingskontakten ble rekruttert til prosjektet «Tematisk Organisert Psykoseforskning» (TOP prosjektet). Alle potensielle deltakere ble grundig undersøkt ved inntak i prosjektet og ga samtidig samtykke til å delta i en oppfølging. De fleste er undersøkt igjen etter ett år i behandling. Vi undersøker nå hvordan det har gått med dem på lang sikt, og om det er tidlige kjennetegn som gir indikasjoner om langtidsutvikling. Vi gjennomfører personlige intervjuer med prosjektdeltakerne for å kartlegge situasjonen deres idag. I tillegg ber vi om informasjon fra norske pasientregistre. Denne informasjonen gir en bred kunnskap om langtidsforløpet av alvorlige psykiske lidelser, som over tid kan være grunnlag for flere underprosjekt. Det er fra tidligere etter-undersøkt rundt 200 tidligere prosjektdeltakere (100 med alvorlig psykisk lidelse og 100 friske kontroller). Det aktuelle prosjektet bidrar til etterundersøkelse av den siste delen av målgruppen. Vi vil også bruke data fra et tidligere oppfølgingsprosjekt (TIPS prosjektet). Datainnsamlingen er forsinket pga koronapandemien som i perioder har gjort det umulig å gjennomføre intervju og undersøkelser. Vi regner likevel med å ha gjennommført siste del høsten 2021. Basert på innsamlede data vil vi arbeide med identifisering av spesifikke utviklingsmønstre, og undersøke om disse mønstrene er knyttet til spesifikke markører ved første behandlingskontakt. Kunnskapen vil brukes til utvikling av en «risikokalkulator». Denne vil i første omgang være til forskningsformål, men vil kunne utvikles til et klinisk nyttig instrument.

Psychotic disorders are associated with personal distress, societal costs and reductions in life expectancy. Recent research has given clues to the aetiology of the disorders. As much as 80% of first-episode patients experience full symptom remission and the long-term costs are thus primarily related to relapses and residual symptoms. There is despite this is a lack of long-term outcome studies. In the current proposal we combine first-clinical longitudinal studies and genetics studies in the context of Norways health registries. The main hypotheses is that: 1) The development of psychotic disorders is best defined by symptom trajectories rather than by cross-sectional outcomes, 2) The different stages of psychotic disorder involves different pathophysiologies and is best studied in longitudinal studies of early phase patients. The specific focus of the application, is to conduct a 10 year follow-up of first-episode patients recruited in the TOP study 371 with schizophrenia and 94 with bipolar disorders, in addition to 500 healthy controls. All have given consent to be contacted. For these participants we have cognitive- and imaging data, information about environmental risk factors and a comprehensive genetic characterization at baseline, including polygenic risk scores (PGRS) as an estimate of cumulative genetic risk, gene expression and epigenetic data and structural and functional imaging data at baseline. The follow-up will include repeated measures of clinical symptoms,cognitive function and social adjustment plus re-scans. We will also have register information about treatment. The clinical data will be used to identify trajectories and these outcome data will be linked to the comprehensive baseline dataset for prediction purposes. The data on patients from the TIPS study will be used as training set for the trajectories. The findings will ble used to develop a risk calculator, which will be implemented in a new series of longitudinal studies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Finansieringskilder